Z iPhonu 7 sa ozý­vajú zvláštne zvuky, maji­te­lia sa sťa­žujú

Daška Vanková, thinkapple.sk / 19. septembra 2016 / Tech a inovácie

Prví maji­te­lia majú iPhone 7 v rukách len pár hodín a už hlá­sia chybu. Nie­ktoré kusy sú vraj chybné. Ozý­vajú sa z nich zvláštne zvuky.

Ako prvý na túto chybu upo­zor­nil Step­hen Hac­kett z 512 Pixels, jeho nový iPhone vraj akoby syčal. No behom pár hodín sa k nemu pri­dali aj iní ľudia s rov­na­kým prob­lé­mom. Túto chybu nahlá­sil aj bývalý zamest­na­nec Apple a aj redak­tor z TechC­runch menom Dar­rell Ethe­ring­ton.

Zdroj: idownloadblog.comfoto: idownloadblog.com

Spo­mí­naný Step­hen dokonca nahral na You­Tube video so zvlášt­nym zvu­kom, ktorý vychá­dza z iPhonu. Sle­duj, teda počú­vaj. :-)

Podľa všet­kého tento zvuk iPhone začne vydá­vať v momente, keď je viac zaťa­žo­vaný. Prav­de­po­dobne za to môže pro­ce­sor A10 Fusion, ktorý pri väč­šom zaťa­žení začne vydá­vať zvláštny syčivý zvuk.

Apple sa k tejto veci zatiaľ nevy­jad­ril. Určite už makajú na opra­vení tejto chyby. Step­he­novi však na sťaž­nosť spo­loč­nosť Apple odpí­sala, aby zašiel do Apple Store a zaria­de­nie si nechal vyme­niť.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: imore.com

Pridať komentár (0)