Jeba do ruky chce ovlád­nuť slo­ven­ské fes­ti­va­ly

Petra Lančaričová / 7. júla 2016 / Business

Nápo­je sú od fir­my Her­bert Siru­py a majú byť rov­na­ko kva­lit­né ako všet­ky ich výrob­ky.

Her­bert Siru­py je trnav­ská výro­ba kva­lit­ných ovoc­ných siru­pov. Na svo­jej webo­vej strán­ke tvr­dia, že siru­py vyrá­ba­jú hneď po pri­ve­ze­ní ovo­cia. Spo­lie­ha­jú sa na prí­rod­né cuk­ry v ovo­cí a sla­did­lá a ume­lé esen­cie vraj nie sú pre nich. Sú malá fir­ma, kto­rá sa sna­ží využí­vať lokál­ne zdro­je a pri­ná­šať neča­ka­né mixy prí­chu­tí. Pre­čo sa teda taká malá fir­ma roz­hod­la zvo­liť tak vul­gár­ny názov nové­ho drin­ku?

jeba v kybli

foto: Her­bert SIrupy/FB

Jeba do ruky je mie­ša­ný drink, kto­rý je z vína a kva­lit­ných siru­pov. Má byť rov­na­ko kva­lit­ná ako všet­ky ich ostat­né pro­duk­ty. Potom, ako sa infor­má­cia o novom nápo­ji obja­vi­la na Face­bo­oko­vej strán­ke Her­bert siru­pov, spus­ti­la sa pod ňou vlna komen­tá­rov. Nie­kto­ré z nich boli dosť neprí­jem­né a plné hej­tov, iné však oce­ňo­va­li nápa­di­tosť. Na jed­nej stra­ne to teda môže byť bra­né ako poka­ze­nie mena malej, kva­lit­nej, lokál­nej fir­my s výbor­ný­mi sirup­mi. Siru­py síce zaro­bia, ale prí­sť s mar­ke­tin­gom, ako má Jeba, je úpl­ná tre­fa do čier­ne­ho.

Her­bert Siru­py sa zame­ra­li na mla­dých ľudí na fes­ti­va­loch, kto­rí chcú zažiť všet­ko, čo sa dá za dva dni. A pri tom všet­kom sa fotia a hľa­da­jú nové zábav­né veci, ako je Jeba.

Na jed­nej stra­ne po nej fes­ti­va­lo­vý náv­štev­ník siah­ne, lebo má vul­gár­ny názov a množ­stvo hej­tov na inter­ne­te, na dru­hej stra­ne sa s ňou odfo­tí, kúpia si ju aj jeho kama­rá­ti a stá­le doko­la. Síce verím, že nápoj je chut­ný a kva­lit­ný (a urči­te ochut­nám, tak ako všet­ci), avšak doko­na­le pre­mys­le­ný mar­ke­ting by zvý­šil pre­da­je, aj keby bola Jeba iba prie­mer­ne dob­rá.

jeba vo vzduchu

foto: Her­bert Sirupy/FB

zdroj: Her­bert Sirupy/FB, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Her­bert Sirupy/ FB

Pridať komentár (0)