iPhone 7 sku­točne dostane 3 GB RAM

Daška Vanková, thinkapple.sk / 6. augusta 2016 / Tech a inovácie

IPhone 7 (alebo možno 6SE), ktorý vychá­dza už o pár týž­dňov v sep­tem­bri, bude konečne dis­po­no­vať väč­šou kapa­ci­tou ope­rač­nej pamäte. A to kon­krétne až 3 GB RAM! Túto správu zve­rej­nil por­tál Digi­Ti­mes, ktorý nás už po minulé roky infor­mo­val o novin­kách z Apple sveta, ktoré nako­niec boli prav­divé.

Oproti star­ším mode­lom — 6s, 6s Plus alebo SE bude iPhone 7 dis­po­no­vať až o 1 GB väč­šou pamä­ťou RAM. Zatiaľ však nie je jasné, či budú mať väč­šiu ope­račnú pamäť oba modely alebo iba 5,5” iPhone 7 (6SE) Plus.

Zdroj: youtube.com

foto: youtube.com

V pod­state sa znovu potvr­dili slová zná­meho ana­ly­tika z KGI Secu­ri­ties Ming-Chi Kua. Ešte na začiatku tohto roka sa vyjad­ril, že nový iPhone 7 Plus (alebo ako sa vlastne budú tie iPhony volať) bude mať 3 GB RAM.

Či je to však nutné, keďže iPhone frčí aj s níz­kou RAM-kou? Ale áno, je to nutné. Väč­šia pamäť RAM by mala slú­žiť hlavne duál­nemu foto­apa­rátu, ktorý, keďže bude mať 2 šošovky, bude potre­bo­vať viac pamäte na spra­co­va­nie fotiek.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: firstpost.com

Pridať komentár (0)