iOS 10: Koneč­ne pozná­me pres­ný dátum vypus­te­nia

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 13. septembra 2016 / Tech a inovácie

Som si istý, že väč­ši­na z vás už netr­pez­li­vo oča­ká­va prí­chod iOS 10 . Tí, kto­rí boli zapo­je­ní do beta tes­to­va­nia sa už z “desiat­ky” môžu tešiť. Bež­ní uží­va­te­lia si však dote­raz stá­le nemoh­li byť istí, kedy vlast­ne iOS 10 na ich zaria­de­nia dora­zí.

App­le sa ho nako­niec roz­ho­dol uvoľ­niť už 13. sep­tem­bra, teda dnes, pre všet­ky kom­pa­ti­bil­né zaria­de­nia. Bohu­žiaľ, nepo­zná­me pres­ný čas, kedy aktu­ali­zá­ciu sprí­stup­ní. Z minu­los­ti vie­me, že väč­ši­nou tak spra­vil oko­lo desia­tej doobe­da, paci­fic­ké­ho času. Pre nás Euró­pa­nov to zna­me­ná, že aktu­ali­zo­vať bude­me môcť nie­ke­dy večer.

zdroj: phonearena.comzdroj: phonearena.com

Bohu­žiaľ, nie všet­ky zaria­de­nia sa doč­ka­jú všet­kých novi­niek, kto­ré iOS 10 pri­ná­ša. Naprí­klad fun­kcia “Rai­se to wake” bude k dis­po­zí­cií len pre iPho­ne SE, iPho­ne 6S a iPho­ne 6S Plus ale­bo nov­šie. Star­šie zaria­de­nia majú smo­lu.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií pho­ne­a­re­na

Pridať komentár (0)