JIBO: Prvý rodin­ný robot!

Šandi / 28. júla 2014 / Tech a inovácie

Ro­bot, kto­rý by mo­hol pra­co­vať a žiť s ľuď­mi. Asi tak sa dá v struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zo­vať kon­cept so­ciál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho pro­jekt sa ob­ja­vil na por­tá­li In­die­go­go.

Ji­bo je sto­lo­vý ro­bot na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na­jú­ci lam­pu. Ro­bot je vy­ba­ve­ný Wi-Fi, Blue­tooth a je stá­le pri­po­je­ný na inter­net. A pre­čo sa ozna­ču­je ako so­ciál­ny? Vy­plý­va to z je­ho fun­kcií. Pozri­te si video a pre­svedč­te sa sami.

Zdroj: techc­runch

Pridať komentár (0)