Izra­el­ský star­tup vyvíja baté­riu aká tu ešte nebola!

Alexandra Dulaková / 21. augusta 2015 / Tech a inovácie

Jed­nou z naj­väč­ších pre­ká­žok, ktoré stoja v ceste roz­ší­re­niu elek­tro­mo­bi­lov, je ich kom­pli­ko­vané nabí­ja­nie. Okrem toho, že na svete nabí­ja­cích sta­níc ešte von­kon­com nie je dosť, ich nabí­ja­nie trvá desiatky minúť, pop­rí­pade hodiny. Vďaka star­tu­pis­tom z Izra­ela by sa táto doba mohla pri­blí­žiť k dĺžke bež­ného tan­ko­va­nia.

Momen­tálne naj­vý­kon­nej­šie baté­rie do elek­tro­áut sa za nor­mál­nych okol­ností doplna nabí­jajú až pár hodín. Ich výdrž sa pri­tom pohy­buje len okolo 400 kilo­met­rov. Pokiaľ ide o zná­meho prie­boj­níka, Teslu, ich super výkonná nabí­jačka elek­tro­auto nabije za 30 minút, no to stačí aku­rát na 270 kilo­met­rov, a to je stále nie je dosť. Ďalší eko­lóg, Toy­ota Rav4, za ten istý čas nabije auto len na 160 kilo­met­rov.

Tomu všet­kému by mohol byť koniec. V Izra­eli pra­cuje star­tup Sto­re­dot na baté­rii, ktorá by nabí­ja­nie zvládla za päť minút a auto by následne mohlo prejsť stovky kilo­met­rov. Dôka­zom toho, že vedia, čo robia, je ich nabí­jačka na smart phony. Doplna ich nabije za menej než jednu minútu. Inves­tori im teda pre­uká­zali dôveru a rea­li­zá­ciu ich vyná­lezu pod­po­rili 66 mili­ónmi dolá­rov.

Ako táto baté­ria fun­guje? Ako špon­gia, ktorá do seba nasáva elek­trickú ener­giu ako vodu. Samotná ener­gia sa skrýva v pep­ti­doch, ktoré boli kon­ver­to­vané v nano­rúrky schopné skla­do­vať v sebe elek­trickú ener­giu. Nano­rúrky nazvali Nano­dots. Ich výho­dou je, že vedia absor­bo­vať veľké množ­stvo ener­gie, ktorú nasá­vajú rýchlo a práve preto sú pre elek­tro­au­tovú baté­riu ide­álne. Do jed­nej sa zmestí až 7,000 Nano­do­tov.

Vyso­ko­funkčná nabí­jačka na smart phony z dielne Sto­re­dot

Je práve toto cesta k nabí­ja­niu elet­ro­áut, ktoré bude trvať rov­nako krátko ako čer­pa­nie ben­zínu či nafty? Podľa názoru zain­te­re­so­va­ných ved­cov môže vyná­lez zna­me­nať menej časté zasta­vo­va­nie na nabí­ja­nie, rov­nako ako aj krat­šie rady na elek­tro čer­pa­cích sta­ni­ciach. A to naj­dô­le­ži­tej­šie – zre­du­kujú sa tým cel­kové výdavky bež­ného elek­tro­auta, vďaka čomu bude oveľa ľah­šie pre­sved­čiť šofé­rov ku kúpe tejto eko­lo­gic­kej voľby. A to je presne to, čo momen­tálne potre­bu­jeme. 

Zdroj: In Habi­tat

Pridať komentár (0)