iOS Gif klá­ves­ni­ca je koneč­ne dostup­ná!

Peter Kováč / 24. septembra 2014 / Business

Urči­te pozná­te ten pocit, keď sa vám nič nech­ce, dokon­ca ani odpí­sať kamo­šo­vi v tex­to­vej kon­ver­zá­cii. Pre také­to chví­le tu je klá­ves­ni­ca, s kto­rou aj keď napí­še­te neja­ké to slo­vo, nebu­de­te mať prob­lém vyjad­riť svo­je aktu­ál­ne poci­ty tak troš­ku štý­lo­vej­ším spô­so­bom.

Klávesnica ponúka miesto klasických virtuálnych tlačidiel s písmenkami a číslicami, pomerne veľký arzenál GIF obrázkov. Všetky sú samozrejme rozdelené do špecifických kategórií, ako napríklad #happy, #hello, #lol či #hungry. Jednotlivé kategórie tak zabezpečujú lepšiu orientáciu používateľa medzi možnými obrázkovými reakciami.

Celé to funguje jednoduchým spôsobom – vyberiete vhodnú reakciu, ťuknete prstom po nej a potom už len skopírujete do chatu. Zábavné možnosti GIF klávesnice si užijete však zatiaľ iba pri používaní iMessage.

Zdroj: iosportal

Pridať komentár (0)