Ins­ta­gram ohlá­sil veľ­kú zme­nu v nahrá­va­ní videa

Martin Bohunický / 30. marca 2016 / Tech a inovácie

Dva mesia­ce po tom, čo Ins­ta­gram uvoľ­nil mož­nosť 60-sekun­do­vých videí pre rekla­my, dosta­li rov­na­ké pri­vi­lé­gium aj pou­ží­va­te­lia.

Videá na Ins­ta­gra­me boli pred­sta­ve­né v júni 2013 a od tej doby boli limi­to­va­né na 15 sekúnd. No tak, ako boha­tý otec (Face­bo­ok), tak aj Ins­ta­gram sa sna­ží pre­trans­for­mo­vať feed prís­pev­kov na viac dyna­mic­ký. V posled­ných šies­tich mesia­coch sa údaj­ne zvý­šil počet zhliad­nu­tí videa až o 40 per­cent.

Ins­ta­gram moti­vo­val fir­my na tvor­bu videí aj verej­ným počí­tad­lom. Pri špe­ciál­nych prí­le­ži­tos­tiach začal vytvá­rať zbier­ky naj­lep­ších videí. A v dneš­nej aktu­ali­zá­cii vra­cia obľú­be­né nástro­je — opäť tak môžeš pos­kla­dať video z rôz­nych kli­pov.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: aolcdn.com

Pridať komentár (0)