Javasc­ript dokáže zázraky! Spusti Win­dows 98 vo svo­jom pre­hlia­dači

Michal Sorkovský / 9. marca 2016 / Tech a inovácie

Máme tu ďal­šiu lahôdku pre milov­ní­kov inter­ne­to­vého retro obsahu. Exis­tuje totiž spô­sob, ako roz­be­hnúť Win­dows 98 v pre­hlia­dači, bez akej­koľ­vek inšta­lá­cie sys­tému, či plu­gi­nov.

S Win­do­wsom 98 v tvo­jom pre­hlia­dači môžeš znovu pre­žiť slávu dní minu­lých. Zahraj si staré dobré míny, vyhľa­dá­vaj cez starý Explo­rer, či len tak pre­chá­dzaj ope­rač­ným sys­té­mom a zaru­čene sa v tebe ozvú spo­mienky. Ak ak si ešte k tomu zme­níš tému plo­chy, možno ti moderné ope­račné sys­témy dokonca prídu v porov­naní so sta­rou „deväť-osmič­kou“ aj tro­chu nudné.

Windows 98

Ide o ďalší pôso­bivý dôkaz toho, akú silu vlastne JavaSc­ript má. Navyše fakt, že vo svo­jom pre­hlia­dači môžeš roz­be­hnúť 14 rokov starý ope­račný sys­tém, je len ďal­šou znám­kou, ako sa tech­no­ló­gia posu­nula vpred a aké nama­kané pre­hlia­dače dnes pou­ží­vame. Pred 14 rokmi si bol rád, ak si na svo­jej mašine spus­til ope­račný sys­tém, zahral si hru, neza­mrzla ti a všetko šlia­palo, ako malo.

Screen-Shot-2016-03-03-at-1.33.48-PM

Zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)