Z iPho­nu 7 sa ozý­va­jú zvlášt­ne zvu­ky, maji­te­lia sa sťa­žu­jú

Daška Vanková, thinkapple.sk / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prví maji­te­lia majú iPho­ne 7 v rukách len pár hodín a už hlá­sia chy­bu. Nie­kto­ré kusy sú vraj chyb­né. Ozý­va­jú sa z nich zvlášt­ne zvu­ky.

Ako prvý na túto chy­bu upo­zor­nil Step­hen Hac­kett z 512 Pixels, jeho nový iPho­ne vraj ako­by syčal. No behom pár hodín sa k nemu pri­da­li aj iní ľudia s rov­na­kým prob­lé­mom. Túto chy­bu nahlá­sil aj býva­lý zamest­na­nec App­le a aj redak­tor z TechC­runch menom Dar­rell Ethe­ring­ton.

Zdroj: idownloadblog.comfoto: idownloadblog.com

Spo­mí­na­ný Step­hen dokon­ca nahral na You­Tu­be video so zvlášt­nym zvu­kom, kto­rý vychá­dza z iPho­nu. Sle­duj, teda počú­vaj. :-)

Pod­ľa všet­ké­ho ten­to zvuk iPho­ne začne vydá­vať v momen­te, keď je viac zaťa­žo­va­ný. Prav­de­po­dob­ne za to môže pro­ce­sor A10 Fusi­on, kto­rý pri väč­šom zaťa­že­ní začne vydá­vať zvlášt­ny syči­vý zvuk.

App­le sa k tej­to veci zatiaľ nevy­jad­ril. Urči­te už maka­jú na opra­ve­ní tej­to chy­by. Step­he­no­vi však na sťaž­nosť spo­loč­nosť App­le odpí­sa­la, aby zašiel do App­le Sto­re a zaria­de­nie si nechal vyme­niť.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imore.com

Pridať komentár (0)