iOS Gif klá­ves­nica je konečne dostupná!

Peter Kováč / 24. september 2014 / Business

Určite poznáte ten pocit, keď sa vám nič nechce, dokonca ani odpí­sať kamo­šovi v tex­to­vej kon­ver­zá­cii. Pre takéto chvíle tu je klá­ves­nica, s kto­rou aj keď napí­šete nejaké to slovo, nebu­dete mať prob­lém vyjad­riť svoje aktu­álne pocity tak trošku štý­lo­vej­ším spô­so­bom.

Klá­ves­nica ponúka miesto kla­sic­kých vir­tu­ál­nych tla­či­diel s pís­men­kami a čís­li­cami, pomerne veľký arze­nál GIF obráz­kov. Všetky sú samoz­rejme roz­de­lené do špe­ci­fic­kých kate­gó­rií, ako naprí­klad #happy, #hello, #lol či #hun­gry. Jed­not­livé kate­gó­rie tak zabez­pe­čujú lep­šiu orien­tá­ciu pou­ží­va­teľa medzi mož­nými obráz­ko­vými reak­ci­ami.

Celé to fun­guje jed­no­du­chým spô­so­bom – vybe­riete vhodnú reak­ciu, ťuk­nete prs­tom po nej a potom už len sko­pí­ru­jete do chatu. Zábavné mož­nosti GIF klá­ves­nice si uži­jete však zatiaľ iba pri pou­ží­vaní iMes­sage.

Zdroj: iospor­tal

Pridať komentár (0)