Jedi­neč­ný cyk­lo­chod­ník v Juž­nej Kórei!

Michal Sorkovský / 10. augusta 2015 / Tech a inovácie

So sku­toč­ne zau­jí­ma­vým nápa­dom priš­li v Juž­nej Kórei, keď sa roz­hod­li upro­stred diaľ­ni­ce posta­viť popod solár­ne pane­ly cyk­lis­tic­ký chod­ník. Zabi­li tak hneď dve muchy jed­nou ranou, keď­že solár­ne pane­ly v tom­to prí­pa­de roz­hod­ne neza­va­dza­jú!

Juž­ná Kórea má skve­lé prven­stvo! Upro­stred diaľ­ni­ce, kto­rá spá­ja mes­tá Dae­je­on a Sejong, sa nachá­dza cyk­lo­chod­ník s dĺž­kou 32 kilo­met­rov. To však nie je tá naj­väč­šia bom­ba. Tou je to, že ponad chod­ní­kom sú vysta­va­né solár­ne pane­ly. Tie ponú­ka­jú hneď via­ce­ro výhod pre celú cest­nú pre­máv­ku na tom­to úse­ku. Okrem zvý­še­nej bez­peč­nos­ti, ochra­ny a väč­šie­ho kom­for­tu pre cyk­lis­tov pro­du­ku­je ten­to chod­ník aj elek­tri­nu. Kon­krét­ne pane­ly, kto­ré sa nad ním vysta­va­né. Tie slú­žia naprí­klad na nabí­ja­nie elek­tor­mo­bi­lou, či takis­to posky­tu­jú dosta­tok elek­tric­kej ener­gie pre cest­né osvet­le­nie.

Pod solár­ny­mi panel­mi sa ukrý­va­jú dva pru­hy cyk­lo­chod­ní­ka, kto­ré pre­pá­ja­jú spo­mí­na­né juho­kó­rej­ské mes­tá. Urči­te sa pýta­te ako je to s bez­peč­nos­ťou. Pred­sa len, ak sa oko­lo cyk­lis­tov pre­má­va­jú po oboch stra­nách vyso­kou rých­los­ťou autá, nie je to ide­ál­ne. Na ich ochra­nu tu pre­to slú­žia vyso­ké bari­é­ry, kto­ré majú zabrá­niť ku kolí­zií cyk­lis­tu s autom v akom­koľ­vek prí­pa­de. Na cyk­lo­chod­ník je teda mož­né sa dostať iba na pres­ne urče­ných mies­tach. Tie sú roz­miest­ne­né na kaž­dých 3 kilo­met­roch a jed­ná sa o pod­cho­dy, cez kto­ré sa cyk­lis­ti dosta­nú na chod­ník.

Ces­ta, kto­rá spá­ja mes­tá Dae­jon a Sejong však nie je prvou “solár­nou ces­tou” na sve­te, hoci pat­rí medzi tie naj­zau­jí­ma­vej­šie. Okrem nej exis­tu­je však mno­ho iných, podob­ne zau­jí­ma­vých nápa­dov, kto­ré zakom­po­no­va­li solár­ne pane­ly do cest­nej pre­máv­ky. Tak naprí­klad v Holand­sku fun­gu­je tzv. Sola­Ro­ad pro­jekt, pri kto­rom nahra­di­li solár­ny­mi panel­mi samot­nú ces­tu. 70 met­ro­vý úsek takej­to ces­ty však ten­to pro­jekt vyšiel až na viac ako tri a pol mili­ó­na dolá­rov, tak­že jeho 32 kilo­met­ro­vú ver­ziu zrej­me nikdy naozaj neuvi­dí­me!

zdroj: fastcoexist.com

Pridať komentár (0)