Inte­li­gent­ná lyžič­ka, kto­rá ti s pres­nos­ťou povie, aký slad­ký je tvoj nápoj či jed­lo

Michal Sorkovský / 27. augusta 2015 / Tech a inovácie

Izra­el­ský star­tup s náz­vom Vali­ber vyvi­nul lyžič­ku, kto­rá môže zme­niť nad­mer­nú spot­re­bu cuk­ru vo sve­te. Táto lyžič­ka je totiž schop­ná zme­rať pres­nú úro­veň slad­kos­ti v nápo­joch a potra­vi­nách a ty si teda vďa­ka nej budeš môcť byť istý, že si už nič neos­la­díš viac, ako­by si chcel. 

Spot­re­ba cuk­ru sa v dneš­ných dňoch nachá­dza na his­to­ric­kom maxi­me, čo samoz­rej­me vzbu­dzu­je oba­vy o kva­li­tu živo­ta a zdra­vie ľudí po celom sve­te. Pod­ľa Sur­ge­on Gene­ral trpia iba v USA dve tre­ti­ny dospe­lých a tak­mer kaž­dé tre­tie die­ťa nad­vá­hou ale­bo obe­zi­tou. Bež­ný Ame­ri­čan totiž roč­ne skon­zu­mu­je až viac ako 70 kilo­gra­mov cuk­ru, vďa­ka čomu odbor­ní­ci oča­ká­va­jú, že do roku 2050, bude mať kaž­dý tre­tí Ame­ri­čan cuk­rov­ku. 

Jed­no z mož­ných rie­še­ní toh­to prob­lé­mu, je lep­šie infor­mo­vať ľudí o tom, koľ­ko cuk­ru sa nachá­dza v ich bež­nom prí­su­ne potra­vín a nápo­jov. Izra­el­ský star­tup Vali­ber pre­to vyvi­nul inte­li­gent­nú lyžič­ku, kto­rá s pres­nos­ťou doká­že zme­rať úro­veň slad­kos­ti v potra­vi­nách a nápo­joch. Lyžič­ka je záro­veň pre­po­je­ná aj s mobil­nou apli­ká­ci­ou, kto­rá zobra­zu­je úrov­ne slad­kos­ti.

CEO a foun­der Vali­be­ru Yuval Kle­in vidí prob­lém v tom, ako sa v dneš­nej dobe meria množ­stvo slad­kos­ti: „Jed­na šál­ka kávy s dvo­ma lyžič­ka­mi cuk­ru môže vyho­vo­vať jed­né­mu člo­ve­ku, no pre iné­ho môže byť prí­liš slad­ká.“ V roku 2013 sa pre­to Kle­in roz­ho­dol vyvi­núť vlast­nú „Val“ šká­lu, na kto­rej sa mera­jú úrov­ne slad­kos­ti.

Táto Val šká­la je metó­da mera­nia, zalo­že­ná na pra­hu cit­li­vos­ti. Šká­la začí­na na nule, kto­rá vyjad­ru­je že nápoj, ale­bo potra­vi­ny, kto­ré sa aku­rát člo­vek chys­tá zjesť, sú bez akej­koľ­vek slad­kos­ti. Nasle­du­je 1 Val (3,4 gra­mov bie­le­ho cuk­ru), kto­rý vo Vali­be­ri ozna­či­li, ako bod, kedy člo­vek naozaj začí­na cítiť slad­kosť. Len pre prí­klad, ple­chov­ka koly má až 34 Valov a pohár poma­ran­čo­vé­ho džú­su zase 27 Valov.

Kedy je to až prí­liš slad­ké?

S Vali­be­rom, môžu ľudia jed­no­du­cho a pres­ne zis­tiť, aké množ­stvo cuk­ru je až prí­liš veľa, ale­bo nájsť bod, kedy aké­koľ­vek pri­dá­va­nie cuk­ru už nie je potreb­né. Iný­mi slo­va­mi, načo dávať dve lyžič­ky cuk­ru, keď sta­čí jed­na? Vo Vali­be­ri tvr­dia, že pres­né urče­nie poža­do­va­né­ho množ­stva cuk­ru u jed­not­liv­cov môže pod­stat­ne zní­žiť spot­re­bu cuk­ru po celom sve­te.

Vali­ber už vyvi­nul prvý pro­to­typ svo­jej inte­li­gent­nej lyžič­ky, avšak finál­ny pro­dukt bude pred­sta­ve­ný až kon­com roka. Vali­ber bude využí­vať blu­e­to­oth na pre­nos infor­má­cií z lyžič­ky do mobi­lu, kde si potom člo­vek bude môcť jed­no­du­cho pozrieť pres­né infor­má­cie o slad­kos­ti. Spo­loč­nosť tiež ponú­ka feed­back fun­kciu, kto­rá poskyt­ne radu o tom, ako si poží­va­né množ­stvo cuk­ru upra­viť pod­ľa vlast­nej chu­ti.

Prvá vár­ka lyži­čiek, kto­rú spo­loč­nosť vyro­bí bude obsa­ho­vať dva typy tej­to zau­jí­ma­vej pomôc­ky. Prvý bude pre bež­né pou­ží­va­nie, pre jed­not­liv­cov a bude sa pre­dá­vať za 29 dolá­rov, dru­hý typ lyžič­ky bude pre pro­fe­si­oná­lov, aký­mi sú baris­ti a bude stať 99 dolá­rov. Čo sa týka finan­cií spo­loč­nos­ti, Vali­ber už rai­sol prvých 100 000 dolá­rov a dokon­ca roka má plán rais­núť ďal­ších 400 000. Okrem toho spo­loč­nosť hľa­dá sil­né­ho par­tne­ra, ako naprí­klad Goog­le či Star­bucks, vďa­ka kto­ré­mu by svo­ju inte­li­gent­nú lyžič­ku dosta­la rých­lej­šie k ľuďom.

Yuval Kle­in tiež verí, že sa jeho pro­jek­tu poda­rí vytvo­riť nový, uni­ver­zál­ny jazyk, kto­rým budú ľudia vyjad­ro­vať slad­kosť. „Verí­me, že v budúc­nos­ti, budú ľudia z celé­ho sve­ta vyjad­ro­vať a zdie­ľať s ostat­ný­mi chuť, pou­ží­va­ním Val šká­ly,“ dodá­va Kle­in.

zdroj: nocamels.com

Pridať komentár (0)