IPho­ne 7 Plus ide do pre­da­ja s 3 GB RAM

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Zná­ma plat­for­ma na tes­to­va­nie hard­vé­ru Geek­Bench potvr­di­la, že iPho­ne 7 Plus pôj­de do pre­da­ja s 3 GB RAM a je rých­lej­ší ako 12,9″ iPad Pro.

Exper­ti si ho už zobra­li na muš­ku a pod­ro­bi­li tes­tom v Geek­Bench. IPho­ne 7 Plus má v tej­to plat­for­me pra­cov­ný názov iPhone9,4 (7 má ozna­če­nie 9,3), aby ste nebo­li zmä­te­ní. Po mno­hých špe­ku­lá­ciách je to potvr­de­né. 3 GB RAM, prvý iPho­ne s takou veľ­kou pamä­ťou. Na roz­diel od svoj­ho men­šie­ho bra­ta iPho­nu 7 bude ten­to potre­bo­vať väč­šiu pamäť pri spra­co­vá­va­ní foto­gra­fií s dvo­ma kame­ra­mi.

Zdroj: 9to5mac.com

Čo je ešte zau­jí­ma­vé, sú jad­rá pro­ce­so­ra. Pod­ľa tes­tu sú mera­né iba 2 jad­rá, hoci oba nové iPho­ny boli ohlá­se­né s novým štvor­jad­ro­vým A10 pro­ce­so­rom. Vysvet­li­li to počas live kon­fe­ren­cie pred dvo­ma dňa­mi, kde šéf mar­ke­tin­gu App­le vysvet­lil, že pred­sa len sú tam šty­ri jad­rá. Dve vyso­ko­vý­kon­né jad­rá o 40 % rých­lej­šie, ako mala pre­doš­lá gene­rá­cia A9, a dve ďal­šie jad­rá, čo bežia na 1/5 výko­nu kvô­li výdr­ži baté­rie.


Pod­ľa ďal­ších výsled­kov tes­tu je iPho­ne 7 s novým čipom výkon­nej­ší ako 12,9″ iPad Pro s A9X pro­ce­so­rom a RAM 4 GB.

IPho­ne 7 vs 7 Plus sú momen­tál­ne v pred­pre­da­joch po celom sve­te. Ofi­ciál­ny pre­daj sa začne 16. sep­tem­bra, bohu­žiaľ, na Slo­ven­sku o týž­deň neskôr. Cena pre nový iPho­ne 7 začí­na na 649 $, 7 Plus od 769 $. Aká bude cena pre európ­sky trh, uvi­dí­me o týž­deň.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­world

Pridať komentár (0)