V Japon­sku k tebe budú milé aj stro­je, sluš­nosť tu doslo­va pre­kvi­tá

Katarína Jenisová, vedelisteze.sk / 19. mája 2016 / Tech a inovácie

Krá­sy mno­hých kra­jín spo­čí­va­jú naj­mä v ľuďoch a ces­to­va­te­lia by o tom vede­li roz­prá­vať. Títo dva­ja cyk­lis­ti sa roz­hod­li obja­vo­vať Japon­sko na bicyk­loch. Keď šli pozdĺž ostro­va Ninos­hi­ma a potre­bo­va­li sa dostať k prí­sta­vu, jeden miest­ny im odpo­ru­čil skrat­ku. Na ich veľ­ké prek­va­pe­nie celý čas šiel za nimi až k prí­sta­vu, aby sa nestra­ti­li. To bola ich prvá skú­se­nosť s takz­va­ným omo­te­nas­hi, čo sa čas­to pre­kla­dá ako japon­ská pohos­tin­nosť. V pra­xi sa v tej­to pohos­tin­nos­ti kom­bi­nu­je sluš­nosť s túž­bou udr­žať har­mó­niu a záro­veň vyhnúť sa kon­flik­tu.

Omo­te­nas­hi je v Japon­sku spô­sob živo­ta. Ľudia s nád­chou nosia rúš­ka na tvá­ri, aby nena­ka­zi­li dru­hých a suse­dia ti pred sta­vi­teľ­ský­mi prá­ca­mi doru­čia dar­če­ko­vo zaba­le­ný pra­cí prá­šok pre čis­tej­šie oble­če­nie. Per­so­nál v obcho­doch a v reštau­rá­ciach zdra­ví úklo­nom a srdeč­ným irass­hai­ma­se – vitaj­te. Pri vydá­va­ní min­ce poda­jú, aby žiad­ne nevy­pad­li a keď odchá­dza­te uklo­nia sa opäť.

Na tom­to prin­cí­pe fun­gu­jú aj neži­vé stro­je. Dve­re na taxí­koch sa auto­ma­tic­ky otvá­ra­jú a šofér v uni­for­me neoča­ká­va pre­pit­né. Aj výťah sa ti ospra­vedl­ní, ak náho­dou dlh­šie čakáš a dokon­ca aj doprav­né znač­ky na ces­tách ozna­mu­jú­ce prá­ce majú vo svo­jom zna­ku uklá­ňa­jú­ce­ho sa paná­či­ka.

Bright neon lights in Shinjuku, Tokyo, Japan

foto: gettyimages.com / Ale­xan­der Spa­ta­ri

p03rfpqf

foto: bbc.com / Ange­les Marin Cal­le­bo

V japon­skej kul­tú­re sa pre­ja­vu­je táto pohos­tin­nosť a sluš­nosť naj­mä cudzin­com, kto­rí čas­to pri­chá­dza­jú zďa­le­ka. „Aj po devia­tich rokoch ma to stá­le prek­va­pu­je,“ hovo­rí Car­men Lagas­ca, uči­teľ­ka zo Špa­niel­ska. „Ľudia sa uklá­ňa­jú, keď si sada­jú pri vás v auto­bu­se a potom zno­va keď vstá­va­jú. Zakaž­dým si všim­nem nie­čo nové.“

BGCBTR Woman refusing a gift

foto: bbc.com / MIXA / Ala­my

A9B5NN FUSHIMI INARI TAISHA SHRINE KYOTO HONSHU JAPAN

foto: bbc.com / Rus­sel Cord / Ala­my

Omo­te­nas­hi však obsa­hu­je ove­ľa viac ako len sprá­va­nie sa voči cudzin­com. Týka sa kaž­do­den­né­ho živo­ta a učí sa už od mla­dé­ho veku. Nori­ko Koba­y­as­hi, kto­rý má na sta­ros­ti turiz­mus v mes­te Ono­mi­chi vra­ví, že množ­stvo z nich vyrást­lo s jed­ným prí­slo­vím:

Ak sa k nám nie­kto zacho­vá pek­ne, to isté by sme mali uro­biť aj my, no ak sa k nám nie­kto zacho­vá zle, to by sme mu vrá­tiť nema­li.“

Pod­ľa Nori­ka Koba­y­as­hi­ho sú prá­ve tie­to slo­vá a vie­ra v nich tým, čo ich robí sluš­ný­mi k iným ľuďom.

p03tmq1w

foto: bbc.com / Ange­les Marin Cabel­lo

Odkiaľ však celá táto sluš­nosť pochá­dza? Pod­ľa býva­lé­ho pro­fe­so­ra výskum­né­ho inšti­tú­tu Náro­de­né­ho múzea etno­ló­gie Isaa Kuma­ku­ru väč­ši­na japon­skej eti­ke­ty pochá­dza z ritu­álov čajo­vých cere­mó­nií a bojo­vých ume­ní. Slo­vo omo­te­nas­hi doslov­ne „duch služ­by“ pochá­dza prá­ve zo spo­mí­na­ných čajo­vých cere­mó­nií.

Hos­ti­teľ sa v rám­ci tej­to uda­los­ti sna­ží dosiah­nuť čo naj­lep­šiu atmo­sfé­ru, vybrať tie naj­lep­šie mis­ky, kve­ty a deko­rá­cie. Hos­tia zase naopak pre­uka­zu­jú veľ­kú vďač­nosť. Obe stra­ny tak vytvá­ra­jú pro­stre­die plné har­mó­nie a rešpek­tu, kto­ré je zako­re­ne­né v pre­sved­če­ní, že verej­né dob­ro je dôle­ži­tej­šie ako súkrom­né potre­by. 

Kyoto, Japan.

foto: gettyimages.com / Way­ne Eas­tep

Sluš­nosť a súcit boli takis­to ústred­ný­mi hod­no­ta­mi Bus­hi­da – etic­ké­ho kódu samu­ra­jov. Tie­to hod­no­ty sa postu­pom času pre­nies­li a roz­vi­nu­li až do súčas­nos­ti, spá­ja sa s tým nie­len služ­ba voči ostat­ným, ale aj vnú­tor­ný pokoj a rešpekt aj voči nepria­te­ľom.

Tie­to spo­lo­čen­ské zvy­ky sú však nákaz­li­vé a po dlh­šom poby­te v Japon­sku si mož­no všim­ne­te, že aj vy ste aký­si lás­ka­vej­ší, mil­ší ale­bo už toľ­ko nezvy­šu­je­te hlas. Mož­no by si kaž­dý z nás mohol osvo­jiť kúsok omo­te­nas­hi.

vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bbc.com / Rus­sel Cord / Ala­my

Pridať komentár (0)