Internet vecí bude všade a vo všetkom: Sigfox oznámil sledovaciu nálepku za 2 centy aj pokrytie miliardy ľudí

Redakcia / 26. októbra 2018 / Lifehacking

Sve­tový lí­der v po­sky­to­vaní siete pre in­ter­net vecí Sig­fox ozná­mil na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii Sig­fox Con­nect v Ber­líne nie­koľko pre­lo­mo­vých in­for­má­cií. Jed­nou z nich sú lo­ka­li­začné za­ria­de­nia Bubb­les, ktoré budú ur­čo­vať pres­nej­šiu po­lohu za­ria­dení, ako do­te­raj­šia služba Sig­fox At­las. Ďal­šou pre­vrat­nou no­vin­kou je dvoj­cen­tová ná­lepka Sig­fox ID (SFID), ktorú bude možné za­chy­tiť po­mo­cou za­ria­dení Bubb­les. Po vstupe ná­lepky do pries­toru bub­liny, za­ria­de­nie Bubble odošle ID ná­lepky do cloudu, kde bude iden­ti­fi­ko­vaná po­loha sle­do­va­ného ob­jektu.

Sve­tový lí­der v po­sky­to­vaní siete pre in­ter­net vecí Sig­fox ozná­mil na vý­roč­nej kon­fe­ren­cii Sig­fox Con­nect v Ber­líne nie­koľko pre­lo­mo­vých in­for­má­cií. Jed­nou z nich sú lo­ka­li­začné za­ria­de­nia Bubb­les, ktoré budú ur­čo­vať pres­nej­šiu po­lohu za­ria­dení, ako do­te­raj­šia služba Sig­fox At­las. Ďal­šou pre­vrat­nou no­vin­kou je dvoj­cen­tová ná­lepka Sig­fox ID (SFID), ktorú bude možné za­chy­tiť po­mo­cou za­ria­dení Bubb­les. Po vstupe ná­lepky do pries­toru bub­liny, za­ria­de­nie Bubble odošle ID ná­lepky do cloudu, kde bude iden­ti­fi­ko­vaná po­loha sle­do­va­ného ob­jektu.

Po­kry­tie pr­vej mi­liardy ľudí

Ozná­me­ním po­krý­va­nia ďal­ších kra­jín sa glo­bálna sieť Sig­fox roz­ší­rila už do 53 kra­jín a je tak na naj­lep­šej ceste k spl­ne­niu cieľa po­krý­vať 60 kra­jín do konca roka 2018. Naj­nov­šie sa do Sig­fox eko­sys­tému pri­dá­vajú kra­jiny ako Ra­kúsko, Ru­mun­sko, Nór­sko, ale aj Peru či Hon­du­ras. Sig­fox tak po­núka naj­roz­ší­re­nej­šiu sieť na svete čo sa týka po­kry­tia po­pu­lá­cie. Žiadny iný ope­rá­tor ne­po­núka po­dobné ro­z­hra­nie, roz­sah po­sky­to­va­ných slu­žieb či ceny.  Od roku 2013, kedy Sig­fox na­in­šta­lo­val svoju prvú an­ténu, sa glo­bálne po­kry­tie roz­ší­rilo na­toľko, že v sú­čas­nosti po­krýva úze­mie, ktoré re­pre­zen­tuje 90 % sve­to­vého HDP. Vý­hody jed­no­du­chej a bez­peč­nej ce­lo­sve­to­vej siete si tak môže uží­vať už viac ako jedna mi­liarda ľudí.

Ko­merčná Micro Base Sta­tion
Zlep­šo­va­nie po­kry­tia sie­ťou Sig­fox je kon­ti­nu­álny pro­ces a jeho ne­us­tále zlep­šo­va­nie je zod­po­ved­nos­ťou lo­kál­nych Sig­fox ope­rá­to­rov. Sig­fox už čo­skoro umožní za­ob­sta­rať si vlastnú kom­paktnú mikro BTS s roz­mermi bež­ných WiFi rou­te­rov. In­šta­lá­cia si bude vy­ža­do­vať iba pri­po­je­nie do in­ter­netu pro­stred­níc­tvom Et­her­netu alebo 4G USB mo­demu. Vďaka am­bí­cii ne­us­tále zlep­šo­vať po­kry­tie bude mikro bá­zová sta­nica ur­čená pre kon­co­vých zá­kaz­ní­kov. Vy­uží­vať ju môžu pre po­kry­tie hl­bo­kých vnú­tor­ných pries­to­rov, ale aj von­kaj­šieho prie­s­trans­tva. Jedna sta­nica do­káže bez­prob­lé­movo po­kryť stovky štvor­co­vých ki­lo­met­rov alebo celú bu­dovu.

„Toto roz­ší­re­nie pre okam­žité po­kry­tie uni­kát­nych miest umožní biz­nisu opti­ma­li­zo­vať ROI a na­štar­to­vať IoT rie­še­nia aj tam, kde to do­po­siaľ ne­bolo možné,“ po­ve­dal Mar­tin Ko­mí­nek, vý­konný ria­di­teľ slo­ven­ského Sig­fox ope­rá­tora Sim­ple­Cell Ne­tworks Slo­va­kia. „Mikro BTS bude prí­nosná pre zá­kaz­ní­kov na­prieč ce­lým spek­trom a v mno­hých ob­las­tiach prie­myslu umožní rýchle roz­ší­re­nie siete Sig­fox za pri­ja­teľnú cenu,“ do­dal.


Geolo­kačná služba pre ma­sívne na­sa­de­nie
Sig­fox už pred ča­som ozná­mil par­tner­stvo s ma­po­vou spo­loč­nos­ťou HERE a te­raz pri­náša novú službu At­las WiFi. Cie­ľom je­di­neč­nej služby je opti­ma­li­zá­cia glo­bál­neho do­dá­va­teľ­ského re­ťazca a lo­gis­tic­kých ap­li­ká­cií. S níz­kymi ná­kladmi a níz­kou spot­re­bou ener­gie je vhodná pre von­kaj­šie aj vnú­torné sle­do­va­nie ma­jetku. Spo­me­nuté vý­hody vedú k cel­kom no­vému lo­gis­tic­kému seg­mentu IoT.

Vďaka službe At­las WiFi bude možné lo­ka­li­zo­vať ma­je­tok, opti­ma­li­zo­vať pre­suny, zais­tiť lep­šie pre­pravné pod­mienky a zvý­šiť dô­ve­ry­hod­nosť slu­žieb. At­las WiFi v sebe kom­bi­nuje dve tech­no­ló­gie lo­ka­li­zá­cie po­mo­cou trian­gu­lá­cie sily sig­nálu via­ce­rými Sig­fox sta­ni­cami, ako aj odo­sla­ním MAC ad­ries blíz­kych WiFi rou­te­rov. Po­mo­cou tejto tech­no­ló­gie bude možné pres­nej­šie ur­čiť po­lohu ob­jek­tov a to aj bez po­u­ži­tia fi­nančne ná­roč­nej­šieho GPS.

Pridať komentár (0)