Ino­va­tív­ny sta­ci­onár­ny bicy­kel, kto­rý ti vype­rie šaty počas tvoj­ho cvi­če­nia

Ľudovít Nastišin / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Urči­te sa nejed­ná o abso­lút­ny uni­kát. Sta­ci­onár­ne bicyk­le boli kom­bi­no­va­né už s mno­hý­mi zaria­de­nia­mi a boli medzi nimi aj práč­ky. Boli to však väč­ši­nou gará­žo­vé rie­še­nia, kto­rých auto­ri mož­no ani nepo­mys­le­li na pre­daj svoj­ho výtvo­ru.

Pre kaž­dé­ho, kto nezná­ša pra­nie, ale milu­je bicyk­lo­va­nie, je tu rie­še­nie štu­den­tov Dal­lan­skej uni­ver­zi­ty v Číne, kto­rí tie­to dve čin­nos­ti spo­jil. Ich výtvor “Bike Wahs­hing Mas­chi­ne” ale­bo aj BWM, kom­bi­nu­je dve akti­vi­ty v jed­nom sta­ci­onár­nom zaria­de­ní. Bubon práč­ky je šikov­ne integ­ro­va­ný do kole­sa bicyk­la, kde sa ti tvo­je šaty perú, kým pedá­lu­ješ.

bike_washing_machine_1

Pod­ľa slov štu­den­tov, spô­sob akým to celé fun­gu­je je jed­no­du­chý. “Keď bicyk­lu­ješ, pohyb z pedá­lo­va­nia spô­so­bu­je rotá­ciu bub­na. Súčas­ne môže byť ener­gia gene­ro­va­ná navy­še využi­tá na napá­ja­nie disp­le­ja, či ulo­že­ná pre budú­ce “jaz­dy”.

bike_washing_machine_2

Momen­tál­ne je pro­dukt iba v teore­tic­kej rovi­ne a otáz­ka, či sa dosta­ne na trh je stá­le nezod­po­ve­da­ná. Zatiaľ teda nikto netu­ší, či bude môcť chud­núť a prať záro­veň.

bike_washing_machine_4bike_washing_machine_3

Zdroj: Mymo­dern­met, zdroj obráz­kov: mymodernmet.com

Pridať komentár (0)