JIBO: Prvý rodinný robot!

  • Ro­bot, kto­rý by mo­hol pra­co­vať a žiť s ľuď­mi. Asi tak sa dá v struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zo­vať kon­cept so­ciál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho pro­jekt sa ob­ja­vil na por­tá­li In­die­go­go.
image_1406549583.png
  • Ro­bot, kto­rý by mo­hol pra­co­vať a žiť s ľuď­mi. Asi tak sa dá v struč­nos­ti cha­rak­te­ri­zo­vať kon­cept so­ciál­ne­ho ro­bo­ta, kto­ré­ho pro­jekt sa ob­ja­vil na por­tá­li In­die­go­go.

Ji­bo je sto­lo­vý ro­bot na pr­vý poh­ľad pri­po­mí­na­jú­ci lam­pu. Ro­bot je vy­ba­ve­ný Wi-Fi, Blue­tooth a je stá­le pri­po­je­ný na inter­net. A pre­čo sa ozna­ču­je ako so­ciál­ny? Vy­plý­va to z je­ho fun­kcií. Pozrite si video a presvedčte sa sami.

 

Zdroj: techcrunch

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech