Je tu nová gene­rá­cia kon­dó­mov, kto­ré sa podo­ba­jú ľud­skej koži

Šandi / 9. júna 2014 / Business

Kon­dó­my vyro­be­né z ťaž­ký­ch hyd­ro­gé­lov by raz moh­li zachrá­niť ľud­ské živo­ty, zní­žiť neplá­no­va­né teho­ten­stvo a spra­viť z bez­peč­né­ho sexu pote­še­nie. Výskum­ný tím z Uni­ver­si­ty of Wol­lon­gong sa sna­ží nahra­diť latex bio­ma­te­riál­mi, kto­ré sú podob­né tým v kon­takt­ný­ch šošov­ká­ch. Pod­ľa všet­ké­ho je mate­riál veľ­mi podob­ný ľud­skej koži a pri vyso­kej mie­re bez­peč­nos­ti doká­že zais­tiť väč­šiu cit­li­vosť, ako dote­raz posky­to­val latex. 

 

Hydrogély môžu byť tiež transparentné a biologicky odstraniteľné, čo umožňuje ekologickú likvidáciu.

Pod vedením Dr. Roberta Gorkina plánuje tím identifikovať potenciálne hydrogély a vhodné "materiálové zloženie", a ešte pred skúmaním zistiť ich hranice pevnosti, flexibility, pocitovosti, priepustnosti a ďalších vlastností. Výskumníci dúfajú, že ľudia sa nakoniec od "nutnosti" použitia antikoncepcie dopracujú k tomu, že to budú chcieť automaticky, keďže táto metóda im zaručí rovnaký zážitok, ako by ju nemali. "Pri vývoji nových technológií, ktoré majú byť použité na miestach ako subsaharská Afrika a juhovýchodná Ázia, naberá táto antikoncepcia úplne nový význam aj zmysel, prečo ju vyvíjame," hovorí Gorkin vo vyhlásení.

Úsilie University of Wollongong je podporené finančnými grantmi od Billa a Melindy Gatesovcov. Poskytujú ich tým, ktorých cieľom je pomôcť a vytvoriť lepši a zdravší svet. 

Zdroj: the verge

Pridať komentár (0)