Inšpi­ra­tívne pries­tory brnen­ského Impact Hubu sú ide­ál­nym domo­vom pre štar­tu­júci biz­nis

Článok pripravil Štefan Moravčík, Archinfo.sk. Autori interiéru: Ing. arch Radek Lampa , Ing. arch Matěj Barla, Ing David Hřebačka, Ing. arch Luděk Černý, Ing. arch Michala Malánová, Ing. arch Klára Císařovská, Ing. arch Zuzana Urbancová, Ing. arch Vojta Hajný / 3. mája 2016 / Zaujímavosti

Impact Hub je celo­sve­tová sieť objek­tov zdie­ľa­ného pra­cov­ného pro­stre­dia. Pred­sta­vu­jeme brnian­sky HUB ako mladé a vysoko inšpi­ra­tívne pro­stre­die nie­len pre začí­na­júce firmy a pod­ni­ka­te­ľov.

Vezmi pár sto­viek aktív­nych a otvo­re­ných ľudí, ktorí chcú robiť svoju prácu a usku­toč­niť svoje sny. Daj týchto ľudí do pries­toru s kom­plet­ným pra­cov­ným záze­mím a kva­lit­ným zaria­de­ním kan­ce­lá­rií. Pri­daj akcie, pod­porné prog­ramy a networ­king . Asi takto vyzerá recept na úspešný cowor­kin­gový pro­jekt.

Prvý Impact Hub vzni­kol v Lon­dýne v roku 2005 ako inku­bá­tor pre sociálne ino­vá­cie a spo­lo­čen­sky pros­pešné pod­ni­ka­nie. Dnes fun­guje tak­mer 50 Hubov po celom svete, od Soulu, cez Johan­nes­burg až po Seattle. Hub v Brne, alebo naprí­klad aj u nás v Bra­ti­slave je súčas­ťou medzi­ná­rod­nej siete, ktorá zdru­žuje viac ako 7000 ľudí.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.

Z prie­my­sel­nej budovy býva­lej Brnen­skej ple­tiarne vzniklo za necelý rok moderné cowor­kin­gové cen­trum. Ľudia tu teraz nájdu dvad­sa­ťo­sem uzav­re­tých kan­ce­lá­rií. Záu­jem­co­via si môžu pre­na­jať aj jednu z pia­tich zasa­da­cích miest­ností a k dis­po­zí­cii je tiež kon­fe­renčná miest­nosť. Po práci si ľudia môžu oddých­nuť na pohov­kách alebo si uva­riť kávu v spo­loč­nej kuchynke.

Za občerstve­nie sa platí do poklad­ničky, všetko fun­guje na dob­ro­voľ­nom prin­cípe. Prí­jemné pra­covné pro­stre­die dopĺňa zeleň a otvo­rený pries­tor s dostat­kom den­ného svetla. Aj z tohto dôvodu boli zacho­vané strešné svet­líky pôvod­nej prie­my­sel­nej haly.

Na prin­cípe mesač­ného nájmu si náv­štev­níci nového zdie­ľa­ného pra­co­viska určia, ako často ho budú nav­šte­vo­vať. Podľa toho si pred­pla­tia počet hodín, ktoré tu strá­via. Tí, ktorí v​býva­lej ple­tárni trá­via jeden deň v týždni zapla­tia za mesiac niečo viac ako 10 eur. V tomto prí­pade pra­cujú v zdie­ľa­ných pries­to­roch. Majú aj mož­nosť pred­pla­tiť si kan­ce­lá­riu alebo kon­krétny stôl.

Brno sa, ako vyso­koš­kol­ské mesto plné absol­ven­tov, uká­zalo ako vhodné miesto pre tento typ pries­to­rov. Šikovní absol­venti tu majú vhodné pro­stre­die na roz­ví­ja­nie svo­jich pro­jek­tov. Hub fun­guje na prin­cípe vzá­jom­nej dôvery. Nikto nekon­tro­luje dodr­žia­va­nie pred­pla­te­ných hodín. Cie­ľom je stre­tá­vať zau­jí­ma­vých a aktív­nych ľudí. V prí­pade úspe­chu si môžu mladí pod­ni­ka­te­lia vytvo­riť pobočku svo­jej novo­vzni­ka­jú­cej firmy.

Budova bývalej brnenskej pletiarne pred rekonštrukciou

Budova býva­lej brnen­skej ple­tiarne pred rekon­štruk­ciou.

Pôvodná veľkopriestorová výrobná hala

Pôvodná veľ­kop­ries­to­rová výrobná hala.

Do pôvod­ného objemu veľ­kop­ries­to­ro­vej prie­my­sel­nej haly boli vlo­žené dve pod­la­žia. Na spod­nom pod­laží sa nachá­dzajú zdie­ľané pra­covné pries­tory, café a chil­lout zóna. Na dru­hom nadzem­nom pod­laží, ktoré je čias­točne otvo­rené do prí­ze­mia sa nachá­dzajú men­šie pre­na­jí­ma­teľné kan­ce­lá­rie a kon­fe­renčné miest­nosti.

Cen­trálny pries­tor na prí­zemí má dosta­točnú kapa­citu aj na väč­šie akcie a pred­nášky. Inte­riér je možné rýchlo a jed­no­du­cho adap­to­vať.

Kva­litné zaria­de­nie a vyba­ve­nie kan­ce­lá­rií a dosta­tok den­ného svetla vytvára ide­álne pra­covné pro­stre­die. Pra­co­viská sú vyba­vené tak, aby spĺňali náročné požia­davky kaž­do­den­ného uží­va­nia. Na poschodí má kan­ce­lá­riu aj firma Wies­ner-Hager, ktorá Hub zaria­ďo­vala. Hub preto slúži aj ako sho­wroom firmy.

Pries­tory na poschodí takisto nie je prob­lém adap­to­vať aj na voľ­no­ča­sové akti­vity.

Vlo­žená “kocka” baru slúži počas pra­cov­ných dní aj ako záze­mie pri väč­ších even­toch.

Video z otvo­re­nia Impact hubu:

zdroj: archinfo.sk, zdroj foto­ra­fií: archinfo.sk

Pridať komentár (0)