Japon­sko vyhlá­si­lo voj­nu dro­nom

Alexandra Dulaková / 17. decembra 2015 / Lifehacking

Po tom, čo na rezi­den­cii japon­ské­ho pre­mi­é­ra pri­stál dron s rádi­oak­tív­nym nákla­dom, kra­ji­na prompt­ne pri­ja­la ochran­né opat­re­nia. Pro­ti ile­gál­nym dro­nom boju­je vlast­ný­mi dron­mi a zau­jí­ma­vým spô­so­bom ich vrám­ci lovu chy­tá do sie­tí.

Yasuo Yama­mo­to sa roz­ho­dol svoj­ským spô­so­bom bojo­vať za vlast­né pre­sved­če­nie a vrám­ci osob­né­ho pro­tes­tu pro­ti japon­skej poli­ti­ke týka­jú­cej sa jad­ro­vej ener­gie vyslal svoj dron na misiu – samoz­rej­me, bez povo­le­nia. Pri svo­jej des­ti­ná­cii by však ani žiad­ne povo­le­nie dostať nemo­hol, keď­že svoj dron s malou nádiel­kou rádi­oak­tív­ne­ho pies­ku poslal pria­mo na rezi­den­ciu miest­ne­ho pre­mi­é­ra. Toho viní za fakt, že Japon­sko aj po havá­rii vo Fuku­ši­me naďa­lej pre­sa­dzu­je poli­ti­ku nuk­lár­nej ener­gie a plá­nu­je reštar­to­vať čo naj­viac poško­de­ných reak­to­rov z fuku­šim­skej oblas­ti. Aj pie­sok, kto­rý pre­mi­é­ro­vi poslal, pochá­dzal z Fuku­ši­my. Všet­ci kom­pe­tent­ní sa ale zhod­li, že ani v tom­to prí­pa­de účel nesvä­tí pros­tried­ky a muža pri­ja­li do väz­by – avšak až potom, čo sa po pár hodi­nách sám pri­hlá­sil na polí­cií.

Japon­ská legis­la­tí­va krát­ko po inci­den­te priš­la s návrhom záko­na, kto­rý by obme­dzil lie­ta­nie s dron­mi na štát­ny­mi a ofi­ciál­ny­mi budo­va­mi, ako aj nad pries­tor­mi jad­ro­vých elek­trár­ní. Návrh pod­po­ri­la väč­ši­na, čím sa stal plat­ným, a záro­veň sa plá­nu­jú jeho roz­ší­re­nia, kto­ré by zaka­zo­va­li let oko­lo hus­to obý­va­ných oblas­tí a letísk, pop­rí­pa­de aj fes­ti­va­lov, či výstav a iných verej­ných podu­ja­tí. Raci­onál­ne sa pro­ti podob­ným opat­re­niam snáď ani nedá argu­men­to­vať, keď­že v blíz­kos­ti spo­me­nu­tých pries­to­rov by dro­ny na osob­né pou­ži­tie sku­toč­ne nema­li čo robiť. Už dnes pla­tí, že ak chce v Japon­sku nie­kto s vlast­ným dro­nom vzliet­nuť, potre­bu­je na to povo­le­nie. Tým, čo sa zákaz pred­sa roz­hod­nú nereš­pek­to­vať, hro­zí poku­ta vyso­ká v pre­poč­te pri­bliž­ne 3,500 eur a až jeden rok za mre­ža­mi.
dronenet4
Naj­zau­jí­ma­vej­ší je však asi spô­sob, akým sa ochran­né jed­not­ky roz­hod­li pro­ti zatú­la­ným dro­nom zakro­čiť, a síce pomo­cou ďal­ších a naj­mä väč­ších dro­nov. Svoj postup aj názor­ne pred­vied­li. Poli­caj­ný dron vyba­ve­ný sie­ťou vypát­ra ten ile­gál­ny dron a ak bude šikov­nej­ší, chy­tí ho do nej. Zatiaľ majú k dis­po­zí­cií len jed­no zaria­de­nie schop­né tej­to akcie, no v budú­com roku by ich chce­li vyvi­núť už desať. Kaž­dý dron bude hliad­ko­vať na vopred urče­nom úze­mí, teda v blíz­kos­ti neja­kej štát­nej budo­vy ale­bo jad­ro­vej elek­trár­ne. Nuž, ak tým doká­žu pre­dísť váž­nej ško­de ale­bo aspoň jej hroz­be, pre­čo nie? 

drone-catching-drone

Zdroj: The Japan Times, CNN, Zoma­to

Pridať komentár (0)