Inter­net v lie­tad­le už čosko­ro štan­dar­dom!

Martin Kráľ / 22. septembra 2015 / Tech a inovácie

Brit­ský sate­lit­ný ope­rá­tor Inmar­sat a nemec­ká tele­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Deuts­che Tele­kom sa spo­loč­ne dohod­li na vytvo­re­ní sie­te Euro­pe­an Avia­ti­on Network. Cie­ľom je dostať Wi-Fi inter­net na palu­bu lie­ta­diel lie­ta­jú­cich nad Euró­pou.

Fir­my pri­tom ako hlav­né spo­je­nie využi­jú LTE aj sate­lit. Deuts­che Tele­com posta­ví 300 LTE vysie­la­čov s dosa­hom až 80 km (bež­ne dosah pod 10 km). Na pokry­tie celej Euró­py je to samoz­rej­me málo. Keď lie­tad­lo vystú­pa do výš­ky 3 km, palub­né sys­té­my sa auto­ma­tic­ky pre­pnú na sate­lit­né spo­je­nie.

Táto prvá kom­bi­no­va­ná satelitná/LTE sieť na sve­te bola vytvo­re­ná s ohľa­dom na ras­tú­ce náro­ky pasa­žie­rov na naj­ruš­nej­ších tra­sách v Euró­pe. Ponú­ka dlho­do­bé rie­še­nie inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia na palu­be, kto­ré je svo­jou dosta­toč­nou kapa­ci­tou, rých­los­ťou a pokry­tím porov­na­teľ­né s domá­cim vyso­ko­rých­lost­ným pri­po­je­ním.

Ces­tu­jú­cim bude sta­čiť ľubo­voľ­né zaria­de­nie s Wi-Fi, pri­pá­jať sa budú k hots­po­tom na palu­be, nie pria­mo sate­li­tu ale­bo dob­re zná­me­mu LTE. Ako prvá sa do Euro­pe­an Avia­ti­on Network zapo­jí doprav­ná spo­loč­nosť Luft­han­sa, kto­rá už na budú­ci rok využi­je toto sate­lit­né pri­po­je­nie. V roku 2017 bude tes­to­vať plno­hod­not­nú sieť vrá­ta­ne LTE. Tak­že máme sa na čo tešiť, od mobi­lu si neod­dých­ne­me už ani v obla­koch.

zdroj: TS

Pridať komentár (0)