iPho­ne 7 začal horieť a spô­so­bil váž­ny požiar auta v Aus­trá­lii

Matúš Mitro / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kon­ku­renč­ný boj je nemi­lo­srd­ný naj­mä v odvet­ví smart­fó­nov. Medzi naj­väč­ších riva­lov jed­no­znač­ne pat­ria App­le a Sam­sung, kto­rí sa sna­žia jeden dru­hé­ho pre­vý­šiť v naj­nov­ších tech­no­ló­giách. Ten­to­krát to však zrej­me zašlo pri­ďa­le­ko.

Posled­né mesia­ce sú naozaj veľ­mi zau­jí­ma­vé, aspoň čo sa týka horia­cich zaria­de­ní. Len pred krát­kym časom sme sa defi­ni­tív­ne roz­lú­či­li s top mode­lom Sam­sung Gala­xy Note 7, kto­rý sa na trhu ani nesti­hol poriad­ne ohriať. Nie­kto­rí majú hla­vu v smút­ku, nakoľ­ko odiš­la veľ­ká legen­da, iní sú zas skla­ma­ní, že už si ten­to model ani nebu­dú môcť kúpiť a ostat­ní si z prí­pa­du uťa­hu­jú a zapla­vu­jú inter­net vtip­ný­mi GIF obráz­ka­mi. Ver­ní fanú­ši­ko­via Andro­idu už len čaka­li, kým neja­kú chy­bu spra­ví aj ame­ric­ký App­le. Netrva­lo dlho a doč­ka­li sa, keď sa zača­li obja­vo­vať sprá­vy o horia­com iPho­ne 7. Zdá sa, že App­le ten­to kon­ku­renč­ný boj so Sam­sun­gom zobral prí­liš váž­ne.

zhoreny-iphone-7

Prav­da­že, ide o zne­po­ko­ju­jú­ci prí­pad ďal­šie­ho nebez­peč­né­ho zaria­de­nia a žar­ty idú bokom. Poško­de­ný bol Mat Jones z Aus­trá­lie, kto­rý sa jed­né­ho dňa vybral na pláž, aby si zasur­fo­val. Týž­deň pred­tým si Mat kúpil nový iPho­ne 7, kto­rý v ten deň odlo­žil do svoj­ho auta a pri­kryl ho svo­ji­mi noha­vi­ca­mi. One­dl­ho na to, keď Mat skon­čil so sur­fo­va­ním a vra­cal sa k autu, videl ako sa z auta valí kúdoľ čier­ne­ho dymu. Výsled­kom tej­to neprí­jem­nej uda­los­ti bol zho­re­ný iPho­ne 7, kto­rý poško­dil aj veľ­kú časť inte­ri­é­ru auta, no našťas­tie sa nikto nezra­nil.

iphone-7-zhoreny

V oka­mi­hu, keď Mat videl svoj len týž­deň sta­rý iPho­ne horieť, bol veľ­mi skla­ma­ný. Nepred­po­kla­dal, že by mohol iPho­ne zho­rieť, aj keď nebol vysta­ve­ný pria­me­mu sln­ku. Tvr­dí však, že tele­fón nebol poško­de­ný a bol nabí­ja­ný iba s ori­gi­nál­nou nabí­jač­kou. Ide tak už o dru­hý prí­pad, kedy zho­rel nový iPho­ne. Pri prvom prí­pa­de však bolo zrej­me na vine mecha­nic­ké poško­de­nie zaria­de­nia. Spo­loč­nosť App­le je o oboch prí­pa­doch infor­mo­va­ná a pre­šet­ru­je ich. Zatiaľ však ofi­ciál­ne sta­no­vi­lo nevy­da­la.

iphone 7 zhorelfony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)