Ins­ta­gram chys­tá veľ­ké novin­ky

Alexandra Dulaková / 4. februára 2016 / Business

V najb­liž­šej budúc­nos­ti sa vylep­še­nia foto app­ky dot­knú naj­mä videí a strie­da­ní účtov. Výho­dy to pred­sta­vu­je naj­mä pre tých, kto­rí Ins­ta­gram pou­ží­va­jú pro­fe­si­onál­ne ale­bo para­lel­ne na rôz­ne úče­ly. Rov­na­ko je to aj pokus o zvý­še­nie zis­kov a kon­ku­ren­cie­schop­nos­ti vo vzťa­hu k stá­le sil­nej­šie­mu Snap­cha­tu.

Videá sa do pôvod­ne čis­to foto­gra­fic­kej apli­ká­cie dajú pri­dá­vať od roku 2013. V tom istom roku zve­rej­nil Ins­ta­gram aj prvé spon­zo­ro­va­né videá a rekla­my. Ich dĺž­ka sa postup­ne pre­dl­žo­va­la, v sep­tem­bri to bolo z pät­nás­tich sekúnd na trid­sať, čo sa naj­nov­šie ešte zdvoj­ná­so­bí. Pri­ro­dze­ne, nej­de len o krok, kto­rým chcú dať väč­ší pries­tor kre­a­tív­nym pou­ží­va­te­ľom, ale naj­mä inze­ren­tom a spo­loč­nos­tiam, kto­ré si za podob­né vstu­py mast­ne pla­tia. Spo­loč­nosť sa tak roz­hod­la naj­mä v kon­tex­te Super­bo­wl sezó­ny, kto­rá sa v USA vyzna­ču­je aj výni­moč­ný­mi rekla­ma­mi.

Super­bo­wl, stret­nu­tie naj­lep­ších dvoch tímov ame­ric­ké­ho fut­ba­lu, záro­veň posky­tu­je najd­rah­ší reklam­ný pries­tor na sve­te — za 30 sekun­do­vý spot sa v prie­me­re pla­tia 4 mili­ó­ny dolá­rov, pri dlh­ších časo­vých blo­koch sa cena ešte navy­šu­je. Kvô­li obrov­skej sle­do­va­nos­ti je to pre inze­ren­tov skve­lá prí­le­ži­tosť oslo­viť veľ­ké pub­li­kum. Pre­to sú tie­to rekla­my zau­jí­ma­vej­šie, pre­pra­co­va­nej­šie, šoku­jú­cej­šie. Na skve­lej prí­le­ži­tos­ti chce zaro­biť aj Ins­ta­gram, kto­rý má tak­tiež obrov­ské pub­li­kum a pre reklam­né spo­loč­nos­ti tým pádom aj vyso­kú hod­no­tu. Vyso­kú hod­no­tu majú podob­né mož­nos­ti aj pre účty médií, kto­ré tak na Ins­ta­gram môžu pre­tla­čiť dlh­šie hod­not­nej­šie repor­tá­že a tým pádom aj viac infor­má­cií.

Instagram-Boomerang

Bež­ní pou­ží­va­te­lia by sa však nema­li cítiť menej­cen­ne — aj na nich sa pri tom­to kro­ku mys­le­lo. V posled­nej dobe je naj­väč­ším kon­ku­ren­tom Ins­ta­gra­mu Snap­chat, kto­rý sta­via na oby­čaj­nos­ti a auten­tic­kos­ti kaž­do­den­ných fotiek aj krát­kych videí. Zatiaľ čo Ins­ta­gram svo­je videá v dĺž­ke obme­dzu­je a záro­veň jas­ne odde­ľu­je jed­no od dru­hé­ho, na Snap­cha­te sa dajú vytvá­rať ľubo­voľ­ne dlhé sto­ries, kto­ré si pou­ží­va­te­lia tak veľ­mi obľú­bi­li. Tým­to kro­kom chce Ins­ta­gram nad­via­zať na ich súboj a skó­re vyrov­nať.  photo.png

foto: bloomberg.com

Dru­hou veľ­kou novin­kou, o kto­rej však ešte nie je všet­ko jas­né, je mož­nosť ľah­ké­ho a rých­le­ho strie­da­nia medzi via­ce­rý­mi účta­mi. Hodí sa to naj­mä ľuďom, kto­rí na Ins­ta­gra­me zará­ba­jú, ale­bo aspoň zhá­ňa­jú nových divá­kov, či kli­en­te­lu — či už ide o spo­mí­na­né médiá, znač­ky, osob­nos­ti inter­ne­tu a sociál­nych sie­tí, mód­nych blogerov/vlogerov, akti­vis­tov, či poli­ti­kov. Pop­ri ofi­ciál­nych účtoch, kto­ré napĺňa­jú naj­mä fun­kciu osve­ty a zárob­ku, si tak môžu vytvo­riť aj svoj súkrom­ný.

Ten bude naprí­klad prí­stup­ný iba obme­dze­né­mu množ­stvu ľudí a plný iné­ho obsa­hu. Fun­kcia však zatiaľ nie je prí­stup­ná úpl­ne všetkým(pravdepodobne ju môž me oča­ká­vať najb­liž­ším upda­te-om), a to z dôvo­dov dopo­siaľ nezná­mych. Pla­tí to skôr pre Andro­idy a či si medzi tými šťast­liv­ca­mi, zis­tíš, keď na svo­jom pro­fi­le pôj­deš medzi nasta­ve­nia cel­kom dole, kde máš za nor­mál­nych okol­nos­tí mož­nos­ti vyma­za­nia his­tó­rie vyhľa­dá­va­nia a odhlá­se­nia. Ak si jed­ným z mála, kto­rí vedia účty strie­dať mali by tam byť ešte dve ďal­šie mož­nos­ti a vyze­rať to má pri­bliž­ne tak­to:

Screen Shot 2016-02-04 at 10.52.51Screen-Shot-2016-02-03-at-2.51.31-PM

Zdroj: BBC, The Next Web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Squ­are Spa­ce

Pridať komentár (0)