InHiro: Hiro­va­nie bude zau­jí­ma­vej­šie

Michal Tomek / 4. marca 2014 / Startupy

Určite ste už počuli o Web­sup­porte. Možno ste však ešte nepo­čuli o InHire. Vzniklo, aby ste na svoje pozí­cie našli tých naj­lep­ších. Ako píše InHiro na svo­jom webe, takí ale nečí­tajú pra­covné por­tály. Sú na sociál­nych sie­ťach.

InHiro je slo­ven­ský star­tup, ktorý mení spô­sob hľa­da­nia nových ľudí. Stojí za ním Lucia Kubin­ská, Andrej Baran a Michal Tru­ban z Web­sup­portu. Záme­rom tohto spin-off pro­jektu je oži­viť pra­covný trh a dodať „šťavu“ pra­cov­ným ponu­kám firiem. Práve ten naj­lepší zamest­na­nec, kto­rého by ste chceli, si totiž na nudnú ponuku určite nek­likne.

InHiro sta­vilo na dizajn pra­cov­ných ponúk a ich šíre­nie na sociál­nych sie­ťach. Práve dizajn má na sta­rosti šikovná Lucia Kubin­ská, ktorá pred­tým pra­co­vala naprí­klad v Zara­guze Digi­tal alebo samot­nom Web­sup­porte. Dizajn a social media nie sú samoz­rejme všetko. InHiro hiring pro­ces je maxi­málne auto­ma­ti­zo­vaný a jed­no­du­chý. Máte k dis­po­zí­cii fil­ter na kan­di­dá­tov, ktorí ponuke vôbec nevy­ho­vujú — naprí­klad, keď sa vám do reštau­rá­cie hlási zámoč­ník. 

Ak máte záu­jem, stačí sa pri­hlá­siť. Vymys­líte vtipný/zaujímavý/pútavý názov pozí­cie, opí­šete ju a vybe­riete si z pek­ných desig­no­vých šab­lón. Tie si samoz­rejme môžete upra­vo­vať podľa svo­jich pred­stáv. A začnete sha­ro­vať na sie­ťach. Nič zlo­žité.

Tím InHiro sa dostal na Star­tup Awards 2013. Zúčast­nili sa ako náh­rad­níci a zis­tili to deň pred ude­ľo­va­ním cien. Tak si pred­stavte tie fofry. Všetko sa však stihlo a… a vyhrali svoju kate­gó­riu – Digi­tal.

Ceny si spo­loč­nosť nasta­vila na mesač­nej báze – ak postu­jete 2 pozí­cie, je to 9 USD, za 10 pozí­cii 29 USD alebo neob­me­dzené množ­stvo v sume 39 USD. Okrem toho exis­tuje mož­nosť dvoj­týž­dňo­vého trialu. Tieto ceny vyze­rajú byť pri­ja­teľné. Otáz­kou však je, do akej miery budú kapa­city schopné zvlá­dať neob­me­dzený nápor. Mohla by aj taká firma ako IBM, Hen­kel alebo VW využí­vať InHiro? Čas ukáže.

Pridať komentár (0)