Ivan Chrenko: Slovenský miliardár, ktorý chce žiť obyčajný život

Linda Cebrová / 1. novembra 2018 / Biznis

  • Keď Ivan Chrenko pred viac ako dvad­sia­timi rokmi za­čí­nal s pod­ni­ka­ním, zrejme ne­tu­šil, že sa stane pr­vým Slo­vá­kom, ktorý za­robí mi­liardu eur
  • V mé­diách často jeho tvár ne­uvi­díte, aby sa mo­hol po ulici po­hy­bo­vať bez ochranky ako nor­málny člo­vek
  • Jeho prvý biz­nis sa tý­kal au­di­ovi­zu­ál­nej tech­niky, od kto­rej sa pre­pra­co­val k nad­ná­ro­nej spo­loč­nosti HB Re­a­vis
zdroj: hbreavis.com
  • Keď Ivan Chrenko pred viac ako dvad­sia­timi rokmi za­čí­nal s pod­ni­ka­ním, zrejme ne­tu­šil, že sa stane pr­vým Slo­vá­kom, ktorý za­robí mi­liardu eur
  • V mé­diách často jeho tvár ne­uvi­díte, aby sa mo­hol po ulici po­hy­bo­vať bez ochranky ako nor­málny člo­vek
  • Jeho prvý biz­nis sa tý­kal au­di­ovi­zu­ál­nej tech­niky, od kto­rej sa pre­pra­co­val k nad­ná­ro­nej spo­loč­nosti HB Re­a­vis

De­ve­lo­per Ivan Chrenko zo sku­piny HB Re­a­vis je druhý naj­bo­hatší Slo­vák. V reb­ríč­koch bo­ha­tých sa však vidí veľmi ne­rád. Podľa nie­kto­rých zdro­jov preto, že sa ne­rád spo­juje s ma­jo­ri­tou slo­ven­ských naj­bo­hat­ších ľudí, ktorí ko­rene biz­nisu za­púš­ťali ešte za ko­mu­nizmu, alebo tesne po jeho páde v pro­stredí bez exis­tu­jú­cich zá­ko­nov. Za­tiaľ čo vlani mal „iba“ 730 mi­li­ó­nov, dnes sa môže podľa For­bes pý­šiť 1,02 mi­liar­dami eur. V ce­lom reb­ríčku ne­náj­dete ni­koho, kto by sa stal ta­kým sko­ka­nom ako on, keďže za rok za­zna­me­nal ná­rast o 290 mi­li­ó­nov eur, čo je ešte o 70 mi­li­ó­nov väčší ná­rast ako jed­notka reb­ríčka – An­drej Ba­biš.

Ivan Chrenko však sa­moz­rejme za­čí­nal tak­tiež v 90-tych ro­koch. V Šali mal ob­chod s au­di­ovi­zu­ál­nou tech­ni­kou a ve­no­val sa aj elek­tro­mon­táž­nym prá­cam. Ná­sledne sa za­me­ral aj na sa­motnú vý­robu. Jeho spo­loč­nosť údajne mon­to­vala re­pro­duk­tory značky Mar­syas.

Jeho sym­bo­li­kou je však de­ve­lo­pér­ska firma HB Re­a­vis Group, a teda nie CDčká, re­pro­duk­tory či svetlá na dis­ko­té­kach. K de­ve­lo­pér­skej sku­pine sa pri­dal po dvoch ro­koch jej exis­ten­cie v roku 1995. Kon­com 90-tych ro­kov sa firma pre­slá­vila vý­stav­bou pr­vých veľ­kých ad­mi­ni­stra­tív­nych cen­tier v hlav­nom meste. Kan­ce­lár­ske are­ály od nich vo veľ­kom sku­po­vala firma B.S.R.

Na bu­do­vaní Bra­ti­slavy sa po­tom HB Re­a­vis vý­znamne spo­lu­po­diela po­sta­ve­ním pro­jektu Apollo a Au­parku v Petr­žalke. Značka ob­chod­ných cen­tier je teda spo­jená s HB Re­a­vis. Toto ob­chodné cen­trum firma po­stupne vy­bu­do­vala aj v Ko­ši­ciach a na­sle­do­vali rov­naké pro­jekty aj v Čes­kej re­pub­like. Spo­loč­nosť HB Re­a­vis Au­parky nie­len sta­via, ale chvíľu aj pre­vádz­kuje. Keď do­siahnu vr­cho­lovú hod­notu, pre­dáva ich ob­vykle za­hra­nič­ným sub­jek­tom.

V roku 2005 HB Re­a­vis od­kú­pila od sa­mosprávy kľú­čovú spo­loč­nosť SAD Bra­ti­slava. S fir­mou de­ve­lo­per zís­kal aj bra­ti­slavkú au­to­bu­sovú sta­nicu Mlyn­ské nivy, kde ak­tu­álne sta­via novú štvrť Nové Nivy. Je otázne, či sa tohto kom­plexu spo­loč­nosť ča­som zbaví rov­nako ako v prí­pade ná­kup­ných cen­tier.

HB Re­a­vis je ale au­to­rom aj ďal­ších ad­mi­ni­stra­tív­nych pro­jek­tov na Slo­ven­sku, v Če­chách či v Chor­vát­sku, Poľ­sku a Ma­ďar­sku.

Veľký krok spo­loč­nosti pred­sta­vuje kúpa lon­dýn­skeho pro­jektu, Eli­za­beth House, zná­meho tiež ako One Wa­ter­loo.

“Táto kúpa – za­tiaľ naša naj­väč­šia v UK – po­tvr­dzuje náš dl­ho­dobý zá­vä­zok a je v sú­lade s na­ším plá­nom umiest­niť tre­tinu na­šich ob­chod­ných ope­rá­cií do roku 2019 do Lon­dýna. Tento pro­jekt sa radí k na­šim ďal­ším po­dob­ným pro­jek­tom po­dob­nej veľ­kosti a roz­sahu na os­tat­ných tr­hoch – ako Varso Place vo Var­šave, Agora v Bu­da­pešti či NIVY/Twin City v Bra­ti­slave,” po­ve­dal v tla­čo­vej správe člen pred­sta­ven­stva HB Re­a­vis Pa­vel Trenka.

Suma, za ktorú Eli­za­beth House kú­pili, sa od­ha­duje na 250 mi­li­ó­nov li­bier (cca 300 mi­li­ó­nov eur). Ide o pô­vodnú kan­ce­lár­sku bu­dovu po­sta­venú ešte v 60. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia. Na­chá­dza sa v South Bank pri sta­nici Wa­ter­loo, čo je je­den z naj­vy­ťa­že­nej­ších do­prav­ných uzlov met­ro­poly.

Spo­loč­nosť HB Re­a­vis uzav­rela par­tner­stvo s Cam­bridge In­no­va­tion Cen­ter, ame­ric­kým od­bor­ní­kom na ino­vačné cen­trá

Spo­loč­nosť HB Re­a­vis tento me­siac ozná­mila uzav­re­tie par­tner­stva s Cam­bridge In­no­va­tion Cen­ter (CIC), ame­ric­kou re­a­lit­nou spo­loč­nos­ťou za­me­ra­nou na vý­voj eko­sys­té­mov, ktoré ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom umož­ňujú za­kla­dať firmy a vy­tvá­rať nové pro­dukty lep­šie a rých­lej­šie. Spo­loč­nosť HB Re­a­vis do par­tner­stva in­ves­to­vala vyše 45 mil. € a zís­kala aj kreslo v pred­sta­ven­stve spo­loč­nosti CIC. CIC túto in­ves­tí­ciu vy­užije na roz­ší­re­nie svo­jej ce­lo­sve­to­vej siete ve­dec­kých a tech­no­lo­gic­kých ino­vač­ných kam­pu­sov.

Spo­loč­nosť HB RE­A­VIS Slo­va­kia a. s. sa podľa Fins­tatu v roku 2015 do­stala do zisku z -1,165 mil. € na 517 189 € a tržby jej na­rástli o 31 % na 14,34 mil. €. V roku 2016 v ob­dobí od 1.12 do 31.12 zve­rej­nila tržby 4,577 mil. € so stra­tou -9,720 mil. €. Cel­kové ak­tíva spo­loč­nosti pre­sta­vujú 79 577 917 €.

Pro­jekty HB Re­a­vis väč­ši­nou svo­jou veľ­kos­ťou a vý­zna­mom značne ovplyv­ňujú mestá, v kto­rých sú bu­do­vané. Ná­zory na túto spo­loč­nosť, a teda aj na Ivana Chrenka sú teda rôzne v zá­vis­losti od po­hľadu na jeho pro­jekty. Prav­dou ale zo­stáva, že do reb­ríčku For­bes sa člo­vek ne­dos­tane iba tak. Takže ak nič iné, Chrenko je ur­čite skvelý biz­nis­men. Biz­nis­men, ktorý nemá po­trebu ko­mu­ni­ko­vať s mé­diami, roz­ho­vor s ním by ste hľa­dali len ťažko. Do­po­siaľ sú do­stupné naj­viac dve jeho ofi­ciálne fo­to­gra­fie.

Mi­liar­dár sa však zrejme ne­bojí vy­tvá­rať si kon­ku­ren­ciu. HB Re­a­vis stojí to­tiž na­prí­klad aj za ne­zis­ko­vou mi­mo­vlád­nou or­ga­ni­zá­ciou LEAF, ktorá sa za­me­riava na mla­dých ľudí s po­ten­ciá­lom, ktorí by mohli byť bu­dú­cimi pop­red­nými osob­nos­ťami Slo­ven­ska.

Pridať komentár (0)