Janči Anguš o pro­jekte Fusakle: Ponožky sú ide­ál­nou malič­kos­ťou, ktorú si člo­vek zobe­rie zo Slo­ven­ska na pamiatku

Ľudovít Nastišin / 3. decembra 2016 / Rozhovory

Na trhoch, ale aj cez inter­net, si Fusakle kúpili aj herci, poli­tici, blo­geri – celá zmes ľudí a pro­fe­sií. Vždy ale poteší, keď vidíme Fusakle na ulici, v auto­buse, alebo nám nie­kto pošle foto, bez ohľadu či je verejne známy alebo nie.

Fusakle sú slo­ven­ská značka, ktorá sa zaoberá štý­lo­vými ponož­kami. Je to naozaj niečo netra­dičné, tak sme sa roz­hodli vyspo­ve­dať Jan­čiho Anguša, ktoFusakle zalo­žil.

12795060_538397666342334_5228892961819704645_o

foto: archív Fusakle

Skús sa nám najprv trošku pred­sta­viť. :-)

Na stred­nej som štu­do­val baníc­tvo a geoló­giu, na vyso­kej apli­ko­vanú eko­nó­miu a prog­ra­mo­va­nie, po škole robil mar­ke­ting a nako­niec si otvo­ril vlastné bis­tro v Bra­ti­slave. :-) Po 6 rokoch v gas­tro biz­nise som zatú­žil po zmene a keďže móda ma vždy bavila, začal som roz­mýš­ľať, čo môžem nášmu trhu pri­niesť.

Ako vzni­kol nápad na Fusakle? Som si istý, že je to cel­kom zábavný prí­beh.

Spolu so svo­jím spo­loč­ní­kom veľa ces­tu­jeme a vždy si radi done­sieme nejaký suve­nír na pamiatku. Často to boli práve nejaké zau­jí­mavé ponožky, lebo je to malé, milé, využi­teľné, iné a dostupné. A keďže na Slo­ven­sku bola dote­raz obme­dzená ponuka, tak nás napadlo nad­via­zať na zašlú slávu slo­ven­ského tex­til­ného prie­myslu a vytvo­riť domácu značku, ktorá by bola roz­poz­na­teľná, kon­ku­ren­cie­schopná a hlavne pre našinca zau­jí­mavá.

12885964_538402309675203_4517747409805906638_o

foto: archív Fusakle

A ako sa Fusakle rodili od nápadu k exis­tu­jú­cemu biz­nisu?

Odkedy sme sa začali zaobe­rať touto myš­lien­kou, až do uve­de­nia značky na trh ube­hol presne rok. Naj­hor­šie bolo nájsť výrobcu, ktorý bol ochotný s nami skú­siť niečo nové. Absol­vo­vali sme nie­koľko stret­nutí a žiaľ sme boli skla­maní neocho­tou a nef­le­xi­bi­li­tou našich pod­ni­ka­te­ľov. Až po čase sme natra­fili na výrobcu s 18-roč­nou skú­se­nos­ťou a vôľou vybo­čiť zo zabe­hnu­tého fun­go­va­nia. V Ban­skej Štiav­nici.

12891677_538405226341578_8102455208186923750_o

foto: archív Fusakle

Na začiatku sme mali vymys­le­ných 20 vzo­rov. Keď sme dostali prvé vzorky a uká­zali ich aj našim kama­rá­tom, najprv bolo dlho ticho, potom neis­tota a nako­niec odho­vá­ra­nie. :-) Boli hrozné – vzory boli ama­tér­ske, farebné kom­bi­ná­cie nepre­mys­lené a tvar tiež nebol to pravé ore­chové. Nene­chali sme sa odra­diť a začali pra­co­vať na novom tvare. Záro­veň sme začali pra­co­vať na nových vzo­roch a na druhý pokus to už začalo byť stále reál­nej­šie. Nako­niec sa nám poda­rilo do 15.9.2015 pri­pra­viť asi 80% kolek­cie a spus­tiť pre­daj na Dob­rom trhu na Panen­skej. To bol pre nás veľký test, v kto­rom sme našťas­tie obstáli :)

Nebáli ste sa, že ľudia, ktorí si takéto ponožky kupujú sú len okra­jový trh? Pove­dzme si úprimne – nie každý ma odvahu na takéto ponožky. 

Naše vzory sú podľa nás dosť kon­zer­va­tívne haha. Sna­žili sme sa ich navrho­vať s pri­hliad­nu­tím na náš slo­ven­ský vkus a kon­zer­va­ti­viz­mus. Postupne budeme určite „pri­tvr­dzo­vať“ a nabá­dať ľudí, aby sa nevia­zali, ale odvia­zali.

12068675_538397796342321_6039157977602773640_o

foto: archív Fusakle

Kto sú teda tí, čo nosia vaše ponožky?

Sú to hlavne ľudia, ktorí majú radi život, radi sa bavia, majú otvo­renú myseľ, nene­chá­vajú sa zvä­zo­vať kon­ven­ciami, radi obja­vujú, radi vyjad­rujú svoj názor, náladu…

Sú to tak muži, ako aj ženy, mana­žéri alebo reme­sel­níci. V pro­fe­sii alebo v pohlaví roz­diel nie je. Je však roz­diel v pohľade na život.

fusakle

foto: facebook/fusakle

Máte aj zákaz­ní­kov spo­me­dzi slo­ven­ských zná­mych osob­ností?

Áno, na trhoch alebo aj cez inter­net si Fusakle kúpili aj herci, poli­tici, blo­geri – je to fakt zmes ľudí a pro­fe­sií. Nás vždy poteší, keď vidíme Fusakle na ulici, v auto­buse, alebo nám nie­kto pošle foto, bez ohľadu či je verejne známi alebo nie.

Kto vytvára návrhy? Kde sa inšpi­ru­jete?

Návrh si vytvá­rame sami a inšpi­ru­jeme sa všade možne. Na začiatku to boli do veľ­kej miery sub­jek­tívne pocity, no teraz chceme zapá­jať ľudí do návrhov čoraz viac. Nech si sami navrhujú časť kolek­cie a spo­lu­zú­čast­ňujú sa na tvorbe a pre­zen­tá­cii našej domá­cej slo­ven­skej značky.

12909412_538403329675101_583890446013927218_o

foto: archív Fusakle

Máte na Slo­ven­sku nejakú kon­ku­ren­ciu?

Jasné, naj­väč­šia je Happy Socks, čo je švéd­ska firma s výro­bou v Turecku. Majú silu medzi­ná­rod­nej sie­ťo­vej firmy. Proti nim sme my úplne zaned­ba­teľní, zatiaľ! Čo sa týka domá­cich výrob­cov, tak samoz­rejme nie sme jediní, čo prišli s týmto nápa­dom. Každý z nás robí tro­chu iný dizajn a pre­zen­tuje tro­chu inak, preto si mys­lím, že si vzá­jomne nele­zieme do kapusty.

Aké veci plá­nu­jete do budúcna? Ak pôjde všetko dobre, osta­nete len pri ponož­kách, alebo ste sa už pohrá­vali aj s nápadmi na iné kusy oble­če­nia?

Plány do budúcna sú odvážne a veľ­ko­lepé (smiech) Ale odváž­nemu predsa šťas­tie praje. V zásade pokra­ču­jeme ďalej každú sezónu s novými desig­nami a budú nasle­do­vať nad­stav­bové kolek­cie, ktoré budú rôzne zame­rané – oble­kové fusakle, špor­tové fusakle, funkčné fusakle, made by .… fusakle, regi­onálne fusakle,… na všet­kom sa už pra­cuje. Nasle­do­vať bude aj spodné prádlo. A ďalej sa uvidí.

Vidím, že na vašom Ins­ta­grame si fote­nie pono­žiek uží­vate naplno :) Musím uznať, že po vizu­ál­nej stránke je to vďačný pro­dukt.

Jasné, dnes by to bez toho nefun­go­valo. Sociálne siete sú silné a tam je veľká časť našej cie­ľo­vej sku­piny. A hlavne – je to zábava.

12032796_538402363008531_8044130978715544786_o

foto: archív Fusakle

Čo robiť, ak by som chcel nejaký špe­ciálny motív len pre mňa? Vedeli by ste to spra­viť, alebo máte len svoje motívy, ktoré sa pro­du­kujú vo väč­ších dáv­kach?

Kým vznikne finál Fusakla, trvá to nejakú dobu a vyža­duje si to nejaké pro­cesy a prácu ľudí aj stro­jov. Vieme uro­biť aj 1 kus per­so­na­li­zo­va­ných fusa­kiel, no zákaz­ník by si to musel zapla­tiť. Preto je efek­tívne vyro­biť aspoň nie­koľko desia­tok kusov, aby sa všetky tieto náklady roz­lo­žili.

foto: facebook/fusakle

Chceli by ste ešte niečo dodať na záver? Možno niečo pora­diť čita­te­ľom…

Možno len taká výzva, že sa netreba sveta báť a uzat­vá­rať do seba. Svet je omnoho krajší, keď sa mu otvo­ríme a tomu chcú pris­pieť aj Fusakle. Byť otvo­rený, veselý, tole­rantný a vší­mavý voči svojmu oko­liu.

Zdroj foto­gra­fií: archív Fusakle, zdroj titul­nej foto­gra­fie: facebook/fusakle

Pridať komentár (0)