Inte­rak­tívna gra­fika: Novinky rukou génia Jána Šicka

Marek Šándor / 13. februára 2014 / Tech a inovácie

Ján Šicko (1977), sa venuje výskumu a tvorbe vizu­ál­nej komu­ni­ká­cie a nových médií. Okrem pro­fe­si­onál­nej práci v oblasti gra­fic­kého dizajnu a nových medií vedie na Vyso­kej škole výtvar­ných umení v Bra­ti­slave Media­Lab* (www.medialab.sk). Ide o labo­ra­tó­rium zame­rané na skú­ma­nie hra­nič­ných polôh gra­fic­kého dizajnu. Jeho voľná tvorba sa pohy­buje od ani­má­cie cez VJing až po inte­rak­tívne inšta­lá­cie a počí­ta­čové hry. Za svoje práce zís­kal nie­koľko oce­není. V roku 2009 zalo­žil spo­loč­nosť Dev­Kid.

Aréna

Aréna je vizu­álna inšta­lá­cia rea­gu­júca na zvuky z oko­lia. Je tvo­rená autor­skou apli­ká­ciou, ktorá v reál­nom čase vytvára rôzne gra­fické kom­po­zí­cie na základe vstup­ných para­met­rov.

Pod­stata tohto vizu­ál­neho syn­te­zá­tora je v gene­ro­vaní kon­fi­gu­rá­cií vzá­jom­ných vzťa­hov základ­ných ele­men­tov tohto eko­sys­tému. V strede šesť­u­hol­ní­ko­vej Arény je umiest­nený mik­ro­fón. Pomo­cou neho môžu ľudia rôz­nymi zvukmi meniť nie­ktoré para­metre vizu­ali­zá­cie. Tento pro­jekt bol pred­sta­vený na nie­koľ­kých ino­va­tív­nych even­toch na Slo­ven­sku a v Rakúsku. 

Apli­ká­cia 3bot

3bot je jedi­nečná brain-twis­ter hra pre iPhone a iPod Touch. Ide o náročné 3D puzzle v retro sci-fi štýle. 3bot je ľahké sa naučiť, ťažké ovlád­nuť a nemožné spus­tiť z ruky. Hra bola vyvi­nutá štú­diom Dev­Kid v spo­lu­práci s Pixel­fe­de­ra­tion.

3bot je jed­nou z naj­lep­ších logic­kých iPhone hier roka” — Game­Zebo

3bot je dobre pre­zen­to­vaný, hra­teľný hla­vo­lam s 3D moto­rom, ktorý je radosť ria­diť.”— Poc­ket­ga­mer

OMS Mete­orite-Gene­ra­tivny design

Mete­orite je soft­vé­rové​rie­še­nie pre OMS sve­telnú výstavu. Soft­vér umož­ňuje synch­ro­ni­zá­ciu farieb LED pane­lov a oko­li­tých mete­oric­kých objek­tov (sve­tel­ných zdro­jov) a vytvára tak cel­kové osvet­le­nie.

Viac infor­má­cii a mož­nosti spo­lu­práce na ino­va­tív­nych pro­jek­toch s Jánom Šic­kom náj­dete tu: www.devkid.com

Pridať komentár (0)