iOS 10: Konečne poznáme presný dátum vypus­te­nia

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 13. septembra 2016 / Tech a inovácie

Som si istý, že väč­šina z vás už netr­pez­livo oča­káva prí­chod iOS 10 . Tí, ktorí boli zapo­jení do beta tes­to­va­nia sa už z “desiatky” môžu tešiť. Bežní uží­va­te­lia si však dote­raz stále nemohli byť istí, kedy vlastne iOS 10 na ich zaria­de­nia dorazí.

Apple sa ho nako­niec roz­ho­dol uvoľ­niť už 13. sep­tem­bra, teda dnes, pre všetky kom­pa­ti­bilné zaria­de­nia. Bohu­žiaľ, nepo­známe presný čas, kedy aktu­ali­zá­ciu sprí­stupní. Z minu­losti vieme, že väč­ši­nou tak spra­vil okolo desia­tej doobeda, paci­fic­kého času. Pre nás Euró­pa­nov to zna­mená, že aktu­ali­zo­vať budeme môcť nie­kedy večer.

zdroj: phonearena.comzdroj: phonearena.com

Bohu­žiaľ, nie všetky zaria­de­nia sa doč­kajú všet­kých novi­niek, ktoré iOS 10 pri­náša. Naprí­klad fun­kcia “Raise to wake” bude k dis­po­zí­cií len pre iPhone SE, iPhone 6S a iPhone 6S Plus alebo nov­šie. Star­šie zaria­de­nia majú smolu.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií pho­ne­a­rena

Pridať komentár (0)