Inter­net v lie­tadle už čoskoro štan­dar­dom!

Martin Kráľ / 22. septembra 2015 / Tech a inovácie

Brit­ský sate­litný ope­rá­tor Inmar­sat a nemecká tele­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť Deuts­che Tele­kom sa spo­ločne dohodli na vytvo­rení siete Euro­pean Avia­tion Network. Cie­ľom je dostať Wi-Fi inter­net na palubu lie­ta­diel lie­ta­jú­cich nad Euró­pou.

Firmy pri­tom ako hlavné spo­je­nie využijú LTE aj sate­lit. Deuts­che Tele­com postaví 300 LTE vysie­la­čov s dosa­hom až 80 km (bežne dosah pod 10 km). Na pokry­tie celej Európy je to samoz­rejme málo. Keď lie­tadlo vystúpa do výšky 3 km, palubné sys­témy sa auto­ma­ticky pre­pnú na sate­litné spo­je­nie.

Táto prvá kom­bi­no­vaná satelitná/LTE sieť na svete bola vytvo­rená s ohľa­dom na ras­túce nároky pasa­žie­rov na naj­ruš­nej­ších tra­sách v Európe. Ponúka dlho­dobé rie­še­nie inter­ne­to­vého pri­po­je­nia na palube, ktoré je svo­jou dosta­toč­nou kapa­ci­tou, rých­los­ťou a pokry­tím porov­na­teľné s domá­cim vyso­ko­rých­lost­ným pri­po­je­ním.

Ces­tu­jú­cim bude sta­čiť ľubo­voľné zaria­de­nie s Wi-Fi, pri­pá­jať sa budú k hots­po­tom na palube, nie priamo sate­litu alebo dobre zná­memu LTE. Ako prvá sa do Euro­pean Avia­tion Network zapojí dopravná spo­loč­nosť Luft­hansa, ktorá už na budúci rok využije toto sate­litné pri­po­je­nie. V roku 2017 bude tes­to­vať plno­hod­notnú sieť vrá­tane LTE. Takže máme sa na čo tešiť, od mobilu si neod­dých­neme už ani v obla­koch.

zdroj: TS

Pridať komentár (0)