INFO­GRA­FIKA: Star­tu­pová nádej Slo­ven­ska

Rišo Néveri / 30. marca 2015 / Tools a produktivita

Star­tup sem, star­tup tam, všade samý star­tup… Máš pre­hľad o tom, ako sa vlastne darí star­tu­pom na Slo­ven­sku? My sme sa na to pozreli a ty si môžeš pozrieť všetko pekne zhr­nuté v jed­nej info­gra­fike. Kým nie­ktoré star­tupy to nez­vládli, tak iné majú namie­rené na vrchol.

Ak nás čítaš pra­vi­delne, určite ti neuniklo veľké haló, ktoré sme vyvo­lali člán­kom o slo­ven­skom star­tupe Gol­dee alebo člá­nok o ukon­čení pro­jektu Rel­bit. Náš por­tál tu však nie je len na to, aby sme písali o neús­pe­choch. Práve naopak! Chceme, aby všetci vedeli o tých úspeš­ných. Preto sme sa roz­hodli pri­pra­viť pre vás súhr­nnú info­gra­fiku, v kto­rej vám chceme pred­sta­viť 3 sku­piny star­tu­pov. Jedná sa o star­tupy, ktoré majú našliap­nuté na úspech, nádejné spin-offy (star­tupy, ktoré zme­nili svoj smer) a už spo­mí­nané “faily”.

Aj teba zau­jíma, ktoré star­tupy to sú? Pozri niž­šie :)…

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)