Izra­el: star­tu­po­vý vzor Slo­ven­ska

Sandi / 24. septembra 2015 / Lifehacking

Ten­to člá­nok je prav­di­vou ref­le­xi­ou star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu, bez hej­tu, no pri­ko­re­ne­ný kon­štruk­tív­nou kri­ti­kou. Tak teda poď­me na to! 

Na začia­tok by bolo dob­re pove­dať, čo všet­ko má Izra­el a Slo­ven­sko spo­loč­né:

 • Pri­bliž­ne rov­na­ký počet oby­va­te­ľov
 • Slo­ven­sko je roz­lo­hou o tro­chu väč­šou kra­ji­nou
 • Malý domá­ci trh so sla­bým spen­din­gom so sil­ne pro­expor­tne orien­to­va­nou eko­no­mi­kou.
 • Mini­mál­ne nerast­né bohat­stvo
 • Chuť pod­ni­kať

Posled­ný bod — chuť pod­ni­kať je prá­ve tá vec, kto­rá je naj­sil­nej­ším spo­jít­kom tých­to dvoch veľ­mi podob­ných kra­jín a pri­tom tak odliš­ných. Čo robí Izra­el lep­šie, že doká­že roč­ne vypro­du­ko­vať po USA a Čine naj­viac firiem s IPO na Nasda­qu? Že doká­že kaž­dý rok zare­gis­tro­vať naj­viac paten­tov na sve­te v pre­poč­te na oby­va­te­ľov kra­ji­ny. Že Izra­el­ské uni­ver­zi­ty pat­ria medzi sve­to­vú špič­ku? A v nepo­sled­nom rade, že je Izra­el po USA 2. naj­dô­le­ži­tej­ším star­tu­po­vým eko­sys­té­mom na sve­te?

Izra­el nie je zďa­le­ka kra­ji­nou, kto­rá dostá­va veci zadar­mo. Mám tým namys­li — cha­bé nerast­né bohat­stvo kra­ji­ny, život v hos­til­nom pro­stre­dí spre­vá­dza­ný pra­vi­del­ný­mi voj­na­mi, aten­tá­ty, boj­ko­ty výrob­kov… Izra­el si všet­ky veci kto­ré dnes má vybo­jo­val od nuly!

Čo je teda tým recep­tom, kto­rý z Izra­e­la robí 2. naji­no­va­tív­nej­šiu kra­ji­nu na sve­te? Čo má Slo­ven­sko spra­viť aby sa situ­ácia zlep­ši­la rapíd­nym spô­so­bom?

 • Slo­ven­sko inves­tu­je roč­ne na R&D pri­bliž­ne 0,8% HDP, jed­ná sa o pod­stat­ne lep­šie čís­lo ako tomu bolo v roku 2010 (0,6%), no stá­le je to mizer­ná hod­no­ta v porov­na­ní s Izra­e­lom, kto­rý roč­ne zo svoj­ho roz­poč­tu pre­roz­de­lí na R&D až 4,2%. Prá­ve ocho­ta a uve­do­me­losť vlá­dy voči inves­tí­ciám do výsku­mu a vývo­ja je jed­ným z naj­pod­stat­nej­ších atri­bú­tov roz­to­če­nia toh­to ”kole­sa ino­vá­cií”. Slo­ven­sko musí jed­no­znač­ne zvý­šiť inves­tí­cie do R&D mini­mál­ne na úro­veň 1,5% do kon­ca roku 2016. Izra­el mal do začiat­ku 90. rokov čis­to agrár­ne zalo­že­nú eko­no­mi­ku, kto­rá bola pod­po­re­ná výdav­ka­mi do armá­dy. Slo­ven­skú eko­no­mi­ku v roku 2015 nemož­no nazvať agrár­ne zalo­že­nou, no smut­né je, že ani ino­va­tív­nou. Pre­čo ešte na Slo­ven­sku neexis­tu­je inku­bá­tor Volk­swa­ge­nu, Kie, Peuge­otu? Veď sme naj­väč­šou sve­to­vou výrob­nou lin­kou v pre­poč­te na oby­va­te­ľov kra­ji­ny. Po celom sve­te majú tie­to auto­mo­bil­ky tech­no­lo­gic­ké cen­trá, akce­le­rá­to­ry, spon­zo­ro­va­né works­ho­py a u nás sa led­va zmô­žu čo i len na cha­bú inves­tí­ciu do uni­ver­zit­ných pro­jek­tov, kto­ré im roč­ne vypľu­jú stov­ky zamest­nan­cov. Pre­čo štát pro­stred­níc­tvom extrém­nych daňo­vých úľav, nepod­mie­ni ich uvo­le­nie len v prí­pa­de pre­in­ves­to­va­nia xy Eur do slo­ven­ských škôl, pro­jek­tov, zalo­že­nia tech­no­lo­gic­ké­ho auto­mo­ti­ve inku­bá­to­ra a do množ­stva ďal­ších ino­va­tív­nych pro­jek­tov. 

 • Zdra­vý pat­ri­otiz­mus, kto­rý sa odzr­kad­ľu­je v spo­lu­pat­rič­nos­ti a vzá­jom­nej pomo­ci. V Izra­e­li je zná­me, že ak neja­ký star­tup potre­bu­je radu, ale­bo nakon­tak­to­vať sa na potreb­ný network, tak do 24 hodín má vyba­ve­né stret­ko so zakla­da­te­ľom ICQ, Wix, Waze, Check­po­int a u ďal­ších CEO’s miliar­do­vých firiem. Čo tým chcem pove­dať, je že ľudia sú extrém­ne dostup­ný, nikto sa na nič neh­rá, kaž­dý je sám sebou pri­pra­ve­ný pomôcť dru­hým. Na Slo­ven­sku vie­me, že dostať kva­lit­ný men­to­ring nie je až tak ľah­ké, no čo je ešte ťaž­šie je zís­kať kva­lit­ný network na zahra­nič­ných ľudí a fir­my s poten­ciá­lom clus­te­ru, resp. zís­ka­nia smart money. Pre­to vyzý­vam Slo­vá­kov, neotá­čaj­te sa dru­hým chrb­tom, pomôž­te kaž­dé­mu z nich ako len vie­te, pomô­že­te tým aj Slo­ven­sku a hlav­ne budo­va­niu živel­né­ho tech eko­sys­té­mu, o kto­rý sa tak všet­ci sna­ží­me.

 • One big exit a všet­ko sa zme­ní. V Izra­e­li sa nesmier­ne veľa vecí pohlo k lep­šie­mu, keď Goog­le ohlá­sil záu­jem kúpiť izra­el­ský Waze za sumu, kto­rá prvý krát pre­vý­ši­la $1 miliar­du. Áno, Slo­ven­sko ešte ani len nema­lo star­tu­po­vý exit pre­vy­šu­jú­ci zopár mili­ó­nov dolá­rov, no ver­te mi, že je za dve­ra­mi. Po ňom budú nasle­do­vať ďal­šie, čas­tej­šie a väč­šie. Pre­čo je prvý big exit tak dôle­ži­tý pre celý slo­ven­ský eko­sys­tém? Potre­bu­je­me ho ako soľ, prá­ve kvô­li zvý­še­niu seba­ve­do­mia, odhod­la­nia a húžev­nas­tos­ti. Dru­hou vecou, kvô­li čomu bude potreb­ný je prá­ve osve­ta foun­de­rov voči star­tu­po­vej komu­ni­te a mla­dým štu­den­tom. Bude­me potre­bo­vať aby ces­to­va­li po Slo­ven­sku a roz­prá­va­li prí­beh a odo­vzdá­va­li know how. Okrem toho bude­me potre­bo­vať aby sa títo foun­de­ri nesta­li len mediál­ny­mi mas­kot­mi, ale aby sa pus­tu­li do ďal­šie­ho star­tu­pu, kto­rý bude exi­to­vať s ešte väč­šou valu­áci­ou a uká­žu tak smer ostat­ným. Na čo si musí­me dávať extrém­ny pozor je Brain Drain — väč­šie zahra­nič­né fir­my majú záu­jem kupo­vať malé star­tu­py hlav­ne kvô­li tomu aby zís­ka­li talent=ľudí. Pre­to si tre­ba dôsled­ne uve­do­miť, čo ďalej so živo­tom po odpre­da­ji fir­my, či sa sta­ne­te tisí­cim zamest­nan­com v obrov­skej fir­me, ale­bo sa vrá­ti­te na Slo­ven­sko s novým nábo­jom pod­ni­kať.

 • Štip­ka správ­nej drzos­ti = Chutz­pah. Už dlhé roky sa v zahra­nič­ných médiach sklo­ňu­je izra­el­ské (yid­dish) slo­vo Chutz­pah, ako pod­stat­ná ingre­dien­cia izra­el­ské­ho úspe­chu. Táto vlast­nosť izra­el­ča­nov sa dá opí­sať výstiž­ným prí­kla­dom: Ak izra­el­ské­ho sales mana­ge­ra vykop­ne­te dve­ra­mi, vrá­ti sa oknom. Inak pove­da­né, jed­ná sa o guráž, húžev­na­tosť, nebo­jác­nosť v jed­nom. Izra­el­ča­nia nikdy nebo­li dob­rí pod­ria­de­ní, vždy kon­štruk­tív­ne opo­no­va­li svo­jim nad­ria­de­ným a sna­ži­li sa veci meniť k lep­šie­mu. Slo­vá­ci by si mali pri­vlast­niť túto vlast­nosť (Chutz­pah), ubrať z aro­gan­tnos­ti a pri­dať na prie­boj­nos­ti. Verím, že po apli­ko­va­ní tej­to rady sa množ­stvo vecí pohne k lep­šie­mu, mož­no to nebu­de z veče­ra do rána, no výsle­dok bude stáť za to. 

 • ”Prvý” izra­el­ský ven­tu­re kapi­tál vzni­kol v roku 1992 a bol vytvo­re­ný izra­el­skou vlá­dou pod náz­vom Yoz­ma a mal za účel roz­be­hnúť akti­vi­tu a vznik miest­nych fon­dov. Recept bol jed­no­du­chý — Izra­el nalial desiat­ky mili­ó­nov dolá­rov do via­ce­rých fon­dov, s tým že ako­náh­le sa roz­beh­li tak boli spri­va­ti­zo­va­né. Via­ce­rí z vás si pove­dia, že sa jed­ná o neštan­dard­ný krok s kto­rým by Hay­ekov­ci urči­te nesú­hla­si­li, no fun­go­va­lo to. Tak ako som vyš­šie spo­me­nul, na roz­be­hnu­tie veľ­ké­ho kole­sa tre­ba pomoc veľ­ké­ho hrá­ča, a kto je väč­ší než samot­ný štát? Európ­ske Jere­my penia­ze, kto­ré sa tu na Slo­ven­sku v súčas­nos­ti točia a na kto­rých vznik­la väč­ši­na slo­ven­ských ven­tu­re kapi­tál fon­dov je šťast­ným a bohu­žiaľ aj nešťast­ným rie­še­ním. Z krát­ko­do­bé­ho hľa­dis­ka budú mať star­tu­py ”lac­né penia­ze” pre seed inves­tí­ciu no v long run to bude jed­no­znač­ne defor­mo­vať celé ven­tu­re kapi­tál pro­stre­die a tzv. big money sa Slo­ven­sku ešte viac vzdia­lia. Čo z toho vyplý­va? Štát má vytvo­riť ide­ál­ne pro­stre­die pre život star­tu­pov a malých pod­ni­ka­te­ľov, s mini­mál­nou regu­lá­ci­ou, s maxi­mál­nym effor­tom pre pod­po­ru star­tu­pov no asi naj­pod­stat­nej­šie bude pri­tiah­nuť big money, zahra­nič­ných inves­to­rov, fon­dy, fir­my a pri­pra­viť tu pre nich ornú pôdu, kto­rú budú inves­to­ri pra­vi­del­ne hno­jiť.

 • Správ­ne umiest­ne­ný a nača­so­va­ný Clus­ter. Izra­el je v súčas­nos­ti sve­to­vou veľ­mo­cou v oblas­ti cyber­se­cu­ri­ty. Tel aviv je star­tu­po­vým hlav­ným mes­tom blíz­ke­ho výcho­du a Ázie. No len málo z vás vie, že Hai­fa — malé izra­el­ské mes­to sa o pár rokov sta­ne sve­to­vou cyber­se­cu­ri­ty met­ro­po­lou. Ako je to mož­né? Izra­el sa inšpi­ro­val Sili­con Val­ley, kto­ré sa nachá­dza v San Fran­cis­co bay area a jed­ným z kľú­čo­vých fak­to­rov úspe­chu toh­to mes­ta je prá­ve Stan­ford Uni­ver­si­ty, kto­rá s dob­re nasta­ve­ným legis­la­tív­nym a inves­tič­ným pro­stre­dím vytvo­ri­lo dneš­né Sili­con Val­ley. Nesta­čí mať len inves­to­rov, nesta­čí mať len kva­lit­nú ško­lu, mať len dob­ré legis­la­tív­ne pro­stre­die s mini­mál­nou regu­lá­ci­ou. Tre­ba mať všet­ko a naj­lep­šie na jed­nom mies­te. Pre­to som pre­sved­če­ný, že v oko­lí STU (mlyn­ská doli­na) by mali v budúc­nos­ti vzni­kať cowor­kin­gy, síd­la inves­to­rov (Neulo­gy tam už je — good job), štát­ne tech­no­lo­gic­ké agen­tú­ry a jed­no­znač­ne by sa tam mala pre­su­núť NBÚ so svo­jim kyber­ne­tic­kým odde­le­ním.

Pre­ces­to­val som množ­stvo kra­jín a s isto­tou viem pove­dať, že Slo­ven­sko je výni­moč­ná kra­ji­na s výni­moč­ným množ­stvom talen­to­va­ných ľudí a čaka­jú nás časy, na kto­ré sa môže­me všet­ci tešiť, no tak ako Izra­el nedos­tal nič zadar­mo, tak ani Slo­ven­sko na tom nebu­de inak. Vôľa ľudí, morál­ka, vzde­la­nie, prí­stup štá­tu k ino­vá­ciám a tech­no­ló­giám budú základ­ným atri­bú­tom kto­rý roz­hod­ne, či Slo­ven­sko bude nasle­do­vať svoj vzor, ale­bo sa táto nádej rozp­ly­nie a skon­čí­me len pri slo­vách a nie skut­koch ako to už na Slo­ven­sku všet­ci dob­re pozná­me.

Pridať komentár (0)