InHi­ro: Hiro­va­nie bude zau­jí­ma­vej­šie

Michal Tomek / 4. marca 2014 / Startupy

Urči­te ste už poču­li o Web­sup­por­te. Mož­no ste však ešte nepo­ču­li o InHi­re. Vznik­lo, aby ste na svo­je pozí­cie našli tých naj­lep­ších. Ako píše InHi­ro na svo­jom webe, takí ale nečí­ta­jú pra­cov­né por­tá­ly. Sú na sociál­nych sie­ťach.

InHi­ro je slo­ven­ský star­tup, kto­rý mení spô­sob hľa­da­nia nových ľudí. Sto­jí za ním Lucia Kubin­ská, Andrej Baran a Michal Tru­ban z Web­sup­por­tu. Záme­rom toh­to spin-off pro­jek­tu je oži­viť pra­cov­ný trh a dodať „šťa­vu“ pra­cov­ným ponu­kám firiem. Prá­ve ten naj­lep­ší zamest­na­nec, kto­ré­ho by ste chce­li, si totiž na nud­nú ponu­ku urči­te nek­lik­ne.

InHi­ro sta­vi­lo na dizajn pra­cov­ných ponúk a ich šíre­nie na sociál­nych sie­ťach. Prá­ve dizajn má na sta­ros­ti šikov­ná Lucia Kubin­ská, kto­rá pred­tým pra­co­va­la naprí­klad v Zara­gu­ze Digi­tal ale­bo samot­nom Web­sup­por­te. Dizajn a social media nie sú samoz­rej­me všet­ko. InHi­ro hiring pro­ces je maxi­mál­ne auto­ma­ti­zo­va­ný a jed­no­du­chý. Máte k dis­po­zí­cii fil­ter na kan­di­dá­tov, kto­rí ponu­ke vôbec nevy­ho­vu­jú — naprí­klad, keď sa vám do reštau­rá­cie hlá­si zámoč­ník. 

Ak máte záu­jem, sta­čí sa pri­hlá­siť. Vymys­lí­te vtipný/zaujímavý/pútavý názov pozí­cie, opí­še­te ju a vybe­rie­te si z pek­ných desig­no­vých šab­lón. Tie si samoz­rej­me môže­te upra­vo­vať pod­ľa svo­jich pred­stáv. A začne­te sha­ro­vať na sie­ťach. Nič zlo­ži­té.

Tím InHi­ro sa dostal na Star­tup Awards 2013. Zúčast­ni­li sa ako náh­rad­ní­ci a zis­ti­li to deň pred ude­ľo­va­ním cien. Tak si pred­stav­te tie fof­ry. Všet­ko sa však stih­lo a… a vyhra­li svo­ju kate­gó­riu – Digi­tal.

Ceny si spo­loč­nosť nasta­vi­la na mesač­nej báze – ak postu­je­te 2 pozí­cie, je to 9 USD, za 10 pozí­cii 29 USD ale­bo neob­me­dze­né množ­stvo v sume 39 USD. Okrem toho exis­tu­je mož­nosť dvoj­týž­dňo­vé­ho tria­lu. Tie­to ceny vyze­ra­jú byť pri­ja­teľ­né. Otáz­kou však je, do akej mie­ry budú kapa­ci­ty schop­né zvlá­dať neob­me­dze­ný nápor. Moh­la by aj taká fir­ma ako IBM, Hen­kel ale­bo VW využí­vať InHi­ro? Čas uká­že.

Pridať komentár (0)