IOS 10 ti ukáže, kde si zapar­ko­val auto. A fun­guje to naozaj per­fektne!

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 14. júla 2016 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť Apple len pred pár dňami zve­rej­nila prvú verejnú beta ver­ziu ope­rač­ného sys­tému iOS 10. Tá obsa­huje množ­stvo nových vychy­tá­vok, o kto­rých sme ťa infor­mo­vali v samos­tat­nom článku.

Jed­nou zo zau­jí­ma­vých novi­niek je aj nová fun­kcia, ktorá zazna­me­náva polohu zapar­ko­va­ného auta. Maji­teľ ho potom dokáže nájsť aj na pre­pl­ne­nom par­ko­visku bez nut­nosti zapi­so­vať si GPS súrad­nice alebo fotiť jeho loka­litu. Musíme pove­dať, že táto novinka sa Apple sku­točne poda­rila!

Nemu­síš pri­tom vo svo­jom iPhone nič nasta­vo­vať. Kedy­koľ­vek nie si doma a nie­kde zasta­víš, apli­ká­cia Mapy si auto­ma­ticky zazna­mená tvoju polohu a zapa­mätá si, kde si nechal auto. Keď sa následne budeš do auta vra­cať, stačí si otvo­riť Mapy a tie ti jed­no­du­cho ukážu presné miesto a vzdia­le­nosť, kde sa auto nachá­dza.

dude-wheres-my-car

foto: 9to5mac.com

Rov­nako je možné zapnúť navi­gá­ciu, ktorá ťa vyna­vi­guje až priamo ku miestu zapar­ko­va­nia. Vďaka tomu bude appka uži­točná nie­len na veľ­kých par­ko­vis­kách, ale naprí­klad aj pri zasta­vení nie­kde v roz­ľah­lej prí­rode.

Skrátka, s novou fun­kciou Zapar­ko­vané auto svoje auto už nikdy nestra­tíš. Pokiaľ by si si ju chcel vyskú­šať už teraz, zapoj sa do verej­ného tes­to­va­nia bety iOS 10. V opač­nom prí­pade budeš môcť svoje auto hľa­dať až v sep­tem­bri, keď Apple ofi­ciálne vydá iOS 10.

thinkApple_banner

Zdroj: thinkapple.sk, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: edgehill.ac.uk, travelandleisure.com

Pridať komentár (0)