iOS Auto­com­plete Song — no nie je to cool??

Martin Kráľ / 14. októbra 2014 / Business

Mla­dík so svo­jím iPho­nom s iOS 8 našiel využi­teľ­nosť v pred-dik­to­va­nom texte, a naspie­val z neho pes­ničku.

Apple pri­šiel s iOS 8 s mno­hými novými vylep­še­niami a jed­nou z nich je naprí­klad pred-dik­to­vaný text, ktorý Vám vypíše 3 slová, a môžete si z nich vybrať, ktoré sa k Vášmu e-mailu, SMS-ke, alebo inému textu hodí naj­viac. Využíva aj Vaše správy, e-maily alebo poznámky na to, aby vedelo roz­poz­nať, o čom asi píšete. (Napr. ste si písali s kama­rá­tom že idete hrať fut­bal, a napíše Vám nie­kto iný, či máte čas. Vám sa vypíšu mož­nosti Áno/Nie/Možno. Pokiaľ stla­číte ‘Nie’, prav­de­po­dobne bude pokra­čo­vať takz­vaný ‘Quic­kType’ o tom, že idete hrať fut­bal s kama­rá­tom). Quic­kType je momen­tálne dostupný len pre jazyky: Anglič­tina, Nemčina, Špa­niel­čina, Fran­cúz­ština, Talian­čina, Čín­ština a Japon­ština.

Quic­kType využil jeden mla­dík na vytvo­re­nie svo­jej pes­ničky. 

Apple pri­nie­sol i nové mož­nosti a otvo­re­nosť sys­tému. V iOS 8 je možné mať upra­venú klá­ves­nicu, alebo pri­dá­vať rôzne wid­get-y do ‘noti­fi­ca­tion centre’-a. Sme zve­daví, ako sa pre­ja­via tieto novinky na kre­a­tív­nych vide­ách.

Pridať komentár (0)