Je toto začia­tok konca Google Glass?

Kika Besedičová / 17. novembra 2014 / Tech a inovácie

S Google Glass to vôbec nevy­zerá ružovo. Pri­chá­dza o jadro svo­jich nad­šen­cov, kto­rými sú vývo­jári apli­ká­cií. Tí sa po čase začali viac orien­to­vať na seg­ment smart wat­ches.

Až deväť zo šest­nás­tich opý­ta­ných vývo­já­rov, ktorí pre zaria­de­nie pri­pra­vili apli­ká­ciu už neplá­nujú naprog­ra­mo­vať ďal­šiu. Okrem toho, traja kľú­čoví zamest­nanci Google, ktorí dote­raz pra­co­vali na Google Glass začali pra­co­vať na iných pro­jek­toch. Dôvo­dom je pre­dov­šet­kým malý počet uží­va­te­ľov a teda aj malý trh.

Aj keď tím opus­tili nie­ktorí dôle­žití inži­nieri, dátum finál­neho uve­de­nia sa oča­káva v roku 2015.

Aby toho nebolo málo, Ser­gey Brin, ktorý vždy nosil Google Glass sa na jed­nom z posled­ných even­tov obja­vil bez oku­lia­rov. Môže to byť ďalší dôkaz, že inte­li­gentné oku­liare jed­no­du­cho nie sú next big thing a tak sa prav­de­po­dobne zara­dia k nevy­da­re­ným pro­jek­tom.

V najb­liž­šej dobe uvi­díme, či sa Google podarí tento ambi­ci­ózny pro­jekt vzkrie­siť a spra­viť z neho pro­dukt, ktorý chce vlast­niť každý.

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)