iPhone je out, nech žije NoP­hone

Luky Gašparík / 18. septembra 2014 / Tech a inovácie

Žijeme v časoch šalá­tov z Kicks­tar­teru, jed­no­slov­ných mes­sen­ge­rov ako je Yo a teraz už aj plas­to­vej teh­ličky, ktorá sa bude vydá­vať za váš iPhone. Úsmevný pro­jekt, ktorý ale pri­náša veľa pozi­tív :).

Ak máte naz­vyš len 12$ a nie 800$, je NoP­hone ide­ál­nym tele­fó­nom pre vás. Ďalší zo “zmys­lu­pl­ných” pro­jek­tov ukuch­te­ných na Kicks­tar­teri, kde už rai­sol viac ako 4k. Znie to neuve­ri­teľne, ale aspoň vidno, že na tomto svete je naozaj všetko možné a dokonca aj ume­lo­hmotná teh­lička vie na seba zaro­biť :).

Pozrite si krátke, ale výstižné inštruk­tážne video :)

Ak ste fanú­ši­kom tech­no­lo­gic­kých ino­vá­cií, tak rýchlo zabud­nite, že ste tento člá­nok nie­kedy otvo­rili, lebo NoP­hone je naozaj len plas­to­vou teh­lič­kou so značne obme­dze­nými fun­kciami. Dúfam, že tvor­co­via NoP­honu berú celý pro­jekt len ako módny výstre­lok. Na dru­hej strane je pravda, že je čoraz via­cej zúfal­cov, čo nevyjdú bez tele­fónu z domu. Mať atrapu ozaj­st­ného tele­fónu však pri­náša OČI­VIDNE aj pozi­tívne efekty, ako dosved­čujú rôzne odkazy na Kicks­tar­teri. Pre auten­tic­kosť ich nebu­dem pre­kla­dať :). “With the NoP­hone, my eye con­tact skills have impro­ved 73%” pove­dala Whit­ney R., jedna z bake­rov. Ďalší, asi spo­kojný zákaz­ník dodal, že “Because of the NoP­hone, I haven’t drunk tex­ted my ex boyf­riend in one whole week.” Tento je tiež dobrý, “I used to sleep with my phone in my hand, but my night ter­rors would cause me to hurl it across the room in an uncon­sci­ous panic. With the NoP­hone, I can still enjoy the com­fort of hol­ding a phone in my sleep, wit­hout waking up to a shat­te­red screen. Thanks, NoP­hone.”

No neberte to!!!

Cel­kom zábavne vyznie tech­nická špe­ci­fi­ká­cia:

  • baterka — nepot­rebná
  • upg­rady nie sú potrebné
  • neroz­bitný
  • odolný voči vode 

Určite z časti výstre­lok, z časti možno pravda. Nechajme sa prek­va­piť kedy uvi­díme aj u nás vylo­žené prvé NoP­hony nie­kde na sto­loch kaviarní a barov.

Sel­fie naberá u NoP­honu úplne inú dimen­ziu 

Fotky pro­to­typu :)

Para­metre: Height: 5.5 inches (140 mm), Width: 2.6 inches (67 mm), Depth: 0.29 inches (7.3 mm)

Zdroj: BI, Kicks­tar­ter

Pridať komentár (0)