Javasc­ript doká­že zázra­ky! Spus­ti Win­do­ws 98 vo svo­jom pre­hlia­da­či

Michal Sorkovský / 9. marca 2016 / Tech a inovácie

Máme tu ďal­šiu lahôd­ku pre milov­ní­kov inter­ne­to­vé­ho retro obsa­hu. Exis­tu­je totiž spô­sob, ako roz­be­hnúť Win­do­ws 98 v pre­hlia­da­či, bez akej­koľ­vek inšta­lá­cie sys­té­mu, či plu­gi­nov.

S Win­do­wsom 98 v tvo­jom pre­hlia­da­či môžeš zno­vu pre­žiť slá­vu dní minu­lých. Zahraj si sta­ré dob­ré míny, vyhľa­dá­vaj cez sta­rý Explo­rer, či len tak pre­chá­dzaj ope­rač­ným sys­té­mom a zaru­če­ne sa v tebe ozvú spo­mien­ky. Ak ak si ešte k tomu zme­níš tému plo­chy, mož­no ti moder­né ope­rač­né sys­té­my dokon­ca prí­du v porov­na­ní so sta­rou „deväť-osmič­kou“ aj tro­chu nud­né.

Windows 98

Ide o ďal­ší pôso­bi­vý dôkaz toho, akú silu vlast­ne JavaSc­ript má. Navy­še fakt, že vo svo­jom pre­hlia­da­či môžeš roz­be­hnúť 14 rokov sta­rý ope­rač­ný sys­tém, je len ďal­šou znám­kou, ako sa tech­no­ló­gia posu­nu­la vpred a aké nama­ka­né pre­hlia­da­če dnes pou­ží­va­me. Pred 14 rok­mi si bol rád, ak si na svo­jej maši­ne spus­til ope­rač­ný sys­tém, zahral si hru, neza­mrz­la ti a všet­ko šlia­pa­lo, ako malo.

Screen-Shot-2016-03-03-at-1.33.48-PM

Zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: theverge.com

Pridať komentár (0)