iPhone 7 začal horieť a spô­so­bil vážny požiar auta v Aus­trá­lii

Matúš Mitro / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Kon­ku­renčný boj je nemi­lo­srdný najmä v odvetví smart­fó­nov. Medzi naj­väč­ších riva­lov jed­no­značne pat­ria Apple a Sam­sung, ktorí sa sna­žia jeden dru­hého pre­vý­šiť v naj­nov­ších tech­no­ló­giách. Ten­to­krát to však zrejme zašlo pri­ďa­leko.

Posledné mesiace sú naozaj veľmi zau­jí­mavé, aspoň čo sa týka horia­cich zaria­dení. Len pred krát­kym časom sme sa defi­ni­tívne roz­lú­čili s top mode­lom Sam­sung Galaxy Note 7, ktorý sa na trhu ani nesti­hol poriadne ohriať. Nie­ktorí majú hlavu v smútku, nakoľko odišla veľká legenda, iní sú zas skla­maní, že už si tento model ani nebudú môcť kúpiť a ostatní si z prí­padu uťa­hujú a zapla­vujú inter­net vtip­nými GIF obráz­kami. Verní fanú­ši­ko­via Andro­idu už len čakali, kým nejakú chybu spraví aj ame­rický Apple. Netrvalo dlho a doč­kali sa, keď sa začali obja­vo­vať správy o horia­com iPhone 7. Zdá sa, že Apple tento kon­ku­renčný boj so Sam­sun­gom zobral prí­liš vážne.

zhoreny-iphone-7

Prav­daže, ide o zne­po­ko­ju­júci prí­pad ďal­šieho nebez­peč­ného zaria­de­nia a žarty idú bokom. Poško­dený bol Mat Jones z Aus­trá­lie, ktorý sa jed­ného dňa vybral na pláž, aby si zasur­fo­val. Týž­deň pred­tým si Mat kúpil nový iPhone 7, ktorý v ten deň odlo­žil do svojho auta a pri­kryl ho svo­jimi noha­vi­cami. One­dlho na to, keď Mat skon­čil so sur­fo­va­ním a vra­cal sa k autu, videl ako sa z auta valí kúdoľ čier­neho dymu. Výsled­kom tejto neprí­jem­nej uda­losti bol zho­rený iPhone 7, ktorý poško­dil aj veľkú časť inte­ri­éru auta, no našťas­tie sa nikto nezra­nil.

iphone-7-zhoreny

V oka­mihu, keď Mat videl svoj len týž­deň starý iPhone horieť, bol veľmi skla­maný. Nepred­po­kla­dal, že by mohol iPhone zho­rieť, aj keď nebol vysta­vený pria­memu slnku. Tvrdí však, že tele­fón nebol poško­dený a bol nabí­janý iba s ori­gi­nál­nou nabí­jač­kou. Ide tak už o druhý prí­pad, kedy zho­rel nový iPhone. Pri prvom prí­pade však bolo zrejme na vine mecha­nické poško­de­nie zaria­de­nia. Spo­loč­nosť Apple je o oboch prí­pa­doch infor­mo­vaná a pre­šet­ruje ich. Zatiaľ však ofi­ciálne sta­no­vilo nevy­dala.

iphone 7 zhorelfony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)