Inter­net Explo­rer končí!

Tomáš Kahn / 18. marca 2015 / Tools a produktivita

Mno­hými zatra­co­vaný inter­ne­tový pre­hlia­dač Inter­net Explo­rer od Mic­ro­softu končí. Nelú­čime sa s ním však na dobro, pre­tože na trh príde jeho ďal­šia gene­rá­cia, avšak pod novým náz­vom.

Inter­ne­tový pre­hlia­dač od Mic­ro­softu si v posled­nej dobe zís­kal viac odpor­cov ako prívr­žen­cov. A pove­dzme si na rovinu, v porov­naní s ostat­nými zná­mymi pre­hlia­dačmi to bol cel­kom “shit”. Mar­ke­tin­gový šéf Mic­ro­softu Chris Capos­sela sa preto roz­ho­dol rázne zakro­čiť. Mic­ro­soft tak sťa­huje svoj inter­ne­tový pre­hlia­dač. Avšak nie úplne, zmení sa iba jeho názov. Pra­covný názov pro­jektu je zatiaľ “Pro­ject Spar­tan”, dúfajme ale, že sa zmení:) Vyno­vený inter­ne­tový pre­hlia­dač by sme mali vidieť už v nasle­du­jú­com Win­do­wse 10.

Mic­ro­soft sa týmto kro­kom snaží zlep­šiť meno Mic­ro­softu, keďže Inter­net Explo­rer bol jed­ným z naj­hej­to­va­nej­ších pro­duk­tov tejto značky. Podľa infor­má­cií, ktoré Capos­sela pre­zdra­dil, Mic­ro­soft už tes­tuje ďal­šiu gene­rá­ciu ich webo­vého pre­hlia­dača, avšak jeho meno je stále vo hviez­dach. Zostáva nám teda len čakať, či sa Mic­ro­softu podarí napra­viť si repu­tá­ciu.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)