Je tu nová gene­rá­cia kon­dó­mov, ktoré sa podo­bajú ľud­skej koži

Šandi / 9. jún 2014 / Business

Kon­dómy vyro­bené z ťaž­kých hyd­ro­gé­lov by raz mohli zachrá­niť ľud­ské životy, zní­žiť neplá­no­vané teho­ten­stvo a spra­viť z bez­peč­ného sexu pote­še­nie. Výskumný tím z Uni­ver­sity of Wol­lon­gong sa snaží nahra­diť latex bio­ma­te­riálmi, ktoré sú podobné tým v kon­takt­ných šošov­kách. Podľa všet­kého je mate­riál veľmi podobný ľud­skej koži a pri vyso­kej miere bez­peč­nosti dokáže zais­tiť väč­šiu cit­li­vosť, ako dote­raz posky­to­val latex. 

Hyd­ro­gély môžu byť tiež trans­pa­rentné a bio­lo­gicky odstra­ni­teľné, čo umož­ňuje eko­lo­gickú lik­vi­dá­ciu.

Pod vede­ním Dr. Roberta Gor­kina plá­nuje tím iden­ti­fi­ko­vať poten­ciálne hyd­ro­gély a vhodné “mate­riá­lové zlo­že­nie”, a ešte pred skú­ma­ním zis­tiť ich hra­nice pev­nosti, fle­xi­bi­lity, poci­to­vosti, prie­pust­nosti a ďal­ších vlast­ností. Výskum­níci dúfajú, že ľudia sa nako­niec od “nut­nosti” pou­ži­tia anti­kon­cep­cie dopra­cujú k tomu, že to budú chcieť auto­ma­ticky, keďže táto metóda im zaručí rov­naký záži­tok, ako by ju nemali. “Pri vývoji nových tech­no­ló­gií, ktoré majú byť pou­žité na mies­tach ako sub­sa­har­ská Afrika a juho­vý­chodná Ázia, naberá táto anti­kon­cep­cia úplne nový význam aj zmy­sel, prečo ju vyví­jame,” hovorí Gor­kin vo vyhlá­sení.

Úsi­lie Uni­ver­sity of Wol­lon­gong je pod­po­rené finanč­nými grantmi od Billa a Melindy Gate­sov­cov. Posky­tujú ich tým, kto­rých cie­ľom je pomôcť a vytvo­riť lepši a zdravší svet. 

Zdroj: the verge

Pridať komentár (0)