IPhone 7 Plus ide do pre­daja s 3 GB RAM

Lubos Cerven, thinkapple.sk / 10. septembra 2016 / Tech a inovácie

Známa plat­forma na tes­to­va­nie hard­véru Geek­Bench potvr­dila, že iPhone 7 Plus pôjde do pre­daja s 3 GB RAM a je rých­lejší ako 12,9” iPad Pro.

Experti si ho už zobrali na mušku a pod­ro­bili tes­tom v Geek­Bench. IPhone 7 Plus má v tejto plat­forme pra­covný názov iPhone9,4 (7 má ozna­če­nie 9,3), aby ste neboli zmä­tení. Po mno­hých špe­ku­lá­ciách je to potvr­dené. 3 GB RAM, prvý iPhone s takou veľ­kou pamä­ťou. Na roz­diel od svojho men­šieho brata iPhonu 7 bude tento potre­bo­vať väč­šiu pamäť pri spra­co­vá­vaní foto­gra­fií s dvoma kame­rami.

Zdroj: 9to5mac.com

Čo je ešte zau­jí­mavé, sú jadrá pro­ce­sora. Podľa testu sú merané iba 2 jadrá, hoci oba nové iPhony boli ohlá­sené s novým štvor­jad­ro­vým A10 pro­ce­so­rom. Vysvet­lili to počas live kon­fe­ren­cie pred dvoma dňami, kde šéf mar­ke­tingu Apple vysvet­lil, že predsa len sú tam štyri jadrá. Dve vyso­ko­vý­konné jadrá o 40 % rých­lej­šie, ako mala pre­došlá gene­rá­cia A9, a dve ďal­šie jadrá, čo bežia na 1/5 výkonu kvôli výdrži baté­rie.


Podľa ďal­ších výsled­kov testu je iPhone 7 s novým čipom výkon­nejší ako 12,9” iPad Pro s A9X pro­ce­so­rom a RAM 4 GB.

IPhone 7 vs 7 Plus sú momen­tálne v pred­pre­da­joch po celom svete. Ofi­ciálny pre­daj sa začne 16. sep­tem­bra, bohu­žiaľ, na Slo­ven­sku o týž­deň neskôr. Cena pre nový iPhone 7 začína na 649 $, 7 Plus od 769 $. Aká bude cena pre európ­sky trh, uvi­díme o týž­deň.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mac­world

Pridať komentár (0)