Jeba do ruky chce ovlád­nuť slo­ven­ské fes­ti­valy

Petra Lančaričová / 7. júla 2016 / Business

Nápoje sú od firmy Her­bert Sirupy a majú byť rov­nako kva­litné ako všetky ich výrobky.

Her­bert Sirupy je trnav­ská výroba kva­lit­ných ovoc­ných siru­pov. Na svo­jej webo­vej stránke tvr­dia, že sirupy vyrá­bajú hneď po pri­ve­zení ovo­cia. Spo­lie­hajú sa na prí­rodné cukry v ovocí a sla­didlá a umelé esen­cie vraj nie sú pre nich. Sú malá firma, ktorá sa snaží využí­vať lokálne zdroje a pri­ná­šať neča­kané mixy prí­chutí. Prečo sa teda taká malá firma roz­hodla zvo­liť tak vul­gárny názov nového drinku?

jeba v kybli

foto: Her­bert SIrupy/FB

Jeba do ruky je mie­šaný drink, ktorý je z vína a kva­lit­ných siru­pov. Má byť rov­nako kva­litná ako všetky ich ostatné pro­dukty. Potom, ako sa infor­má­cia o novom nápoji obja­vila na Face­bo­oko­vej stránke Her­bert siru­pov, spus­tila sa pod ňou vlna komen­tá­rov. Nie­ktoré z nich boli dosť neprí­jemné a plné hej­tov, iné však oce­ňo­vali nápa­di­tosť. Na jed­nej strane to teda môže byť brané ako poka­ze­nie mena malej, kva­lit­nej, lokál­nej firmy s výbor­nými sirupmi. Sirupy síce zaro­bia, ale prísť s mar­ke­tin­gom, ako má Jeba, je úplná trefa do čier­neho.

Her­bert Sirupy sa zame­rali na mla­dých ľudí na fes­ti­va­loch, ktorí chcú zažiť všetko, čo sa dá za dva dni. A pri tom všet­kom sa fotia a hľa­dajú nové zábavné veci, ako je Jeba.

Na jed­nej strane po nej fes­ti­va­lový náv­štev­ník siahne, lebo má vul­gárny názov a množ­stvo hej­tov na inter­nete, na dru­hej strane sa s ňou odfotí, kúpia si ju aj jeho kama­ráti a stále dokola. Síce verím, že nápoj je chutný a kva­litný (a určite ochut­nám, tak ako všetci), avšak doko­nale pre­mys­lený mar­ke­ting by zvý­šil pre­daje, aj keby bola Jeba iba prie­merne dobrá.

jeba vo vzduchu

foto: Her­bert Sirupy/FB

zdroj: Her­bert Sirupy/FB, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Her­bert Sirupy/ FB

Pridať komentár (0)