V Japon­sku k tebe budú milé aj stroje, sluš­nosť tu doslova pre­kvitá

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 19. mája 2016 / Tech a inovácie

Krásy mno­hých kra­jín spo­čí­vajú najmä v ľuďoch a ces­to­va­te­lia by o tom vedeli roz­prá­vať. Títo dvaja cyk­listi sa roz­hodli obja­vo­vať Japon­sko na bicyk­loch. Keď šli pozdĺž ostrova Ninos­hima a potre­bo­vali sa dostať k prí­stavu, jeden miestny im odpo­ru­čil skratku. Na ich veľké prek­va­pe­nie celý čas šiel za nimi až k prí­stavu, aby sa nestra­tili. To bola ich prvá skú­se­nosť s takz­va­ným omo­te­nashi, čo sa často pre­kladá ako japon­ská pohos­tin­nosť. V praxi sa v tejto pohos­tin­nosti kom­bi­nuje sluš­nosť s túž­bou udr­žať har­mó­niu a záro­veň vyhnúť sa kon­fliktu.

Omo­te­nashi je v Japon­sku spô­sob života. Ľudia s nád­chou nosia rúška na tvári, aby nena­ka­zili dru­hých a suse­dia ti pred sta­vi­teľ­skými prá­cami doru­čia dar­če­kovo zaba­lený prací prá­šok pre čis­tej­šie oble­če­nie. Per­so­nál v obcho­doch a v reštau­rá­ciach zdraví úklo­nom a srdeč­ným irass­hai­mase – vitajte. Pri vydá­vaní mince podajú, aby žiadne nevy­padli a keď odchá­dzate uklo­nia sa opäť.

Na tomto prin­cípe fun­gujú aj neživé stroje. Dvere na taxí­koch sa auto­ma­ticky otvá­rajú a šofér v uni­forme neoča­káva pre­pitné. Aj výťah sa ti ospra­vedlní, ak náho­dou dlh­šie čakáš a dokonca aj dopravné značky na ces­tách ozna­mu­júce práce majú vo svo­jom znaku uklá­ňa­jú­ceho sa paná­čika.

Bright neon lights in Shinjuku, Tokyo, Japan

foto: gettyimages.com / Ale­xan­der Spa­tari

p03rfpqf

foto: bbc.com / Ange­les Marin Cal­lebo

V japon­skej kul­túre sa pre­ja­vuje táto pohos­tin­nosť a sluš­nosť najmä cudzin­com, ktorí často pri­chá­dzajú zďa­leka. „Aj po devia­tich rokoch ma to stále prek­va­puje,“ hovorí Car­men Lagasca, uči­teľka zo Špa­niel­ska. „Ľudia sa uklá­ňajú, keď si sadajú pri vás v auto­buse a potom znova keď vstá­vajú. Zakaž­dým si všim­nem niečo nové.“

BGCBTR Woman refusing a gift

foto: bbc.com / MIXA / Alamy

A9B5NN FUSHIMI INARI TAISHA SHRINE KYOTO HONSHU JAPAN

foto: bbc.com / Rus­sel Cord / Alamy

Omo­te­nashi však obsa­huje oveľa viac ako len sprá­va­nie sa voči cudzin­com. Týka sa kaž­do­den­ného života a učí sa už od mla­dého veku. Noriko Koba­y­ashi, ktorý má na sta­rosti turiz­mus v meste Ono­mi­chi vraví, že množ­stvo z nich vyrástlo s jed­ným prí­slo­vím:

Ak sa k nám nie­kto zachová pekne, to isté by sme mali uro­biť aj my, no ak sa k nám nie­kto zachová zle, to by sme mu vrá­tiť nemali.“

Podľa Norika Koba­y­as­hiho sú práve tieto slová a viera v nich tým, čo ich robí sluš­nými k iným ľuďom.

p03tmq1w

foto: bbc.com / Ange­les Marin Cabello

Odkiaľ však celá táto sluš­nosť pochá­dza? Podľa býva­lého pro­fe­sora výskum­ného inšti­tútu Náro­de­ného múzea etno­ló­gie Isaa Kuma­kuru väč­šina japon­skej eti­kety pochá­dza z ritu­álov čajo­vých cere­mó­nií a bojo­vých umení. Slovo omo­te­nashi doslovne „duch služby“ pochá­dza práve zo spo­mí­na­ných čajo­vých cere­mó­nií.

Hos­ti­teľ sa v rámci tejto uda­losti snaží dosiah­nuť čo naj­lep­šiu atmo­sféru, vybrať tie naj­lep­šie misky, kvety a deko­rá­cie. Hos­tia zase naopak pre­uka­zujú veľkú vďač­nosť. Obe strany tak vytvá­rajú pro­stre­die plné har­mó­nie a rešpektu, ktoré je zako­re­nené v pre­sved­čení, že verejné dobro je dôle­ži­tej­šie ako súkromné potreby. 

Kyoto, Japan.

foto: gettyimages.com / Wayne Eas­tep

Sluš­nosť a súcit boli takisto ústred­nými hod­no­tami Bus­hida – etic­kého kódu samu­ra­jov. Tieto hod­noty sa postu­pom času pre­niesli a roz­vi­nuli až do súčas­nosti, spája sa s tým nie­len služba voči ostat­ným, ale aj vnú­torný pokoj a rešpekt aj voči nepria­te­ľom.

Tieto spo­lo­čen­ské zvyky sú však nákaz­livé a po dlh­šom pobyte v Japon­sku si možno všim­nete, že aj vy ste akýsi lás­ka­vejší, milší alebo už toľko nezvy­šu­jete hlas. Možno by si každý z nás mohol osvo­jiť kúsok omo­te­nashi.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.com / Rus­sel Cord / Alamy

Pridať komentár (0)