Japon­sko vyhlá­silo vojnu dro­nom

Alexandra Dulaková / 17. decembra 2015 / Tech a inovácie

Po tom, čo na rezi­den­cii japon­ského pre­mi­éra pri­stál dron s rádi­oak­tív­nym nákla­dom, kra­jina promptne pri­jala ochranné opat­re­nia. Proti ile­gál­nym dro­nom bojuje vlast­nými dronmi a zau­jí­ma­vým spô­so­bom ich vrámci lovu chytá do sietí. 

Yasuo Yama­moto sa roz­ho­dol svoj­ským spô­so­bom bojo­vať za vlastné pre­sved­če­nie a vrámci osob­ného pro­testu proti japon­skej poli­tike týka­jú­cej sa jad­ro­vej ener­gie vyslal svoj dron na misiu – samoz­rejme, bez povo­le­nia. Pri svo­jej des­ti­ná­cii by však ani žiadne povo­le­nie dostať nemo­hol, keďže svoj dron s malou nádiel­kou rádi­oak­tív­neho piesku poslal priamo na rezi­den­ciu miest­neho pre­mi­éra. Toho viní za fakt, že Japon­sko aj po havá­rii vo Fuku­šime naďa­lej pre­sa­dzuje poli­tiku nuk­lár­nej ener­gie a plá­nuje reštar­to­vať čo naj­viac poško­de­ných reak­to­rov z fuku­šim­skej oblasti. Aj pie­sok, ktorý pre­mi­é­rovi poslal, pochá­dzal z Fuku­šimy. Všetci kom­pe­tentní sa ale zhodli, že ani v tomto prí­pade účel nesvätí pros­triedky a muža pri­jali do väzby – avšak až potom, čo sa po pár hodi­nách sám pri­hlá­sil na polí­cií.

Japon­ská legis­la­tíva krátko po inci­dente prišla s návrhom zákona, ktorý by obme­dzil lie­ta­nie s dronmi na štát­nymi a ofi­ciál­nymi budo­vami, ako aj nad pries­tormi jad­ro­vých elek­trární. Návrh pod­po­rila väč­šina, čím sa stal plat­ným, a záro­veň sa plá­nujú jeho roz­ší­re­nia, ktoré by zaka­zo­vali let okolo husto obý­va­ných oblastí a letísk, pop­rí­pade aj fes­ti­va­lov, či výstav a iných verej­ných podu­jatí. Raci­onálne sa proti podob­ným opat­re­niam snáď ani nedá argu­men­to­vať, keďže v blíz­kosti spo­me­nu­tých pries­to­rov by drony na osobné pou­ži­tie sku­točne nemali čo robiť. Už dnes platí, že ak chce v Japon­sku nie­kto s vlast­ným dro­nom vzliet­nuť, potre­buje na to povo­le­nie. Tým, čo sa zákaz predsa roz­hodnú nereš­pek­to­vať, hrozí pokuta vysoká v pre­počte pri­bližne 3,500 eur a až jeden rok za mre­žami.
dronenet4
Naj­zau­jí­ma­vejší je však asi spô­sob, akým sa ochranné jed­notky roz­hodli proti zatú­la­ným dro­nom zakro­čiť, a síce pomo­cou ďal­ších a najmä väč­ších dro­nov. Svoj postup aj názorne pred­viedli. Poli­cajný dron vyba­vený sie­ťou vypátra ten ile­gálny dron a ak bude šikov­nejší, chytí ho do nej. Zatiaľ majú k dis­po­zí­cií len jedno zaria­de­nie schopné tejto akcie, no v budú­com roku by ich chceli vyvi­núť už desať. Každý dron bude hliad­ko­vať na vopred urče­nom území, teda v blíz­kosti neja­kej štát­nej budovy alebo jad­ro­vej elek­trárne. Nuž, ak tým dokážu pre­dísť váž­nej škode alebo aspoň jej hrozbe, prečo nie? 

drone-catching-drone

Zdroj: The Japan Times, CNN, Zomato

Pridať komentár (0)