Jaguar Land Rover mieri na SLO­VEN­SKO!

Martin Kráľ / 16. júla 2015 / Tools a produktivita

Brit­ská auto­mo­bilka Jaguar Land Rover potvr­dila prí­chod na slo­ven­ský trh! Pre Slo­vá­kov to bude zna­me­nať vytvo­re­nie až 8-tisíc pra­cov­ných miest! 

A je to tu! Infor­má­ciu potvr­dil por­tál Finan­cial Times, ktorý pre­zra­dil, že na Slo­ven­sko sa chystá ďal­šia veľká auto­mo­bilka. Po znač­kách Volk­swa­gen, KIA a Peugeot Cit­roen príde na Slo­ven­sko auto­mo­bilka Jaguar Land Rover. Infor­má­ciu potvr­dil už aj slo­ven­ský pre­miér Róbert Fico. V novom závode plá­nuje táto luxusná značka vyro­biť až 300 tisíc vozi­diel ročne a cel­kovo by mali na Slo­ven­sku pre­in­ves­to­vať 1,5 miliardy eur.

JAGUAR LAND ROVER POTVR­DIL NITRU!

O ktorý región má sve­to­známa brit­ská auto­mo­bilka u nás záu­jem? Prek­va­pivo, nejedná sa o Bra­ti­slavu, ale Nitru. Slo­ven­ská agen­túra pre roz­voj inves­tí­cií a obchodu a rov­nako aj pri­má­tor mesta Nitra Jozef Dvonč však zatiaľ nepo­núkli žiadne ofi­ciálne vyjad­re­nie. Čím auto­mo­bilku zau­jala Nitra? Ponúka zau­jí­mavé pod­mienky pre výstavbu. Do karát zahrali aj mnohé výhody regi­ónu.

VÝHODY REGI­ÓNU

Slo­ven­skí ana­ly­tici pou­ka­zujú na to, že táto oblasť je logic­kou voľ­bou, vzhľa­dom k níz­kym nákla­dom, roz­vi­nu­tej sieti dodá­va­te­ľov, fle­xi­bil­nej a vysoko moti­vo­va­nej pra­cov­nej sile. Ku klad­nému roz­hod­nu­tiu pre Nit­rian­sky región by spolu s ras­to­vým poten­ciá­lom regi­ónu a ďal­šími fak­tormi malo znač­nou mie­rou pris­pieť aj napo­je­nie na rých­lostnú cestu R1. Potreby auto­mo­bilky spĺňa aj roz­loha ponú­ka­nej zóny na výstavbu vozo­vého parku. Nitra na tieto účely dis­po­nuje pozem­kom o roz­lohe 400 hek­tá­rov. Otáz­kou však zostáva, či pôjde o logis­tický sklad, doda­točnú výrobu, alebo závod na výrobu auto­mo­bi­lov. 

zdroj: Finan­cial Times

Pridať komentár (0)