Inte­li­gentná lyžička, ktorá ti s pres­nos­ťou povie, aký sladký je tvoj nápoj či jedlo

Michal Sorkovský / 27. augusta 2015 / Tech a inovácie

Izra­el­ský star­tup s náz­vom Vali­ber vyvi­nul lyžičku, ktorá môže zme­niť nad­mernú spot­rebu cukru vo svete. Táto lyžička je totiž schopná zme­rať presnú úro­veň slad­kosti v nápo­joch a potra­vi­nách a ty si teda vďaka nej budeš môcť byť istý, že si už nič neos­la­díš viac, akoby si chcel. 

Spot­reba cukru sa v dneš­ných dňoch nachá­dza na his­to­ric­kom maxime, čo samoz­rejme vzbu­dzuje obavy o kva­litu života a zdra­vie ľudí po celom svete. Podľa Sur­geon Gene­ral trpia iba v USA dve tre­tiny dospe­lých a tak­mer každé tre­tie dieťa nad­vá­hou alebo obe­zi­tou. Bežný Ame­ri­čan totiž ročne skon­zu­muje až viac ako 70 kilo­gra­mov cukru, vďaka čomu odbor­níci oča­ká­vajú, že do roku 2050, bude mať každý tretí Ame­ri­čan cuk­rovku. 

Jedno z mož­ných rie­šení tohto prob­lému, je lep­šie infor­mo­vať ľudí o tom, koľko cukru sa nachá­dza v ich bež­nom prí­sune potra­vín a nápo­jov. Izra­el­ský star­tup Vali­ber preto vyvi­nul inte­li­gentnú lyžičku, ktorá s pres­nos­ťou dokáže zme­rať úro­veň slad­kosti v potra­vi­nách a nápo­joch. Lyžička je záro­veň pre­po­jená aj s mobil­nou apli­ká­ciou, ktorá zobra­zuje úrovne slad­kosti.

CEO a foun­der Vali­beru Yuval Klein vidí prob­lém v tom, ako sa v dneš­nej dobe meria množ­stvo slad­kosti: „Jedna šálka kávy s dvoma lyžič­kami cukru môže vyho­vo­vať jed­nému člo­veku, no pre iného môže byť prí­liš sladká.“ V roku 2013 sa preto Klein roz­ho­dol vyvi­núť vlastnú „Val“ škálu, na kto­rej sa merajú úrovne slad­kosti.

Táto Val škála je metóda mera­nia, zalo­žená na prahu cit­li­vosti. Škála začína na nule, ktorá vyjad­ruje že nápoj, alebo potra­viny, ktoré sa aku­rát člo­vek chystá zjesť, sú bez akej­koľ­vek slad­kosti. Nasle­duje 1 Val (3,4 gra­mov bie­leho cukru), ktorý vo Vali­beri ozna­čili, ako bod, kedy člo­vek naozaj začína cítiť slad­kosť. Len pre prí­klad, ple­chovka koly má až 34 Valov a pohár poma­ran­čo­vého džúsu zase 27 Valov.

Kedy je to až prí­liš sladké? 

S Vali­be­rom, môžu ľudia jed­no­du­cho a presne zis­tiť, aké množ­stvo cukru je až prí­liš veľa, alebo nájsť bod, kedy aké­koľ­vek pri­dá­va­nie cukru už nie je potrebné. Inými slo­vami, načo dávať dve lyžičky cukru, keď stačí jedna? Vo Vali­beri tvr­dia, že presné urče­nie poža­do­va­ného množ­stva cukru u jed­not­liv­cov môže pod­statne zní­žiť spot­rebu cukru po celom svete.

Vali­ber už vyvi­nul prvý pro­to­typ svo­jej inte­li­gent­nej lyžičky, avšak finálny pro­dukt bude pred­sta­vený až kon­com roka. Vali­ber bude využí­vať blu­e­to­oth na pre­nos infor­má­cií z lyžičky do mobilu, kde si potom člo­vek bude môcť jed­no­du­cho pozrieť presné infor­má­cie o slad­kosti. Spo­loč­nosť tiež ponúka feed­back fun­kciu, ktorá poskytne radu o tom, ako si poží­vané množ­stvo cukru upra­viť podľa vlast­nej chuti.

Prvá várka lyži­čiek, ktorú spo­loč­nosť vyrobí bude obsa­ho­vať dva typy tejto zau­jí­ma­vej pomôcky. Prvý bude pre bežné pou­ží­va­nie, pre jed­not­liv­cov a bude sa pre­dá­vať za 29 dolá­rov, druhý typ lyžičky bude pre pro­fe­si­oná­lov, akými sú baristi a bude stať 99 dolá­rov. Čo sa týka finan­cií spo­loč­nosti, Vali­ber už rai­sol prvých 100 000 dolá­rov a dokonca roka má plán rais­núť ďal­ších 400 000. Okrem toho spo­loč­nosť hľadá sil­ného par­tnera, ako naprí­klad Google či Star­bucks, vďaka kto­rému by svoju inte­li­gentnú lyžičku dostala rých­lej­šie k ľuďom.

Yuval Klein tiež verí, že sa jeho pro­jektu podarí vytvo­riť nový, uni­ver­zálny jazyk, kto­rým budú ľudia vyjad­ro­vať slad­kosť. „Veríme, že v budúc­nosti, budú ľudia z celého sveta vyjad­ro­vať a zdie­ľať s ostat­nými chuť, pou­ží­va­ním Val škály,“ dodáva Klein. 

zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)