Je to tu — Oboj­stranný doty­kový disp­lej

Techpedia: Harry Gavendová / 23. júla 2014 / Tech a inovácie

Poznáme to zo seriá­lov o forenz­ných detek­tí­voch – dáta pre­ze­rajú na trans­pa­rent­ných disp­le­joch, pre­kla­dajú dotykmi obrázky z miesta na miesto, alebo prs­tom dopi­sujú infor­má­cie. Vývo­jári z Korea Advan­ced Ins­ti­tute od Science and Tech­no­logy (KAIST) však idú ešte o krok vpred so svo­jím zaria­de­ním Trans­Wall.

Trans­Wall je trans­pa­rentná doty­ková stena, no ponúka ešte niečo navyše. Doty­kové plo­chy sú totiž z oboch strán. To zna­mená, že na nej môže pra­co­vať naraz via­cero ľudí z kaž­dej strany – a navzá­jom môžu dokonca spo­lu­pra­co­vať. Sys­tém disp­le­jom je v tvare T a na stra­nách sa nachá­du­ajú dva pro­jek­tory, ktoré pre­mie­tajú rôzne obrazce a vizu­ály na každú zo strán disp­leja.

Stenu tvo­ria dve tabule ple­xiskla a prie­hľadný holo­gra­fický povlak, ktorý sa nachá­dza zastr­čený medzi nimi. Ohra­ni­če­nie tohto zaria­de­nia tvo­ria dva obdĺž­ni­kové infra­čer­vené doty­kové rámy – každý na jed­nej strane. Dokonca tu nechý­bajú ani dva mik­ro­fóny, ktoré zabez­pe­čujú komu­ni­ká­ciu medzi oboma ste­nami.

Pou­ží­va­teľ sa dot­kne ple­xiskla a dotyk zachy­tia rámy s infra­čer­ve­nou tech­no­ló­giou. Infor­má­cia sa odošle do počí­tača, ktorý je súčas­ťou tohto zaria­de­nia. Počí­tač potom pre­mieňa dotyk na obraz pomo­cou pro­jek­cie na holo­gra­fickú fóliu. Vďaka tomu to robí dojem, že pou­ží­va­teľ kreslí prs­tom.

Samo o sebe je toto zaria­de­nie nanaj­výš zvláštne, no je určené kre­a­tív­nym tímom, ktoré budú môcť takto spo­ločne tvo­riť. Zau­jí­ma­vos­ťou je, že keď sa spoja prsty z oboch strán, vznikne inte­rak­cia, ktorá sa pre­javí naprí­klad zme­nou farby. Okrem toho sa dá využiť táto doty­ková stena i na rôzne hry, či učebné účely. Pop­ravde, až čas ukáže, na čo všetko budú vedieť ľudia podobné hračky využí­vať. Budúc­nosť im je totiž naklo­nená.

Zdroj: tech­pe­dia

Pridať komentár (0)