Inte­ri­ér IBM Digi­tal Sales posú­va pra­cov­né pro­stre­die na novú úro­veň

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Juraj Sumbal May Kirk / 7. apríla 2017 / Architektúra

zdroj: Frank Bayh & Steff Rosenberger-Ochs - IBM

Pro­jekt pre “ajťá­kov”. Aké sú pra­cov­né pries­to­ry veľ­kej medzi­ná­rod­nej fir­my v Bra­ti­sla­ve? Ako spo­lu­pra­cu­jú miest­ni archi­tek­ti s kor­po­rát­nym kole­gom za morom?

Inte­ri­ér pre nad­ná­rod­nú spo­loč­nosť IBM v budo­ve Wes­tend­Ga­te v Bra­ti­sla­ve bol navr­hnu­tý pre špe­cia­li­zo­va­né odde­le­nie Digi­tal Sales, kto­ré posky­tu­je služ­by pro­stred­níc­tvom video­ho­vo­rov so zákaz­ní­kom. Dôraz bol kla­de­ný na opti­mál­ne sve­tel­né a akus­tic­ké pod­mien­ky ako aj na vytvo­re­nie jed­not­nej kor­po­rát­nej iden­ti­ty pries­to­ru. Cel­ko­vo je IBM v tej­to budo­ve na 24 400m2 s viac ako 2500 zamest­nan­ca­mi.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pries­tor je na 1.NP a je rie­še­ný pre­važ­ne ako “open spa­ce”. Pozdĺž fasá­dy sú umiest­ne­né pra­cov­né mies­ta, odde­le­né akus­tic­ký­mi para­van­mi a posuv­ný­mi popi­so­va­teľ­ný­mi zask­le­ný­mi prieč­ka­mi do výš­ky 1,8m. Tie­to prieč­ky slú­žia na komu­ni­ká­ciu s kli­en­tom. Zasa­da­cie miest­nos­ti, tiché miest­nos­ti na sústre­de­nú prá­cu, oddy­cho­vá zóna a kuchyn­ka sú od ostat­né­ho pries­to­ru odde­le­né celo­presk­le­ný­mi akus­tic­ký­mi prieč­ka­mi. Spo­loč­nosť IBM, kto­rá je jed­ným z líd­rov v oblas­ti IT tech­no­ló­gií, klád­la zvý­še­nú pozor­nosť aj na vyba­ve­nie zasa­da­cích miest­nos­tí kva­lit­nou audi­ovi­zu­ál­nou tech­ni­kou. Na ste­nách zasa­da­cích miest­nos­tí boli pou­ži­té celo­ploš­né akus­tic­ky pohl­ti­vé obkla­dy. Rov­na­ko aj pod­hľa­dy sú v celom pries­to­re akus­tic­ké. Fareb­nosť a pou­ži­té mate­riá­ly boli navr­hnu­té v súla­de s firem­nou kul­tú­rou. Sna­hou bolo vytvo­riť svet­lý, vzduš­ný a moder­ný inte­ri­ér.

O tvor­be súčas­né­ho pra­cov­né­ho pro­stre­dia sme sa roz­prá­va­li s archi­tek­tom Jura­jom Sum­ba­lom:

Váš ate­li­ér sa podie­ľal na množ­stve kan­ce­lár­skych pries­to­rov rea­li­zo­va­ných po celom Slo­ven­sku. V roku 2010 ste pre IBM zaria­ďo­va­li ich ústre­die v Bra­ti­sla­ve. Ako sa zača­la vaša spo­lu­prá­ca?

J.S: Nakoľ­ko sme mali skú­se­nos­ti z rea­li­zá­ci­ou väč­ších kan­ce­lár­skych pro­jek­tov, boli sme v roku 2008 oslo­ve­ní s ponu­kou na spo­lu­prá­cu s archi­tek­tom IBM, kto­rý navrhol kon­cept rie­še­nia nových pries­to­rov ústre­dia. My sme jeho návrh pris­pô­so­bi­li a dotiah­li do rea­li­zá­cie. Postup­ne sme sa obo­zná­mi­li s fun­go­va­ním a špec­ký­mi požia­dav­ka­mi fir­my a po úspeš­ne zre­a­li­zo­va­nom pro­jek­te sme moh­li pokra­čo­vať v spo­lu­prá­ci na ďal­ších pro­jek­toch IBM.

Ako pre­bie­ha­la spo­lu­prá­ca s archi­tekt­kou IBM May Kirk, aká bola jej úlo­ha v pro­jek­te?

J.S: May Kirk je inter­nou archi­tek­tou IBM v USA a má na sta­ros­ti okrem iné­ho aj nové loká­cie odde­le­nia Digi­tal Sales. Toto odde­le­nie má odliš­né požia­dav­ky na kan­ce­lár­ske pries­to­ry ako zvy­šok fir­my. Jej úlo­hou bolo naj­mä kon­tro­lo­vať súlad návrhu s požia­dav­ka­mi odde­le­nia, bola dôle­ži­tou súčas­ťou tímu, aj keď pra­co­va­la na diaľ­ku. Bolo potreb­né sa vyspo­ria­dať s časo­vým posu­nom.

Máte ako archi­tek­ti mož­nosť výraz­nej­šie zasa­ho­vať do pre­vádz­ky a fun­go­va­nia kan­ce­lá­rií, ale­bo je pre­vádz­ka vopred jas­ne nalin­ko­va­ná?

J.S: Pre­vádz­ka kan­ce­lár­skych pries­to­rov sa dosť líši pod­ľa zame­ra­nia spo­loč­nos­ti. Mno­hé ste­re­oty­py sa postup­ne menia s prí­cho­dom nových tech­no­ló­gií a spô­sob fun­go­va­nia fir­my sa vyví­ja. Samoz­rej­me archi­tekt má mož­nosť v urči­tej mie­re zasiah­nuť do pre­vádz­ky, naj­mä v pries­to­roch , kto­ré nie sú natoľ­ko ovplyv­ne­né tech­no­ló­gia­mi.

Ako ovplyv­nil tech­no­lo­gic­ký pokrok návrh kan­ce­lá­rii pre líd­ra v oblas­ti IT? Zau­jí­ma­vé by bolo porov­na­nie s pro­jek­tom z roku 2010.

J.S: Pozo­ro­va­li sme zau­jí­ma­vé ten­den­cie vo fun­go­va­ní fir­my, naj­mä v oblas­ti vnú­tor­nej komu­ni­ká­cie, ale aj komu­ni­ká­cie s kli­en­tom. V roku 2010 bolo potreb­né eli­mi­no­vať hluk z tele­fo­no­va­nia vo veľ­kop­ries­to­ro­vej kan­ce­lá­rii, pre­to sa robi­li malé miest­nos­ti na tele­fo­no­va­nie. Tele­fón­ne miest­nos­ti sa osved­či­li a navrhu­je­me ich aj v súčas­nos­ti, kedy sa využí­va­jú aj na krát­ko­do­bú sústre­de­nú prá­cu. Dnes sa orien­tu­je­me viac na spo­loč­né pries­to­ry, kde môžu ľudia komu­ni­ko­vať “face to face”, kedy sa prob­lé­my rie­šia efek­tív­nej­šie. Namies­to uzav­re­tých zasa­da­čiek, sa do kan­ce­lá­rií dostá­va­jú men­šie nefor­mál­ne pries­to­ry na rých­le stret­nu­tia. Ďal­šou oblas­ťou je komu­ni­ká­cia na diaľ­ku pro­stred­níc­tvom video­kon­fe­ren­cií a digi­tál­ne pre­zen­tá­cie. Pro­jek­to­ry a plát­na nahrá­dza­jú veľ­ko­for­má­to­vé LCD obra­zov­ky s kame­ra­mi a mik­ro­fón­mi. Veľ­ký dôraz je pre­to kla­de­ný na dob­rú akus­ti­ku pries­to­rov.

Mal inves­tor špe­ci­fic­ké požia­dav­ky ale­bo prv­ky, kto­ré poža­do­val zacho­vať pri návrhu kan­ce­lá­rií?

Pilot­ným pro­jek­tom Digi­tal Sales bola kan­ce­lá­ria v Dal­la­se, potom v Euró­pe to bola poboč­ka v Dub­li­ne, kde sa nasta­vi­li urči­té pra­vid­lá, kto­ré sme aj my muse­li dodr­žať. Urče­ná bola fareb­ná šká­la aj nie­kto­ré nábyt­ky a mate­riá­ly.

Ako vidí­te budúc­nosť pra­cov­ných pries­to­rov?

J.S: Momen­tál­ne vidí­me trend zdie­ľa­ných pra­cov­ných miest, naj­mä na pozí­ciach kto­ré to umož­ňu­jú. Prá­ca z domu je alter­na­tí­vou štan­dard­nej kan­ce­lá­rie, ale má aj svo­je obme­dze­nia hlav­ne v osob­nej komu­ni­ká­cii. Osob­ný kon­takt namies­to mai­lu a tele­fo­ná­tu je čoraz potreb­nej­ší, keď sa v množ­stve digi­tál­nych infor­má­cií strá­ca­jú tie dôle­ži­té. Vytvo­re­nie domá­ce­ho pro­stre­dia v prá­ci je z hľa­dis­ka archi­tek­tú­ry láka­vou ces­tou. Nie­ke­dy sa tie­to pries­to­ry však nevy­uží­va­jú natoľ­ko, ako by sme čaka­li. Zatiaľ je to prob­lém skôr men­tál­ny, kto­rý sa časom pre­ko­ná.

Bola prá­ca pre „ajťá­kov“ voľ­nej­šia, kre­a­tív­nej­šia, ale­bo zábav­nej­šia?

J.S: Spo­loč­nosť IBM je veľ­ká nad­ná­rod­ná fir­ma, kto­rá má urči­té štan­dar­dy, kto­ré tre­ba rešpek­to­vať, pra­co­vať s nimi a zakom­po­no­vať ich do návrhu. Záro­veň slo­ven­ská poboč­ka je dyna­mic­ká a mla­dá a ľudia majú chuť meniť veci k lep­šie­mu, pre­to nové rie­še­nia sú vždy víta­né. Je to do veľ­kej mie­ry o ľuďoch s kto­rý­mi spo­lu­pra­cu­je­te a s tými z IBM je prá­ca zábav­ná.

Pod­rob­nej­šie vám inte­ri­ér i jeho archi­tek­to­nic­ké rie­še­nie pri­blí­žia nasle­dov­né obráz­ky (foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM):

foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM 
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM

foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM

foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
foto: Frank Bayh & Steff Rosen­ber­ger-Ochs — IBM
Pridať komentár (0)