Ino­va­tívny sta­ci­onárny bicy­kel, ktorý ti vype­rie šaty počas tvojho cvi­če­nia

Ľudovít Nastišin / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Určite sa nejedná o abso­lútny uni­kát. Sta­ci­onárne bicykle boli kom­bi­no­vané už s mno­hými zaria­de­niami a boli medzi nimi aj práčky. Boli to však väč­ši­nou gará­žové rie­še­nia, kto­rých autori možno ani nepo­mys­leli na pre­daj svojho výtvoru.

Pre kaž­dého, kto neznáša pra­nie, ale miluje bicyk­lo­va­nie, je tu rie­še­nie štu­den­tov Dal­lan­skej uni­ver­zity v Číne, ktorí tieto dve čin­nosti spo­jil. Ich výtvor “Bike Wahs­hing Mas­chine” alebo aj BWM, kom­bi­nuje dve akti­vity v jed­nom sta­ci­onár­nom zaria­dení. Bubon práčky je šikovne integ­ro­vaný do kolesa bicykla, kde sa ti tvoje šaty perú, kým pedá­lu­ješ.

bike_washing_machine_1

Podľa slov štu­den­tov, spô­sob akým to celé fun­guje je jed­no­du­chý. “Keď bicyk­lu­ješ, pohyb z pedá­lo­va­nia spô­so­buje rotá­ciu bubna. Súčasne môže byť ener­gia gene­ro­vaná navyše využitá na napá­ja­nie disp­leja, či ulo­žená pre budúce “jazdy”.

bike_washing_machine_2

Momen­tálne je pro­dukt iba v teore­tic­kej rovine a otázka, či sa dostane na trh je stále nezod­po­ve­daná. Zatiaľ teda nikto netuší, či bude môcť chud­núť a prať záro­veň.

bike_washing_machine_4bike_washing_machine_3

Zdroj: Mymo­dern­met, zdroj obráz­kov: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)