InkCase i6 — Naj­lepší kryt na iPhone 6 ti pridá druhý disp­lej!

Rudolf Nečas / 26. septembra 2015 / Tech a inovácie

Namiesto robe­nia reklamy spo­loč­nosti Apple (ktorá si vedie aj tak dobre) alebo nose­nia krytu, ktorý sa snaží navo­diť falošný dojem luxusu čo tak zme­niť zadnú stranu svojho iPhonu na E-ink disp­lej? Mne sa tento nápad páči.

InkCase i6 je zadný kryt pre iPhone 6, vďaka kto­rému svoju čítačku kníh necháš na poličke zapad­núť pra­chom. Jeho zadná strana je totiž osa­dená 4.3 pal­co­vým E-ink disp­le­jom s roz­lí­še­ním 480x800 pixe­lov a k iPhonu sa pri­pája pomo­cou tech­no­ló­gie Blu­e­to­oth. Ponúkne ti tak ďal­šie miesto na pozre­tie času, správ o počasí, pri­po­mie­nok, obráz­kov a samoz­rejme, aj na číta­nie kníh. To všetko s parád­nou čita­teľ­nos­ťou na pria­mom slnku. Vďaka zabu­do­va­nej líti­ovo-poly­mé­ro­vej baté­rií ti tento stále zapnutý, čier­no­biely disp­lej nebude míňať dra­ho­cenné per­centá z baté­rie v tele­fóne.

Kryt je vyro­bený z odol­ného poly­kar­bo­nátu a stačí ho len nacvak­núť na zadnú stranu iPhonu. Na hrúbke pridá 4.2 mili­metra, čo je vzhľa­dom k funkč­nosti slušná hod­nota. Je to dobrá alter­na­tíva ak sa ti páči ruský YotaP­hone, ktorý má na zadnej strane už vsta­vaný E-ink disp­lej, ale nech­ceš sa vzdať svojho nahryz­nu­tého jablka. Daňou za to je menej mož­ností využi­tia, pre­tože spo­mí­naný ruský smart­fón dokáže na zadný disp­lej repli­ko­vať všetko, čo sa zobra­zuje na hlav­nom disp­leji.

Ovlá­da­nie InkCase je jed­no­du­ché, jeho chod po spá­ro­vaní s Blu­e­to­oth v tele­fóne zabez­pe­čuje apli­ká­cia, ktorá je dostupná zadarmo. V nej si môžeš nasta­viť, čo chceš mať zobra­zené na E-ink disp­leji. Medzi jed­not­li­vými obra­zov­kami resp. strán­kami pri čítaní knihy sa dá pre­pí­nať potia­hnu­tím doľava alebo doprava po doty­ko­vej vrstve v spod­nej časti disp­leja. Disp­lej s elek­tro­nic­kým atra­men­tom je záro­veň šetr­nejší k očiam a keďže je stále zapnutý, neujde ti žiadna nová noti­fi­ká­cia.

Zaria­de­nie je možné pre­dob­jed­nať na ofi­ciál­nej stránke za 99 dolá­rov s tým, že štan­dardná cena pre InkCase i6 bude 129 dolá­rov, čo je asi 115 eur. Obal bude dostupný v čier­nej a bie­lej farbe.

Zdroj: hiconsumption.com, oaxis.com
Pridať komentár (0)