Inšpi­ruj sa: Osu­dové stret­nu­tie môže prísť aj náho­dou

Sebastian Mach / 23. mája 2016 / Business

Byť známy a zostať pokorný — alebo kto by netú­žil stať sa tvá­rou zná­mej značky

Prí­jemná, s nad­hľa­dom, nebojí sa vystú­piť zo svo­jej pohodl­nej zóny. A keď niečo robí, robí to s váš­ňou. Áno, presne tak si pred­sta­víte.… predsa známu írsku whis­key Jame­son! A čo je na tom naj­lep­šie? Že za ňou stoja rov­nakí ľudia — vtipní, zábavní, prí­jemní, skrátka auten­tickí. Hlavne jej aktu­álna tvár – Jame­son amba­sá­dor Vik­tor Miško, ktorý ju zosob­ňuje na Slo­ven­sku.

Patrí len k 75 ľuďom na svete a jeho meno by vám malo auto­ma­ticky na Slo­ven­sku evo­ko­vať najob­ľú­be­nej­šiu írsku whis­key Jame­son. Vybrať z pia­tich mili­ó­nov toho pra­vého člo­veka nebolo vôbec jed­no­du­ché, ale môžeme skon­šta­to­vať, že sa to sku­točne poda­rilo. Vik­tor doka­zuje, že je presne ako Jame­son – auten­tický, na nič sa nehrá, jeho práca mu je záro­veň koníč­kom a o tejto skve­lej írskej whis­key vás zahr­nie množ­stvom zau­jí­ma­vostí. Navyše, všetko s nehra­ným nad­še­ním.

Para­lela medzi mnou a Joh­nom Jame­so­nom, zakla­da­te­ľom tejto írskej whis­key, je — čím viac ju spoz­ná­vam-, tým väč­šia“, kon­šta­tuje Vik­tor: „Pri­chá­dzam z inej oblasti akou je mar­ke­ting. Vyštu­do­val som právo, mám kon­ci­pient­skú prax a keď pri­šiel čas na advo­kát­ske skúšky, obja­vil som čisto náho­dou inze­rát Jame­sona na brand amba­sá­dora. Pro­fe­sia advo­káta nie je nijak vekovo ohra­ni­čená. Toto pro­stre­die vo mne momen­tálne nevy­vo­lá­valo dosta­točný pocit nad­še­nia a preto som skú­sil šťas­tie v Jame­sone. A to som ani netu­šil, že aj John Jame­son bol práv­nik.“, usmieva sa.

Jameson ambasádor_Viktor Miško_2

Výbe­rové kona­nie na takúto netra­dičnú pozí­ciu nebolo vôbec jed­no­du­ché – pozos­tá­valo zo šty­roch kôl a tým prvým bolo okrem kla­sic­kého živo­to­pisu nato­čiť krátke video, ktoré pred­staví daného člo­veka a povie, prečo by sa práve on mal stať tvá­rou zná­mej značky. „Naozaj som nič nezas­tie­ral, uká­zal som však, že som kre­a­tívny a viem sa pre veci nad­c­hnúť. Nie­len preto, že som fanú­šik Jamesa už dlhé roky a túto značku mám sku­točne rád, ale že sa mi páči celá jej filo­zo­fia.“

Z jeho slov je cítiť nehranú vášeň a nad­še­nie pre značku: „My amba­sá­dori Jame­sona pro­pa­gu­jeme, no nie kla­sic­kým spô­so­bom, ale takým, ktorý chce dosiah­nuť každá značka. Aby Jame­son na Slo­ven­sku zosob­ňo­val ekvi­va­lent whis­key, no tiež pozi­tív­neho nad­hľadu na život. Samoz­rejme, ľudia cítia, či môj vzťah ku značke je o pre­daji a zaro­bení alebo ju mám sku­točne rád, poznám jej filo­zo­fiu, his­tó­riu a sto­tož­ňu­jem sa s ňou. Sna­žím sa ju pred­sta­viť cez jej prí­beh, ktorý je nesku­točne zau­jí­mavý, cez chute a vône, ktoré sa za ňou skrý­vajú, cez zážitky, ktoré Jame­son pri­náša a, samoz­rejme, his­tó­riu, ktorá siaha až do roku 1780. Bez auten­tic­kosti to jed­no­du­cho nejde.“

Irish Dis­til­lers — spo­loč­nosť, ktorá Jame­son vyrába, veľmi dbá o to, kto jej vlaj­kovú loď repre­zen­tuje. A tak si 75 amba­sá­do­rov nie­len sta­rost­livo vyberá, ale im aj posky­tuje vyni­ka­júce záze­mie na roz­voj zruč­ností. Či už je to 4-týž­dňové vstupné ško­le­nie o všet­kých detai­loch značky alebo pra­vi­delné výročné stret­nu­tie všet­kých amba­sá­do­rov, na kto­rom si vymie­ňajú svoje skú­se­nosti a plá­nujú nové netra­dičné akti­vity. Pravý Jame­son amba­sá­dor tak musí vedieť nie­len všetko o výrob­nom pro­cese značky, o mar­ke­tingu, ale aj o novom port­fó­liu, ktoré sa neus­tále vyvíja. Neča­kajte však, že bude mať zelené vlasy, čer­venú bradu, či tím škriat­kov, ktorí mu pomá­hajú.

V sused­nom Rakúsku alebo Aus­trá­lii túto značku repre­zen­tujú ženy a hoci táto práca síce vezme člo­veku víkendy, obedy a večery, amba­sá­dori robia svoju prácu s nad­še­ním, skrátka srd­com. A preto im to nepre­káža. „Vzde­lá­vam sa každý deň. Musím byť per­ma­nen­tne sústre­dený na dia­nie a ľudí okolo, musím rea­go­vať a čo naj­lep­šie odpre­zen­to­vať našu značku kde­koľ­vek sa ocit­nem, skrátka zau­jať. Moti­vuje ma však, keď sa stre­tá­vam s pozi­tív­nymi ohlasmi. Preto mi nevadí pra­co­vať ani na Veľkú Noc, či počas via­noč­ného voľna alebo vyces­to­vať až do Svid­níka za ľuďmi, ktorí majú Jame­son rov­nako radi, ako my. Práca s ľuďmi mi dodáva pozi­tívnu ener­giu. Jame­son chce byť čo najb­liž­šie k ľuďom a mám z toho všet­kého sku­točne dobrý pocit, že je to aj vďaka mne, teda nám amba­sá­do­rom.”

Vik­tora tak môžete stret­núť nie­len na množ­stve ria­de­ných ochut­ná­vok pre tých naj­po­vo­la­nej­ších, bar­ma­nov a per­so­nál reštau­rá­cií a moder­ných pubov, ale aj na množ­stve akcií pre bež­ných ľudí — hostí a náv­štev­ní­kov. Okrem let­ného Grape fes­ti­valu ho môžete zažiť na jedi­neč­ných akciách pre lokálne komu­nity na celom Slo­ven­sku, chys­tajú sa aj skvelé letné drinky, či ďal­šie špe­ciálne edí­cie Jame­son. Už čoskoro si naprí­klad budeme môcť pod Tat­rami vychut­ná­vať jednu skvelú novinku. „Samoz­rejme, nič z toho by tak doko­nale nefun­go­valo, keby sme v Per­nod Ricard Slo­va­kia neboli skvelý tím. Všetci, od mar­ke­tingu až po obchodné odde­le­nie úzko spo­lu­pra­cu­jeme — pri­pra­vu­jeme kam­pane pre lokálne pub­li­kum, uva­žu­jeme, aký je trh, čo ocení, čo upúta jeho pozor­nosť. Sna­žíme sa pri­niesť značke niečo vlastné, aby sa ľudia v spo­loč­nosti našej whis­key cítili čo naj­lep­šie. A oni nám to sku­točne vra­cajú, fanú­ši­ko­via Jame­sona sú veľmi srdeční, často­krát sa s nimi ska­ma­rá­tim,“ dopĺňa Vik­tor.

Jameson ambasádor_Viktor Miško_1

Aj preto je svo­jou prá­cou nad­šený. „Postupne sa pre­svied­čam, že odkaz Johna Jame­sona – Sine Metu, teda Menej stra­chu, viac života – sa mi páči čoraz viac. Pre­tože každý máme svoj Sine Metu prí­beh. Máme strach vyjsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny, máme strach z vecí, ktoré sa zdajú na prvý pohľad kom­pli­ko­vané. Ale keď sa odhod­láme, vždy to stojí za to. Je to kam­paň s nespo­chyb­ni­teľ­ným his­to­ric­kým pod­kla­dom a navyše veľmi pozi­tívna. A preto mám Jame­son rád čoraz viac. Chcel by som nie­len osobne čo naj­viac ľuďom pred­sta­viť prí­beh našej whis­key, ale tiež pre­niesť do ich živo­tov to pozi­tívne, ktoré so sebou nesie.“

Vik­tor Miško, aj keď je jeden zo 75 na svete, nie je nijaký suchár. Vidieť na ňom, že si sku­točne váži, že si ho značka vybrala ako svoju tvár a snaží sa ju repre­zen­to­vať s poko­rou, rešpek­tom, no tiež s nad­hľa­dom. Skrátka naj­lep­šie, ako sa dá. Nevšedné stret­nu­tie, ktoré sa začalo jed­nou veľ­kou náho­dou, má prí­jemný záver a môžeme si ho užiť my všetci, keď sa nie­kde nabu­dúce stret­nete so svo­jimi pria­teľmi nad pohá­ri­kom kva­lit­nej írskej whis­key.

Čo ste o whis­key neve­deli:

  • Viete, prečo sa píše o írskej whis­key, ale o škót­skej whisky? Okrem toho, že ide o iný výrobný pro­ces, je tu aj his­to­rické hľa­disko: Íri dodá­vali svoju whisky na ame­rický trh a preto Ame­ri­ča­nia pou­ží­vajú tiež slovo whis­key, kdežto Škóti, Kana­ďa­nia a Japonci píšu whisky, tiež podľa Škó­tov, ktorí svoje whisky dis­tri­bu­ovali práve na tieto trhy.
  • Samoz­rejme, máme tu aj legendu, ktorá hovorí, že Škóti píšu whisky bez E, pre­tože whisky je taká dobrá, že keď si ju objed­ná­vajú na bare, ten čas, kým si ju objed­najú, musí byť čo najk­ratší. Na dru­hej strane Írom pís­meno E v slove whis­key nevadí, pre­tože je to také úžasné pitie, že ten čas, kým si ju vypý­tajú, môže byť aj dlhší, nakoľko si ju môžu o to dlh­šie vychut­ná­vať.
  • Jame­son je najp­re­dá­va­nej­šou írskou whis­key na slo­ven­skom trhu i vo svete.
  • John Jame­son zalo­žil svoj lie­ho­var v Dub­line na Bow Street v roku 1780 a legen­dárna whis­key nesúca jeho meno sa až dodnes vyrába z toho naj­lep­šieho írskeho jač­meňa a kriš­tá­ľovo čis­tej vody. Tieto ingre­dien­cie sú des­ti­lo­vané tri­krát, aby vytvo­rili vyni­ka­júcu jemnú whis­key, ktorá zreje v dubo­vých sudoch v prie­mere až 7 rokov. 
  • Dnes je írska whis­key Jame­son vychut­ná­vaná vo viac ako 75 kra­ji­nách a získa si kaž­dého, kto dokáže oce­niť vyzre­tosť a jem­nosť jej chuti. Vzhľa­dom na to, že nemá vôbec dymovú arómu, je aj ide­ál­nou zlož­kou mno­hých skve­lých kok­te­i­lov.
  • A ako je naj­lep­šie vychut­nať si whis­key – s ľadom či bez? Ide­álna je čistá, ale v zásade je dobré sa ria­diť svo­jimi chu­ťo­vými pohá­rikmi a piť Jame­son tak, ako chutí vám. Kocka ľadu naprí­klad mierne stiahne jej arómu, ale ak vám chutí so zázvo­ro­vým toni­kom a limet­kou, nevá­hajte.
  • No a ďal­šia legenda hovorí, že John Jame­son hovo­rie­val, že by Jame­son pil, aj keby na fľaške nebolo jeho meno

Vik­tor Miško

Slo­ven­ský Jame­son amba­sá­dor pra­cuje pre spo­loč­nosť Per­nod Ricard Slo­va­kia, dis­tri­bú­tora whis­key Jame­son na Slo­ven­sku a tiež ďal­ších viac ako 30 sve­to­vých zna­čiek, naprí­klad Abso­lut, Havana Club či Mar­tell. Má 29 rokov a vyštu­do­val Práv­nickú fakultu v Bra­ti­slave. Rád si vychutná Jame­son bez ľadu, počas výni­moč­nej­šieho večera Jame­son Black bar­rel a ak má chuť na mie­šaný nápoj, tak Jame­son Gin­ger and Lime alebo Jame­son whisky sour.

15 rokov hrá­val tenis a zabe­hol aj Košický mara­tón: „Je úžasné vidieť, ako týmto podu­ja­tím Koši­ča­nia žijú. Cez zimu boli tenisky odlo­žené, ale už na mňa kri­čia z kúta, takže ich opäť začnem pra­vi­delne ven­čiť.“. Rád ces­tuje, stret­núť ho môžete v Jame­son Defen­dri, keď putuje Slo­ven­skom za ďal­šími prí­jem­nými ľuďmi a zážit­kami.

Na Jame­sone sa mu páči pro­stre­die, v kto­rom pra­cuje, aj to, že osob­nostne sa stále učí niečo nové, čo sa nedá naučiť v škole, v kan­ce­lá­rii, ale len pra­xou. Baví ho tiež spoz­ná­va­nie nových ľudí z rôz­neho pro­stre­dia. Amba­sá­dor­stvo nebe­rie len ako prácu, ale aj ako koní­ček a zábavu, navyše veľmi prí­jemnú a uvoľ­nenú.

Keď ho stret­nete, neza­bud­nite sa ho opý­tať na prí­beh zakla­da­teľa írskej whis­key Johna Jame­sona, ktorý mal so svo­jou man­žel­kou až 16 detí. Neza­sko­číte ho ani otáz­kou, ako sú ulo­žené sudy v Irish Dis­til­lers, alebo aká je tep­lota des­ti­lá­cie tejto jem­nej whis­key. Svoju prácu robí naozaj s nad­še­ním a naplno.

Ak sa chcete dozve­dieť o práci Jame­son amba­sá­dora a pri­pra­vo­va­ných novin­kách a akti­vi­tách ešte viac, sle­dujte FB https://www.facebook.com/JamesonAmbassadorSlovensko/.

Pridať komentár (0)