Ins­ta­gram chystá veľké novinky

Alexandra Dulaková / 4. februára 2016 / Business

V najb­liž­šej budúc­nosti sa vylep­še­nia foto appky dot­knú najmä videí a strie­daní účtov. Výhody to pred­sta­vuje najmä pre tých, ktorí Ins­ta­gram pou­ží­vajú pro­fe­si­onálne alebo para­lelne na rôzne účely. Rov­nako je to aj pokus o zvý­še­nie zis­kov a kon­ku­ren­cie­schop­nosti vo vzťahu k stále sil­nej­šiemu Snap­chatu.

Videá sa do pôvodne čisto foto­gra­fic­kej apli­ká­cie dajú pri­dá­vať od roku 2013. V tom istom roku zve­rej­nil Ins­ta­gram aj prvé spon­zo­ro­vané videá a reklamy. Ich dĺžka sa postupne pre­dl­žo­vala, v sep­tem­bri to bolo z pät­nás­tich sekúnd na trid­sať, čo sa naj­nov­šie ešte zdvoj­ná­sobí. Pri­ro­dzene, nejde len o krok, kto­rým chcú dať väčší pries­tor kre­a­tív­nym pou­ží­va­te­ľom, ale najmä inze­ren­tom a spo­loč­nos­tiam, ktoré si za podobné vstupy mastne pla­tia. Spo­loč­nosť sa tak roz­hodla najmä v kon­texte Super­bowl sezóny, ktorá sa v USA vyzna­čuje aj výni­moč­nými rekla­mami.

Super­bowl, stret­nu­tie naj­lep­ších dvoch tímov ame­ric­kého fut­balu, záro­veň posky­tuje najd­rahší reklamný pries­tor na svete — za 30 sekun­dový spot sa v prie­mere pla­tia 4 mili­óny dolá­rov, pri dlh­ších časo­vých blo­koch sa cena ešte navy­šuje. Kvôli obrov­skej sle­do­va­nosti je to pre inze­ren­tov skvelá prí­le­ži­tosť oslo­viť veľké pub­li­kum. Preto sú tieto reklamy zau­jí­ma­vej­šie, pre­pra­co­va­nej­šie, šoku­jú­cej­šie. Na skve­lej prí­le­ži­tosti chce zaro­biť aj Ins­ta­gram, ktorý má tak­tiež obrov­ské pub­li­kum a pre reklamné spo­loč­nosti tým pádom aj vysokú hod­notu. Vysokú hod­notu majú podobné mož­nosti aj pre účty médií, ktoré tak na Ins­ta­gram môžu pre­tla­čiť dlh­šie hod­not­nej­šie repor­táže a tým pádom aj viac infor­má­cií.

Instagram-Boomerang

Bežní pou­ží­va­te­lia by sa však nemali cítiť menej­cenne — aj na nich sa pri tomto kroku mys­lelo. V posled­nej dobe je naj­väč­ším kon­ku­ren­tom Ins­ta­gramu Snap­chat, ktorý sta­via na oby­čaj­nosti a auten­tic­kosti kaž­do­den­ných fotiek aj krát­kych videí. Zatiaľ čo Ins­ta­gram svoje videá v dĺžke obme­dzuje a záro­veň jasne odde­ľuje jedno od dru­hého, na Snap­chate sa dajú vytvá­rať ľubo­voľne dlhé sto­ries, ktoré si pou­ží­va­te­lia tak veľmi obľú­bili. Týmto kro­kom chce Ins­ta­gram nad­via­zať na ich súboj a skóre vyrov­nať.  photo.png

foto: bloomberg.com

Dru­hou veľ­kou novin­kou, o kto­rej však ešte nie je všetko jasné, je mož­nosť ľah­kého a rých­leho strie­da­nia medzi via­ce­rými účtami. Hodí sa to najmä ľuďom, ktorí na Ins­ta­grame zará­bajú, alebo aspoň zhá­ňajú nových divá­kov, či kli­en­telu — či už ide o spo­mí­nané médiá, značky, osob­nosti inter­netu a sociál­nych sietí, mód­nych blogerov/vlogerov, akti­vis­tov, či poli­ti­kov. Popri ofi­ciál­nych účtoch, ktoré napĺňajú najmä fun­kciu osvety a zárobku, si tak môžu vytvo­riť aj svoj súkromný.

Ten bude naprí­klad prí­stupný iba obme­dze­nému množ­stvu ľudí a plný iného obsahu. Fun­kcia však zatiaľ nie je prí­stupná úplne všetkým(pravdepodobne ju môž me oča­ká­vať najb­liž­ším update-om), a to z dôvo­dov dopo­siaľ nezná­mych. Platí to skôr pre Andro­idy a či si medzi tými šťast­liv­cami, zis­tíš, keď na svo­jom pro­file pôj­deš medzi nasta­ve­nia cel­kom dole, kde máš za nor­mál­nych okol­ností mož­nosti vyma­za­nia his­tó­rie vyhľa­dá­va­nia a odhlá­se­nia. Ak si jed­ným z mála, ktorí vedia účty strie­dať mali by tam byť ešte dve ďal­šie mož­nosti a vyze­rať to má pri­bližne takto:

Screen Shot 2016-02-04 at 10.52.51Screen-Shot-2016-02-03-at-2.51.31-PM

Zdroj: BBC, The Next Web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Squ­are Space

Pridať komentár (0)