Joel Spol­sky a jeho zásady budo­va­nia Stackoverflow.com

Peter Lastovecký / 15. december 2015 / Tools a produktivita

Joel Spol­sky, zakla­da­teľ zná­meho por­tálu Stack Overf­low vysvet­ľuje, ako vytvo­ril plat­formu pre deve­lo­pe­rov, kto­rej hod­nota sa dnes počíta v mili­ó­noch.

Zau­jí­mavý je jeho pohľad na to, ako sa snaží tento por­tál byť zobra­zo­vaný na top prieč­kach pri vyhľa­dá­vaní otá­zok zame­ra­ných na prog­ra­mo­va­nie. Tento blog, ako iste všetci vieme je tvo­rený prog­ra­má­tormi a určený pre koho­koľ­vek, kto o prog­ra­mo­va­nie pre­javí záu­jem.

stackoverflow

Pre­čí­tajte si teda Joelove postrehy:

Roz­umejte plat­forme ino­vá­cií : Nech­cite hneď zará­bať na plat­forme, z kto­rej je veľká časť tvo­rená práve pou­ží­va­teľmi

Stack Overf­low bol schopný pre­ko­nať podobnú Q&A komu­nitu s náz­vom Experts Exchange. Táto komu­nita zís­ka­vala finančné pros­triedky od prog­ra­má­to­rov, ktorí chceli zís­kať odpo­vede na svoje otázky. Bola to obrov­ská plat­forma ktorá vznikla pred dva­nás­timi rokmi. Táto pla­tiaca stránka navo­dzo­vala dojem, že sú v nej odpo­vede na všetky otázky. No za všetko bolo potrebné pla­tiť. A to bolo pre prog­ra­má­to­rov neprí­jemné. Tento prob­lém sa stal naším prvým cie­ľom. Vytvo­riť pou­ží­va­te­ľom gene­ro­vaný obsah, ktorý bude verejný, kva­litný a naozaj nápo­mocný.

Ľudia sa k vám musia chcieť vra­cať

Aj Stack Ovef­low si uve­do­mo­val dôle­ži­tosť toho, že ľudia sa ku Vám musia opä­tovne vrá­tiť. To mohol v tomto poní­maní zabez­pe­čiť hod­notný obsah. Našťas­tie si Joel vybu­do­val komu­nitu, v kto­rej bolo 30 000 vývo­já­rov. Túto širokú komu­nitu zís­kal pomo­cou jeho zná­meho a popu­lár­neho blogu „Joel on Soft­ware“. V roku 2008 Joel pred­sta­vil blog Stack Overf­low, kde po jeho zve­rej­není nav­ští­vilo túto stránku 30 000 ľudí, čím bol vytvo­rený veľmi dôle­žitý základ pre jej fun­go­va­nie.

s3

Pad­nite rýchlo

Joel zvý­raz­nil aj dôle­ži­tosť expe­ri­men­to­va­nia v biz­nise. Pri svo­jej prvej spo­loč­nosti „Fog Creek“ vyskú­šal veľa nových vecí. Nie­ktoré boli úspešné, no iné nie. „V prie­mere sme stále vyskú­šali jeden nový biz­nis za jeden rok.“ Medzi najús­peš­nej­šie pro­jekty pat­ria ovšem Trello a Stack Overf­low. Raz sme sa však pokú­sili vytvo­riť expe­ri­ment, v kto­rom bolo naším cie­ľom učiť deve­lo­pe­rov v Indii tvo­riť lepší soft­vér pri súbež­nom efek­tív­nom plá­no­vaní úloh. Na naše skla­ma­nie sme pre­dali len jeden inze­rát za 25 rupií. Tak sme ho teda okam­žite uzav­reli.„

Zame­rajte sa na naj­váš­ni­vej­ších pou­ží­va­te­ľov vášho seg­mentu

Pou­ží­va­teľ v našom poní­maní = výrobca + spot­re­bi­teľ

Inter­ne­tová stránka etsy.com je zame­raná na pre­daj reme­sel­ného tovaru. A tak sa na nej nachá­dzajú kupu­júci a aj pre­dá­va­júci, čo vo väč­šine prí­pa­dov pred­sta­vuje rov­naké osoby. 

Stack Overf­low má teda tak isto obrov­ský závä­zok voči vývo­já­rom. „My sme tu na to, aby sme slú­žili komu­nite deve­lo­pe­rov“, pove­dal Joel. Vďaka tomu sme schopní udr­žia­vať vysokú kva­litu obsahu, pre­tože sme zame­raní na našu naj­dô­le­ži­tej­šiu časť ľudí pre kto­rých je Stack Overf­low určený.

Nastavte si pra­vidlá a štan­dardy: odme­ňujte tých naj­lep­ších

Dôle­žitý kom­po­nent v tejto plat­forme je práve vzťah medzi plat­for­mou, oso­bami, ktoré daný obsah vytvá­rajú a oso­bami, pre ktoré je obsah určený. Ako Joel vysvet­lil, „Vždy sme vedeli, že chceme ponúk­nuť deve­lo­pe­rom odpo­vede. Ak nájdu odpo­veď, môžu ju šíriť ďalej. Vedeli sme aké sprá­va­nie chceme docie­liť v našom sys­téme. Hneď pri pou­ží­va­teľ­skom pro­file je číslo, opi­su­júce pou­ží­va­te­ľovu repu­tá­ciu. Toto číslo zaru­čuje to, že sa ľudia budú sprá­vať vhodne. Následne im pri­ra­dzu­jeme odznaky, ktoré im zabez­pe­čujú väč­šie prá­vo­moci v sys­téme.“ Preto sa učte vždy ohod­no­tiť tých naj­lep­ších.

5307654241_1ca723e937_z

Moti­vá­cia ku dob­rému sprá­va­niu

Veľká výhoda a spô­sob, ako ušet­riť peniaze vidím v kon­cepte decen­tra­li­zá­cie, res­pek­tíve vo využití exter­ného manaž­mentu. Ako prí­klad uve­diem opäť UBER. Vodiči Uberu nepot­re­bujú mana­žéra, len sa pri­hlá­sia do apli­ká­cie a tá ich navi­guje za zákaz­níkmi, po ukon­čení zákazky sa odhlá­sia. Táto efek­tívna plat­forma si nevy­ža­duje veľa sta­rostí a plá­no­va­nia z našej strany. Pre Stack Overf­low je to podobné, dele­go­vali mode­ro­va­nie a vylep­šo­va­nie obsahu tejto plat­formy na jej pou­ží­va­te­ľov. Toto je pekný prí­klad toho, ako plat­forma využíva moti­vá­ciu pris­pie­va­te­ľov k dob­rému sprá­va­niu na rast kva­lity jej obsahu. Zamest­ná­va­te­lia dnes hod­no­tia aj pro­fily prog­ra­má­to­rov na tejto stránke pri uchá­dzaní do zamest­na­nia.

Majte čo naj­viac špe­ci­fi­ko­vané zame­ra­nie

Každý roz­práva o dosia­hnutí kri­tic­kého množ­stva „zákaz­ní­kov“ ako o mno­ho­roč­nej ceste spo­je­nej s veľ­kým úsi­lím. Je to pravda, no len do istej miery. Ak sa zame­riate na men­šiu sku­pinu ľudí ktorú, máte lep­šie defi­no­vanú, môžete dosiah­nuť práve tú kri­tickú masu s men­ším počtom pou­ží­va­te­ľov. Stack Overf­low je v tomto veľmi opatrný. Veľmi dôsledne si pre­mys­lia, či nový vytvo­rený kanál môže uzrieť svetlo sveta aj pre širokú verej­nosť. „Vytvo­rili sme 150 pod­strá­nok na Stack Exchange sieti s rôz­nymi témami. No žiadna z nich by nevznikla bez toho, aby za ňou neboli ľudia, ktorí ju chcú mať a záro­veň do nej pra­vi­delne pris­pie­vať. Špe­ci­fi­ko­vali sme si kri­tickú masu nasle­dovne: potre­bu­jeme 200 veľmi aktív­nych ľudí a 500 – 1000 menej aktív­nych. Nemo­hol nastať prí­pad že sa nie­kto spýta otázku no nedos­tane na ňu odpo­veď.“ Stack Overf­low má aj expe­ri­men­tálnu zónu nazvanú „Area 51“, kde pou­ží­va­te­lia môžu navr­hnúť témy pre nové kanály. Ak zís­kajú dosta­točnú pozor­nosť zo strany ostat­ných ľudí, Stack Overf­low umožní jej zve­rej­ne­nie.
Má zmy­sel sa sna­žiť a obja­vo­vať nové veci, veď ako Joel pove­dal, nikdy neviete, kedy motyka vystrelí.

3041738-inline-i-1-millennials-want-to-work-at-organizations-that-focus-on-purpose-not-just-profit

Zdroj: inc.com

Pridať komentár (0)