InkCa­se i6 — Naj­lep­ší kryt na iPho­ne 6 ti pri­dá dru­hý disp­lej!

Rudolf Nečas / 26. septembra 2015 / Tech a inovácie

Namies­to robe­nia rekla­my spo­loč­nos­ti App­le (kto­rá si vedie aj tak dob­re) ale­bo nose­nia kry­tu, kto­rý sa sna­ží navo­diť faloš­ný dojem luxu­su čo tak zme­niť zadnú stra­nu svoj­ho iPho­nu na E-ink disp­lej? Mne sa ten­to nápad páči.

InkCa­se i6 je zadný kryt pre iPho­ne 6, vďa­ka kto­ré­mu svo­ju čítač­ku kníh necháš na polič­ke zapad­núť pra­chom. Jeho zadná stra­na je totiž osa­de­ná 4.3 pal­co­vým E-ink disp­le­jom s roz­lí­še­ním 480x800 pixe­lov a k iPho­nu sa pri­pá­ja pomo­cou tech­no­ló­gie Blu­e­to­oth. Ponúk­ne ti tak ďal­šie mies­to na pozre­tie času, správ o poča­sí, pri­po­mie­nok, obráz­kov a samoz­rej­me, aj na číta­nie kníh. To všet­ko s parád­nou čita­teľ­nos­ťou na pria­mom sln­ku. Vďa­ka zabu­do­va­nej líti­ovo-poly­mé­ro­vej baté­rií ti ten­to stá­le zapnu­tý, čier­no­bie­ly disp­lej nebu­de míňať dra­ho­cen­né per­cen­tá z baté­rie v tele­fó­ne.

Kryt je vyro­be­ný z odol­né­ho poly­kar­bo­ná­tu a sta­čí ho len nacvak­núť na zadnú stra­nu iPho­nu. Na hrúb­ke pri­dá 4.2 mili­met­ra, čo je vzhľa­dom k funkč­nos­ti sluš­ná hod­no­ta. Je to dob­rá alter­na­tí­va ak sa ti páči rus­ký YotaP­ho­ne, kto­rý má na zadnej stra­ne už vsta­va­ný E-ink disp­lej, ale nech­ceš sa vzdať svoj­ho nahryz­nu­té­ho jabl­ka. Daňou za to je menej mož­nos­tí využi­tia, pre­to­že spo­mí­na­ný rus­ký smart­fón doká­že na zadný disp­lej repli­ko­vať všet­ko, čo sa zobra­zu­je na hlav­nom disp­le­ji.

Ovlá­da­nie InkCa­se je jed­no­du­ché, jeho chod po spá­ro­va­ní s Blu­e­to­oth v tele­fó­ne zabez­pe­ču­je apli­ká­cia, kto­rá je dostup­ná zadar­mo. V nej si môžeš nasta­viť, čo chceš mať zobra­ze­né na E-ink disp­le­ji. Medzi jed­not­li­vý­mi obra­zov­ka­mi resp. strán­ka­mi pri číta­ní kni­hy sa dá pre­pí­nať potia­hnu­tím doľa­va ale­bo dopra­va po doty­ko­vej vrstve v spod­nej čas­ti disp­le­ja. Disp­lej s elek­tro­nic­kým atra­men­tom je záro­veň šetr­nej­ší k očiam a keď­že je stá­le zapnu­tý, neuj­de ti žiad­na nová noti­fi­ká­cia.

Zaria­de­nie je mož­né pre­dob­jed­nať na ofi­ciál­nej strán­ke za 99 dolá­rov s tým, že štan­dard­ná cena pre InkCa­se i6 bude 129 dolá­rov, čo je asi 115 eur. Obal bude dostup­ný v čier­nej a bie­lej far­be.

Zdroj: hiconsumption.com, oaxis.com
Pridať komentár (0)