Je toto začia­tok kon­ca Goog­le Glass?

Kika Besedičová / 17. novembra 2014 / Tech a inovácie

S Goog­le Glass to vôbec nevy­ze­rá ružo­vo. Pri­chá­dza o jad­ro svo­jich nad­šen­cov, kto­rý­mi sú vývo­já­ri apli­ká­cií. Tí sa po čase zača­li viac orien­to­vať na seg­ment smart wat­ches.

Až deväť zo šest­nás­tich opý­ta­ných vývo­já­rov, kto­rí pre zaria­de­nie pri­pra­vi­li apli­ká­ciu už neplá­nu­jú naprog­ra­mo­vať ďal­šiu. Okrem toho, tra­ja kľú­čo­ví zamest­nan­ci Goog­le, kto­rí dote­raz pra­co­va­li na Goog­le Glass zača­li pra­co­vať na iných pro­jek­toch. Dôvo­dom je pre­dov­šet­kým malý počet uží­va­te­ľov a teda aj malý trh.

Aj keď tím opus­ti­li nie­kto­rí dôle­ži­tí inži­nie­ri, dátum finál­ne­ho uve­de­nia sa oča­ká­va v roku 2015.

Aby toho nebo­lo málo, Ser­gey Brin, kto­rý vždy nosil Goog­le Glass sa na jed­nom z posled­ných even­tov obja­vil bez oku­lia­rov. Môže to byť ďal­ší dôkaz, že inte­li­gent­né oku­lia­re jed­no­du­cho nie sú next big thing a tak sa prav­de­po­dob­ne zara­dia k nevy­da­re­ným pro­jek­tom.

V najb­liž­šej dobe uvi­dí­me, či sa Goog­le poda­rí ten­to ambi­ci­óz­ny pro­jekt vzkrie­siť a spra­viť z neho pro­dukt, kto­rý chce vlast­niť kaž­dý.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)