IOS 10 ti uká­že, kde si zapar­ko­val auto. A fun­gu­je to naozaj per­fekt­ne!

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť App­le len pred pár dňa­mi zve­rej­ni­la prvú verej­nú beta ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu iOS 10. Tá obsa­hu­je množ­stvo nových vychy­tá­vok, o kto­rých sme ťa infor­mo­va­li v samos­tat­nom člán­ku.

Jed­nou zo zau­jí­ma­vých novi­niek je aj nová fun­kcia, kto­rá zazna­me­ná­va polo­hu zapar­ko­va­né­ho auta. Maji­teľ ho potom doká­že nájsť aj na pre­pl­ne­nom par­ko­vis­ku bez nut­nos­ti zapi­so­vať si GPS súrad­ni­ce ale­bo fotiť jeho loka­li­tu. Musí­me pove­dať, že táto novin­ka sa App­le sku­toč­ne poda­ri­la!

Nemu­síš pri­tom vo svo­jom iPho­ne nič nasta­vo­vať. Kedy­koľ­vek nie si doma a nie­kde zasta­víš, apli­ká­cia Mapy si auto­ma­tic­ky zazna­me­ná tvo­ju polo­hu a zapa­mä­tá si, kde si nechal auto. Keď sa násled­ne budeš do auta vra­cať, sta­čí si otvo­riť Mapy a tie ti jed­no­du­cho uká­žu pres­né mies­to a vzdia­le­nosť, kde sa auto nachá­dza.

dude-wheres-my-car

foto: 9to5mac.com

Rov­na­ko je mož­né zapnúť navi­gá­ciu, kto­rá ťa vyna­vi­gu­je až pria­mo ku mies­tu zapar­ko­va­nia. Vďa­ka tomu bude app­ka uži­toč­ná nie­len na veľ­kých par­ko­vis­kách, ale naprí­klad aj pri zasta­ve­ní nie­kde v roz­ľah­lej prí­ro­de.

Skrát­ka, s novou fun­kci­ou Zapar­ko­va­né auto svo­je auto už nikdy nestra­tíš. Pokiaľ by si si ju chcel vyskú­šať už teraz, zapoj sa do verej­né­ho tes­to­va­nia bety iOS 10. V opač­nom prí­pa­de budeš môcť svo­je auto hľa­dať až v sep­tem­bri, keď App­le ofi­ciál­ne vydá iOS 10.

thinkApple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: edgehill.ac.uk, travelandleisure.com

Pridať komentár (0)