Jeden z najtalentovanejších fotografov Slovenska vydal prvú knihu venovanú len našej krajine

Linda Cebrová / 14. septembra 2017 / Zo Slovenska

Fi­lip Ku­li­sev svoje fo­to­gra­fie vy­sta­vo­val až na Se­ver­nom póle, jeho tech­niku oce­nil aj Brit­ský in­šti­tút pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov. Fi­li­povi však nejde o chválu a oce­ne­nie. Pro­stred­níc­tvom fo­tiek uka­zuje krásy sveta a upo­zor­ňuje, že ak sa o ne ne­bu­deme sta­rať, po­minú.

zdroj: facebook.com/amazing.planet.filip.kulisev

Fi­lip Ku­li­sev svoje fo­to­gra­fie vy­sta­vo­val až na Se­ver­nom póle, jeho tech­niku oce­nil aj Brit­ský in­šti­tút pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov. Fi­li­povi však nejde o chválu a oce­ne­nie. Pro­stred­níc­tvom fo­tiek uka­zuje krásy sveta a upo­zor­ňuje, že ak sa o ne ne­bu­deme sta­rať, po­minú.

Fo­to­graf a ces­to­va­teľ Fi­lip Ku­li­sev hľadá krásne a uni­kátne miesta na Zemi, ktoré pro­stred­níc­tvom fo­to­gra­fií pri­náša všet­kým mi­lov­ní­kom prí­rody na Slo­ven­sku aj vo svete. Chce tak v pr­vom rade pris­pieť k ochrane bio­di­ver­zity a prí­rod­ného bo­hat­stva pla­néty. Patrí me­dzi vý­znamné osob­nosti slo­ven­ských fo­to­gra­fov.


Fi­lip ab­sol­vo­val viac ako 200 in­di­vi­du­ál­nych vý­stav na Slo­ven­sku a v za­hra­ničí. Vy­sta­vo­val na­prí­klad vo Viedni, Bu­da­pešti, Prahe, Bru­seli, Syd­ney, At­lante, Was­hing­tone, Cle­ve­lande, Las Ve­gas, Van­cou­veri, Mo­naku, Ríme, Mos­kve, Malte, Ot­tawe, New Yorku a Ho­no­lulu. Má aj stálu expo­zí­ciu pod ot­vo­re­ným ne­bom na ka­rib­skom os­trove Salt Cay a v Sa­ra­sote na Flo­ride.


Fi­li­pove diela sú sú­čas­ťou zbie­rok vý­znam­ných osob­ností, ako sú pá­pež Fran­ti­šek, princ Char­les, ruský pre­zi­dent Vla­di­mír Pu­tin, Hil­lary Clin­to­nová, ale aj Will Smith či  mo­nacké knieža Al­bert II.


Fi­lip nemá nú­dzu ani o pre­stížne oce­ne­nia. Zís­kal naj­vyš­šie európ­ske oce­ne­nie pre pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov „Mas­ter QEP” (Qu­ali­fied Euro­pean Pro­fes­si­onal Pho­tog­rap­her). Ko­mi­sia FEPu, zlo­žená z pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov zo sied­mych kra­jín, do­spela k ná­zoru, že Fi­lip Ku­li­sev do­sia­hol vý­ni­močne vy­soký štan­dard vo svo­jej tvorbe a vy­ni­ka­júcu tech­nickú a ume­leckú úro­veň svo­jich fo­to­gra­fií. Za prí­rodné sce­né­rie ude­lila ko­mi­sia FEPu ti­tul Mas­ter QEP len po druhý raz.

Slo­ven­skému fo­to­gra­fovi sa po­da­rilo do­konca zís­kať v ka­te­gó­rii prí­rodné sce­né­rie naj­vyš­šie oce­ne­nie, cer­ti­fi­kát a ti­tul Fel­lo­ws­hip (FBIPP) od Brit­ského in­šti­tútu pro­fe­si­onál­nych fo­to­gra­fov (BIPP). Toto oce­ne­nie a ti­tul Fel­lo­ws­hip zna­mená, že jeho dr­ži­teľ do­sia­hol mi­mo­riadne schop­nosti a vy­sokú kre­a­ti­vitu.


Práve Al­bert II. je čas­tým hos­ťom na vý­sta­vách slo­ven­ského fo­to­grafa Fi­lipa Ku­li­seva. Ten sa na jeho ad­resu vy­jad­ril takto: „Som si istý, že Fi­lip Ku­li­sev vý­znam­ným spô­so­bom pris­peje k pre­bú­dza­niu ľudí dob­rej vôle a upo­zorní ich na stav na­šej Zeme.“

Prvá kniha ve­no­vaná len slo­ven­skej prí­rode

Fi­lip Ku­li­sev mi­nulý týž­deň v bra­ti­slav­skom kine Lu­mi­ére po prvý raz pre­zen­to­val 20 mi­nú­tový film Ama­zing Slo­va­kia, ktorý je sú­čas­ťou li­mi­to­va­nej edí­cie knihy Úžasné Slo­ven­sko/Ama­zing Slo­va­kia.


Fi­lip Ku­li­sev uká­zal krásy Slo­ven­ska pro­stred­níc­tvom zá­be­rov z vtá­čej per­spek­tívy. Práve vďaka po­hľa­dom z výšky do­ká­zal Fi­lip ne­chať vy­nik­núť mnohé skryté sce­né­rie na­šej kra­jiny.

Takto sa mu po­da­rilo vy­fo­tiť aj je­dinú čriedu zub­rov na Slo­ven­sku, ja­zero Mor­ské Oko skryté v bo­ha­tých le­soch Vi­hor­latu alebo Do­ma­šín­sky me­an­der na Váhu, ktorý sa ná­padne po­dobá na jeho sláv­nejší ná­pro­ti­vok na rieke Co­lo­rado v ame­ric­kom Grand Ca­ny­one. Málo známy Čab­raďský hrad na stred­nom Slo­ven­sku zase uka­zuje, že za Ma­chu Pic­chu ne­treba ces­to­vať až do Peru.

Prí­rodné krásy sa tak ne­zu­žujú len na naj­zná­mej­šie tu­ris­tické lo­ka­lity kra­jiny, ako sú Vy­soké Tatry alebo Slo­ven­ský raj, ale pred­sta­vujú aj mnohé málo známe kle­noty na­šej prí­rody.

„Slo­ven­sko nie je len nád­herná prí­roda, ale aj his­tó­ria, ktorá ovplyv­ňuje naše úze­mie po­sledné ti­síc­ro­čia. Hradné ru­iny, veľ­ko­lepé zámky, opus­tené kláš­tory i sta­ro­bylé kos­toly sú dô­ka­zom, že Slo­ven­sko bolo vždy kri­žo­vat­kou de­jín v Európe,“ píše Fi­lip Ku­li­sev na svo­jej stránke ama­zing-pla­net.com

Pridať komentár (0)