Jedi­nečný cyk­lo­chod­ník v Juž­nej Kórei!

Michal Sorkovský / 10. augusta 2015 / Tech a inovácie

So sku­točne zau­jí­ma­vým nápa­dom prišli v Juž­nej Kórei, keď sa roz­hodli upro­stred diaľ­nice posta­viť popod solárne panely cyk­lis­tický chod­ník. Zabili tak hneď dve muchy jed­nou ranou, keďže solárne panely v tomto prí­pade roz­hodne neza­va­dzajú!

Južná Kórea má skvelé prven­stvo! Upro­stred diaľ­nice, ktorá spája mestá Dae­jeon a Sejong, sa nachá­dza cyk­lo­chod­ník s dĺž­kou 32 kilo­met­rov. To však nie je tá naj­väč­šia bomba. Tou je to, že ponad chod­ní­kom sú vysta­vané solárne panely. Tie ponú­kajú hneď via­cero výhod pre celú cestnú pre­mávku na tomto úseku. Okrem zvý­še­nej bez­peč­nosti, ochrany a väč­šieho kom­fortu pre cyk­lis­tov pro­du­kuje tento chod­ník aj elek­trinu. Kon­krétne panely, ktoré sa nad ním vysta­vané. Tie slú­žia naprí­klad na nabí­ja­nie elek­tor­mo­bi­lou, či takisto posky­tujú dosta­tok elek­tric­kej ener­gie pre cestné osvet­le­nie.

Pod solár­nymi panelmi sa ukrý­vajú dva pruhy cyk­lo­chod­níka, ktoré pre­pá­jajú spo­mí­nané juho­kó­rej­ské mestá. Určite sa pýtate ako je to s bez­peč­nos­ťou. Predsa len, ak sa okolo cyk­lis­tov pre­má­vajú po oboch stra­nách vyso­kou rých­los­ťou autá, nie je to ide­álne. Na ich ochranu tu preto slú­žia vysoké bari­éry, ktoré majú zabrá­niť ku kolí­zií cyk­listu s autom v akom­koľ­vek prí­pade. Na cyk­lo­chod­ník je teda možné sa dostať iba na presne urče­ných mies­tach. Tie sú roz­miest­nené na kaž­dých 3 kilo­met­roch a jedná sa o pod­chody, cez ktoré sa cyk­listi dostanú na chod­ník.

Cesta, ktorá spája mestá Dae­jon a Sejong však nie je prvou “solár­nou ces­tou” na svete, hoci patrí medzi tie naj­zau­jí­ma­vej­šie. Okrem nej exis­tuje však mnoho iných, podobne zau­jí­ma­vých nápa­dov, ktoré zakom­po­no­vali solárne panely do cest­nej pre­mávky. Tak naprí­klad v Holand­sku fun­guje tzv. Sola­Road pro­jekt, pri kto­rom nahra­dili solár­nymi panelmi samotnú cestu. 70 met­rový úsek takejto cesty však tento pro­jekt vyšiel až na viac ako tri a pol mili­óna dolá­rov, takže jeho 32 kilo­met­rovú ver­ziu zrejme nikdy naozaj neuvi­díme!

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)