JA veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov

Michal Sorkovský / 18. marca 2016 / Business

To naj­lep­šie, čo doma máme. Na JA veľ­trhu pod­ni­ka­teľ­ských talen­tov, pod záš­ti­tou pre­zi­denta Slo­ven­skej repub­liky Andreja Kisku. 

Počas 20-tich veľ­tr­hov sme vďaka JA Fir­mám spoz­nali ener­ge­tickú čoko­ládu, aro­ma­te­ra­pe­utické van­kúše, svie­tia­cie papuče, pod­nožku na toaletu, kobe­rec na tan­co­va­nie a mnohé ďal­šie. Súťažné tímy Vitajte v našom regi­óne nás zaviedli na mnohé zau­jí­mavé miesta na Slo­ven­sku a pre­sved­čili nás o tom, že nám možno nechýba ani to more.

New Generation

Na to naj­lep­šie z tohto roč­níka, sa môžete prísť pozrieť osobne 22. marca 2016 do Avion Shop­ping Park v Bra­ti­slave.

My ti vieme sľú­biť, že tam určite náj­deš:

2 mode­rá­to­rov | 28 dob­ro­voľ­ní­kov | viac ako 60 uči­te­ľov
7 súťaž­ných kate­gó­rií | 74 stán­kov | viac ako 30 čle­nov poroty | 370 súťa­žia­cich
Všet­kých zamest­nan­cov JA Slo­ven­sko, ktorí sa tešia na vašu náv­števu.

Event na Face­bo­oku na tomto odkaze.

zdroj: www.jaslovensko.sk/veltrh

Pridať komentár (0)