10 dizaj­nér­skych nástro­jov, ktoré by si mal v roku 2016 vyskú­šať

Nikola Tokárová / 27. februára 2016 / Tech a inovácie

Pri pries­kume dizaj­no­vých nástro­jov, ktorý vie­dol Kho­iVinh ozna­čo­vaný za jed­ného z 50 najvp­lyv­nej­ších dizaj­né­rov Ame­riky sa prišlo k zis­te­niu, že popu­la­rita Pho­tos­hopu sa stále zmen­šuje.

Odpo­vede od viac ako 4000 účast­ní­kov z 200 rôz­nych kra­jín sveta doka­zujú, že dizaj­néri sú otvo­rení novým nástro­jom, ktoré zjed­no­du­šujú ich pro­cesy.

Tu sú must try prog­ramy pre rok 2016:

Ato­mic

Ato­mic je určený pre pro­fe­si­oná­lov na dizaj­no­va­nie inte­rak­tív­nych pro­to­ty­pov pre rôzne zaria­de­nia. Jed­no­du­chý dizajn pre pre­hlia­dač na Mac aj PC.

Výstřižek

foto: Ato­mic

Ceros

Ceros je moc­ným nástro­jom na vytvá­ra­nie obsahu pre mar­ke­té­rov a dizaj­né­rov. Dá sa v ňom jed­no­du­cho vytvo­riť obsah ako info­gra­fiky, ebo­oky, mik­ro­stránky, maga­zíny, ban­nery a ďal­šie.

2

foto: Ceros

Pro­toS­ketch

Šikovný a prak­tický nástroj na úpravu vek­to­ro­vej gra­fiky pre iPad. Dá sa v ňom vytvo­riť všetko od loga, až po celý web­di­zajn. Vďaka nemu dokážu pra­co­vať na webe aj tí, ktorí sú práve na ces­tách a po ruke majú iba iPad. 

protosketch

foto: forbes.com

Floid

Floid je in inte­rak­tívny dizaj­nový nástroj na aké­koľ­vek zaria­de­nie. Aj keď je momen­tálne dostupný len pre Mac, v budúc­nosti bude fun­go­vať na akom­koľ­vek zaria­dení alebo plat­forme.

floid

foto: forbes.com

Fuse

Fuse UX je nástro­jom pre vyná­lez­cov appiek a deve­lo­pe­rov. Umož­ňuje vytvá­rať a aktu­ali­zo­vať vzhľad a spo­lu­pra­co­vať s inými app­kami v rov­na­kom čase na via­ce­rých zaria­de­niach súčasne. Momen­tálne dostupné len pre OS X a Win­dows pou­ží­va­te­ľov. 

fuse

foto: Fuse

Vectr

Vectr slúži na gra­fické úpravy a fun­guje zdarma ako inline nástroj alebo apli­ká­cia pre Mac. Má jed­no­du­ché a intu­itívne ovlá­da­nie a dokáže zdie­ľať obsah na rôz­nych zaria­de­niach simul­tánne.

vectr

Foto: Vectr

Pic­kto­rial

Pro­fe­si­onálny, jed­no­du­chý a intu­itívny soft­vér pre Mac. Ponúka naprí­klad live edi­tá­ciu alebo prácu v RAW for­máte. Momen­tálne je k dis­po­zí­cii beta ver­zia. 

Picktorial

foto: Pic­kto­rial

Figma

Figma je revo­lučný soft­vér zalo­žený na cloude, ktorý ti umožní pra­co­vať v roz­hraní, kde môžeš vytvo­riť pro­jekt od nápadu až do finál­nej podoby. Ak máš záu­jem o náhľad, môžeš sa zapí­sať do zoznamu čaka­te­ľov.

figma

foto: Figma

UXPin

UXPin je jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších UX nástro­jov, ktorí využíva tisíce dizaj­né­rov. Nedávno ohlá­sil, že prejde kom­plet­ným redi­zaj­nom a na jeho novú ver­ziu je možné zapí­sať sa už teraz.

uxpin

foto: UXPin

Gra­vit

Gra­vit je plat­forma , ktorá vysvet­ľuje základy web dizhu a beží priamo v tvo­jom pre­hlia­dači. Všetko fun­guje v tejto jed­nej appke, ktorá je dostupná zadarmo.

gravit

foto: Gra­vit

Zdroj: Forbes.com, titulná foto: kaboompics.com

Pridať komentár (0)