Jan­či Anguš o pro­jek­te Fusak­le: Ponož­ky sú ide­ál­nou malič­kos­ťou, kto­rú si člo­vek zobe­rie zo Slo­ven­ska na pamiat­ku

Ľudovít Nastišin / 3. decembra 2016 / Rozhovory

Na trhoch, ale aj cez inter­net, si Fusak­le kúpi­li aj her­ci, poli­ti­ci, blo­ge­ri – celá zmes ľudí a pro­fe­sií. Vždy ale pote­ší, keď vidí­me Fusak­le na uli­ci, v auto­bu­se, ale­bo nám nie­kto pošle foto, bez ohľa­du či je verej­ne zná­my ale­bo nie.

Fusak­le sú slo­ven­ská znač­ka, kto­rá sa zaobe­rá štý­lo­vý­mi ponož­ka­mi. Je to naozaj nie­čo netra­dič­né, tak sme sa roz­hod­li vyspo­ve­dať Jan­či­ho Angu­ša, ktoFusak­le zalo­žil.

12795060_538397666342334_5228892961819704645_o

foto: archív Fusak­le

Skús sa nám najprv troš­ku pred­sta­viť. :-)

Na stred­nej som štu­do­val baníc­tvo a geoló­giu, na vyso­kej apli­ko­va­nú eko­nó­miu a prog­ra­mo­va­nie, po ško­le robil mar­ke­ting a nako­niec si otvo­ril vlast­né bis­tro v Bra­ti­sla­ve. :-) Po 6 rokoch v gas­tro biz­ni­se som zatú­žil po zme­ne a keď­že móda ma vždy bavi­la, začal som roz­mýš­ľať, čo môžem náš­mu trhu pri­niesť.

Ako vzni­kol nápad na Fusak­le? Som si istý, že je to cel­kom zábav­ný prí­beh.

Spo­lu so svo­jím spo­loč­ní­kom veľa ces­tu­je­me a vždy si radi done­sie­me neja­ký suve­nír na pamiat­ku. Čas­to to boli prá­ve neja­ké zau­jí­ma­vé ponož­ky, lebo je to malé, milé, využi­teľ­né, iné a dostup­né. A keď­že na Slo­ven­sku bola dote­raz obme­dze­ná ponu­ka, tak nás napad­lo nad­via­zať na zašlú slá­vu slo­ven­ské­ho tex­til­né­ho prie­mys­lu a vytvo­riť domá­cu znač­ku, kto­rá by bola roz­poz­na­teľ­ná, kon­ku­ren­cie­schop­ná a hlav­ne pre našin­ca zau­jí­ma­vá.

12885964_538402309675203_4517747409805906638_o

foto: archív Fusak­le

A ako sa Fusak­le rodi­li od nápa­du k exis­tu­jú­ce­mu biz­ni­su?

Odke­dy sme sa zača­li zaobe­rať tou­to myš­lien­kou, až do uve­de­nia znač­ky na trh ube­hol pres­ne rok. Naj­hor­šie bolo nájsť výrob­cu, kto­rý bol ochot­ný s nami skú­siť nie­čo nové. Absol­vo­va­li sme nie­koľ­ko stret­nu­tí a žiaľ sme boli skla­ma­ní neocho­tou a nef­le­xi­bi­li­tou našich pod­ni­ka­te­ľov. Až po čase sme natra­fi­li na výrob­cu s 18-roč­nou skú­se­nos­ťou a vôľou vybo­čiť zo zabe­hnu­té­ho fun­go­va­nia. V Ban­skej Štiav­ni­ci.

12891677_538405226341578_8102455208186923750_o

foto: archív Fusak­le

Na začiat­ku sme mali vymys­le­ných 20 vzo­rov. Keď sme dosta­li prvé vzor­ky a uká­za­li ich aj našim kama­rá­tom, najprv bolo dlho ticho, potom neis­to­ta a nako­niec odho­vá­ra­nie. :-) Boli hroz­né – vzo­ry boli ama­tér­ske, fareb­né kom­bi­ná­cie nepre­mys­le­né a tvar tiež nebol to pra­vé ore­cho­vé. Nene­cha­li sme sa odra­diť a zača­li pra­co­vať na novom tva­re. Záro­veň sme zača­li pra­co­vať na nových vzo­roch a na dru­hý pokus to už zača­lo byť stá­le reál­nej­šie. Nako­niec sa nám poda­ri­lo do 15.9.2015 pri­pra­viť asi 80% kolek­cie a spus­tiť pre­daj na Dob­rom trhu na Panen­skej. To bol pre nás veľ­ký test, v kto­rom sme našťas­tie obstá­li :)

Nebá­li ste sa, že ľudia, kto­rí si také­to ponož­ky kupu­jú sú len okra­jo­vý trh? Pove­dz­me si úprim­ne – nie kaž­dý ma odva­hu na také­to ponož­ky.

Naše vzo­ry sú pod­ľa nás dosť kon­zer­va­tív­ne haha. Sna­ži­li sme sa ich navrho­vať s pri­hliad­nu­tím na náš slo­ven­ský vkus a kon­zer­va­ti­viz­mus. Postup­ne bude­me urči­te „pri­tvr­dzo­vať“ a nabá­dať ľudí, aby sa nevia­za­li, ale odvia­za­li.

12068675_538397796342321_6039157977602773640_o

foto: archív Fusak­le

Kto sú teda tí, čo nosia vaše ponož­ky?

Sú to hlav­ne ľudia, kto­rí majú radi život, radi sa bavia, majú otvo­re­nú myseľ, nene­chá­va­jú sa zvä­zo­vať kon­ven­cia­mi, radi obja­vu­jú, radi vyjad­ru­jú svoj názor, nála­du…

Sú to tak muži, ako aj ženy, mana­žé­ri ale­bo reme­sel­ní­ci. V pro­fe­sii ale­bo v pohla­ví roz­diel nie je. Je však roz­diel v pohľa­de na život.

fusakle

foto: facebook/fusakle

Máte aj zákaz­ní­kov spo­me­dzi slo­ven­ských zná­mych osob­nos­tí?

Áno, na trhoch ale­bo aj cez inter­net si Fusak­le kúpi­li aj her­ci, poli­ti­ci, blo­ge­ri – je to fakt zmes ľudí a pro­fe­sií. Nás vždy pote­ší, keď vidí­me Fusak­le na uli­ci, v auto­bu­se, ale­bo nám nie­kto pošle foto, bez ohľa­du či je verej­ne zná­mi ale­bo nie.

Kto vytvá­ra návrhy? Kde sa inšpi­ru­je­te?

Návrh si vytvá­ra­me sami a inšpi­ru­je­me sa vša­de mož­ne. Na začiat­ku to boli do veľ­kej mie­ry sub­jek­tív­ne poci­ty, no teraz chce­me zapá­jať ľudí do návrhov čoraz viac. Nech si sami navrhu­jú časť kolek­cie a spo­lu­zú­čast­ňu­jú sa na tvor­be a pre­zen­tá­cii našej domá­cej slo­ven­skej znač­ky.

12909412_538403329675101_583890446013927218_o

foto: archív Fusak­le

Máte na Slo­ven­sku neja­kú kon­ku­ren­ciu?

Jas­né, naj­väč­šia je Hap­py Socks, čo je švéd­ska fir­ma s výro­bou v Turec­ku. Majú silu medzi­ná­rod­nej sie­ťo­vej fir­my. Pro­ti nim sme my úpl­ne zaned­ba­teľ­ní, zatiaľ! Čo sa týka domá­cich výrob­cov, tak samoz­rej­me nie sme jedi­ní, čo priš­li s tým­to nápa­dom. Kaž­dý z nás robí tro­chu iný dizajn a pre­zen­tu­je tro­chu inak, pre­to si mys­lím, že si vzá­jom­ne nele­zie­me do kapus­ty.

Aké veci plá­nu­je­te do budúc­na? Ak pôj­de všet­ko dob­re, osta­ne­te len pri ponož­kách, ale­bo ste sa už pohrá­va­li aj s nápad­mi na iné kusy oble­če­nia?

Plá­ny do budúc­na sú odváž­ne a veľ­ko­le­pé (smiech) Ale odváž­ne­mu pred­sa šťas­tie pra­je. V zása­de pokra­ču­je­me ďalej kaž­dú sezó­nu s nový­mi desig­na­mi a budú nasle­do­vať nad­stav­bo­vé kolek­cie, kto­ré budú rôz­ne zame­ra­né – oble­ko­vé fusak­le, špor­to­vé fusak­le, funkč­né fusak­le, made by .… fusak­le, regi­onál­ne fusak­le,… na všet­kom sa už pra­cu­je. Nasle­do­vať bude aj spod­né prád­lo. A ďalej sa uvi­dí.

Vidím, že na vašom Ins­ta­gra­me si fote­nie pono­žiek uží­va­te napl­no :) Musím uznať, že po vizu­ál­nej strán­ke je to vďač­ný pro­dukt.

Jas­né, dnes by to bez toho nefun­go­va­lo. Sociál­ne sie­te sú sil­né a tam je veľ­ká časť našej cie­ľo­vej sku­pi­ny. A hlav­ne – je to zába­va.

12032796_538402363008531_8044130978715544786_o

foto: archív Fusak­le

Čo robiť, ak by som chcel neja­ký špe­ciál­ny motív len pre mňa? Vede­li by ste to spra­viť, ale­bo máte len svo­je motí­vy, kto­ré sa pro­du­ku­jú vo väč­ších dáv­kach?

Kým vznik­ne finál Fusak­la, trvá to neja­kú dobu a vyža­du­je si to neja­ké pro­ce­sy a prá­cu ľudí aj stro­jov. Vie­me uro­biť aj 1 kus per­so­na­li­zo­va­ných fusa­kiel, no zákaz­ník by si to musel zapla­tiť. Pre­to je efek­tív­ne vyro­biť aspoň nie­koľ­ko desia­tok kusov, aby sa všet­ky tie­to nákla­dy roz­lo­ži­li.

foto: facebook/fusakle

Chce­li by ste ešte nie­čo dodať na záver? Mož­no nie­čo pora­diť čita­te­ľom…

Mož­no len taká výzva, že sa netre­ba sve­ta báť a uzat­vá­rať do seba. Svet je omno­ho kraj­ší, keď sa mu otvo­rí­me a tomu chcú pris­pieť aj Fusak­le. Byť otvo­re­ný, vese­lý, tole­rant­ný a vší­ma­vý voči svoj­mu oko­liu.

Zdroj foto­gra­fií: archív Fusak­le, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook/fusakle

Pridať komentár (0)