Jozef Mar­ko — mla­dý Slo­vák, kto­ré­ho chcú v Goog­le aj vo Face­bo­oku

Martin Faith / 28. marca 2016 / Business

Jed­ným z dôka­zov pri­ro­dze­né­ho talen­tu slo­ven­ských hláv je aj počet­ná komu­ni­ta našin­cov v Sili­con Val­ley. Dnes ti pri­ná­ša­me exklu­zív­ny roz­ho­vor s jed­ným z nich, Joze­fom Mar­kom, štu­den­tom infor­ma­tic­kej fakul­ty MU Brno. Jozef pôso­bil ako stá­žis­ta v glo­bál­nej cen­trá­le Face­bo­oku, kto­rá leží v Cali­forn­skom Men­lo Par­ku.

Jozef, v pomer­ne mla­dom veku si už toho sti­hol veľ­mi veľa. Stáž v Goog­li a vo Face­bo­oku, okrem toho si stál aj pri vývo­ji nie­koľ­kých apli­ká­cií. Kde zača­la tvo­ja ces­ta nahor? Ale­bo ešte lep­šie, čo by si nám sám o sebe na úvod pove­dal?

Už dlhú dobu sa zau­jí­mam o infor­ma­ti­ku. Na stred­nej ško­le som sa aktív­ne zúčast­nil nie­koľ­kých IT súťa­ží a poda­ri­lo sa mi pre­bo­jo­vať na celo­sve­to­vé kolo infor­ma­tic­kej olym­piá­dy, kde som pre Slo­ven­sko zís­kal strie­bor­nú medai­lu. Bol to roč­ník 2013, kto­rý sa konal v Aus­trá­lii. Od toh­to momen­tu som sa dostal do isté­ho pove­do­mia a zača­li ma oslo­vo­vať zau­jí­ma­vé spo­loč­nos­ti. Pop­ri tom som sa veno­val vývo­ju her­nej apli­ká­cie na Andro­id, kto­rá má vyše 200ti­síc stia­hnu­tí.

Z osob­né­ho hľa­dis­ka by som o sebe pove­dal, že som cha­lan, kto­rý sa pre­dov­šet­kým sna­ží na sebe neus­tá­le makať. Chcem pra­co­vať na pozi­tív­nych veciach, pre­to­že verím, že ak kaž­dý z nás spra­ví nie­čo pozi­tív­ne, bude­me sa na sve­te mať všet­ci o troš­ku lep­šie.

Tak­že na stáž vo Face­bo­oku si sa dostal vďa­ka spo­mí­na­nej olym­piá­de?

Face­bo­ok pri­šiel až po Goog­li, kde mi otvo­ri­la dve­re prá­ve spo­mí­na­ná IT olym­piá­da. Po nej mi napí­sa­li, či by som mal záu­jem uchá­dzať sa o stáž. Po neja­kej dobe som sa roz­ho­dol, že to skú­sim, pre­šiel som všet­ký­mi kola­mi poho­vo­rov a nastú­pil na Goog­le interns­hip.

Na tej­to stá­ži som spoz­nal cha­la­na z Egyp­tu, kto­rý pokra­čo­val na interns­hip do Face­bo­oku. On ma prá­ve inšpi­ro­val, aby som to skú­sil aj ja. Pri­már­ne som chcel isť do Palan­ti­ru, čo ale nevyš­lo tak som sa nako­niec roz­ho­dol pre Face­bo­ok.

Máš už teda sluš­né skú­se­nos­ti s poho­vor­mi v top sve­to­vých fir­mách. S čím si sa na nich stre­tol?

Poho­vo­ry na pozí­cie, o kto­ré som sa uchá­dzal, pozos­tá­va­li pre­dov­šet­kým z algo­rit­mic­kých otá­zok. To mi cel­kom vyho­vo­va­lo, keď­že som s tým­to typom úloh mal veľa skú­se­nos­tí z olym­piád. Hod­no­ti­la sa pre­dov­šet­kým čis­to­ta kódu, spô­sob ana­lý­zy dané­ho prob­lé­mu, ale aj komu­ni­ká­cia.

Vo Face­bo­oku trval poho­vor zhru­ba 45 minút. Na začiat­ku sa mi zamest­na­nec, kto­rý mal inter­view na sta­ros­ti pred­sta­vil, násled­ne sme sa vrh­li na prí­kla­dy. Ako si ale spo­mí­nam, algo­rit­mic­ké otáz­ky mi nero­bi­li prob­lém. Je to celé o schop­nos­ti efek­tív­ne spra­co­vať infor­má­cie. Aj napriek tomu, že sú tie­to poho­vo­ry rela­tív­ne krát­ke, dá sa vďa­ka nim pod­ľa mňa spo­ľah­li­vo zis­tiť, aký je člo­vek prog­ra­má­tor. Potom nasle­do­va­lo dru­hé kolo, kto­ré bolo vede­né iný­mi ľuď­mi, ale obsa­ho­vo sa nies­lo v podob­nom duchu. 

V Palan­ti­re bol výbe­ro­vý pro­ces zlo­ži­tej­ší. Jed­ná sa o men­šiu fir­mu, má “iba” oko­lo 1000 zamest­nan­cov. Tí sú ale top vo svo­jom obo­re. Polo­vi­ca ich záka­ziek je od Ame­ric­kej vlá­dy na rôz­ne vojen­ské a pro­ti­te­ro­ris­tic­ké prog­ra­my, čo je veľ­mi zau­jí­ma­vé. Tu bolo až 5 kôl poho­vo­rov, z toho prvé dve boli onli­ne. Tie sa mi poda­ri­lo zvlád­nuť, na čo ma pozva­li do Lon­dý­na. Tam som mal ďal­šie tri kolá, po kto­rých sa vo finá­le roz­hod­li pre nie­ko­ho iné­ho.

Ako teda vyze­rá život stá­žis­tu v cen­trá­le Face­bo­oku? Čo sa dia­lo prvé dni po tvo­jom prí­cho­de?

Na stáž som nastú­pil kon­com júna. Prvý deň sme strá­vi­li úvod­ným zozná­me­ním a nie­koľ­ký­mi pred­náš­ka­mi, kde sa dával veľ­ký dôraz na firem­nú misiu. Po nich sme dosta­li firem­ný SWAG – trič­ká, ipho­ny, mac­bo­oky, blu­e­to­oth repro­duk­to­ry a podob­né chu­ťov­ky. Prvý týž­deň sa stret­nú všet­ci noví face­bo­ok stá­žis­ti z celé­ho sve­ta na úvod­nom boot cam­pe, kto­rý sa koná prá­ve v Men­lo Par­ku. Ten je vlast­ne taká úvod­ná lek­cia o tom, ako to vo fir­me fun­gu­je pra­cov­ne. Pred­sta­vi­li nám tu archi­tek­tú­ru, pou­ží­va­jú vlast­né nástro­je a vlast­né upg­ra­dy prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, s kto­rý­mi sme sa muse­li spria­te­liť. Celý camp sa nesie vo veľ­mi pria­teľ­skom duchu, rých­lo som tu spoz­nal veľa zau­jí­ma­vých ľudí.

Samot­ná nová budo­va cen­trá­ly je jeden obrov­ský open spa­ce, keď­že Mark je milov­ní­kom toh­to štý­lu. Je to ako keby ste priš­li do kla­sic­ké­ho cowor­kin­gu, len je to tak 100x väč­šie.

image_1438572064

Šéfa Mar­ka si stre­tol? :)

Áno, tiež pra­cu­je s nami v open spa­ce. Raz som išiel po kan­ce­lá­rií a videl som ho ako sa opie­ra o stôl a nie­čo píše na mobi­le. Mal som okam­ži­te ten „OMG to je on“ pocit, bolo to super.

Okrem samot­nej prá­ce, kvô­li kto­rej si tam pri­šiel, akú pod­po­ru a mož­nos­ti ti ako stá­žis­to­vi Face­bo­ok ponú­kal?

Naozaj sa o nás výbor­ne sta­ra­li. Veľ­mi rád som cho­dil na rôz­ne dob­ro­voľ­né pred­náš­ky. Pred­ná­ša­li nám ľudia ako naprí­klad spo­lu­za­kla­da­teľ Ins­ta­gra­mu Mike Krie­ger ale­bo zakla­da­teľ What­sapp Jan Koum. Z jeho tal­ku ma zau­jal prvot­ný zámer What­sapp. Apli­ká­cia mala pôvod­ne slú­žiť len na to, aby si na nej pou­ží­va­te­lia moh­li dať sta­tus, ako naprí­klad že sú v prá­ci ale­bo na dôvo­len­ke. Zača­lo to pou­ží­vať pár tisíc ľudí, no rast sa ale rých­lo zasta­vil. Skú­ša­li pri­dať nie­koľ­ko vylep­še­ní, nič ale nepo­má­ha­lo. Až po pri­da­ní fun­kcie mes­sen­ger začal počet pou­ží­va­te­ľov rých­lo stú­pať.

Face­bo­ok sa sna­ží, aby ich zamest­nan­ci nemu­se­li okrem prá­ce naozaj nič rie­šiť. Veci ako uby­to­va­nie a stra­va sme mali okam­ži­te ide­ál­ne vyrie­še­né. Tiež je orga­ni­zo­va­ných veľa spo­loč­ných voľ­no­ča­so­vých akti­vít, ako fut­ba­lo­vé ale­bo ping­pon­go­vé tur­na­je. Tu je vidieť, že roz­ume­jú dôle­ži­tos­ti dob­rých medzi­ľud­ských vzťa­hov. Tak­tiež máme pre­pla­te­né zdra­vot­né výda­je, čo zahŕňa obrov­ský okruh vecí, ako naprí­klad jóga ale­bo všet­ky mož­né masá­že.

Aká komu­ni­ta sa vo sve­to­vej cen­trá­le Face­bo­oku a aj cel­ko­vo v Sili­con Val­ley pohy­bu­je? Zvyk­ne sa schá­dzať aj slo­ven­ská sku­pi­na?

Sil­ná je tu pre­dov­šet­kým ázij­ska komu­ni­ta, kto­rá zastu­pu­je pozí­cie od inter­nov až po top mies­ta. Sú vždy veľ­mi pria­teľ­skí. A čo sa týka Slo­vá­kov, tak tu máme cel­kom sil­nú sku­pi­nu. Čo je prek­va­pu­jú­ce je, že tu nie je až tak veľa Čechov, aj napriek tomu, že sú dva­krát tak veľ­ký národ. Celá “Čes­ko­slo­ven­ská par­tia” v Sili­con Val­ley sa orga­ni­zu­je na spo­loč­né stret­nu­tia a zvyk­ne to byť tak, že sa nás dá doko­py zhru­ba 15 Slo­vá­kov a tra­ja Česi.

Slo­ven­ských stá­žis­tov je vo Face­bo­oku cel­kom dosť, minu­lé leto nás tam bolo 6. Tra­ja štu­du­jú v Cam­brid­gi a dva­ja na Bra­ti­slav­skej Uni­ver­zi­te Komen­ské­ho.

Slo­vá­kom sa teda v IT sek­to­re darí. Čím to pod­ľa teba je?

Mys­lím si, že máme ako národ talent na infor­ma­tic­ké zruč­nos­ti. Keď sa pozrie­te na his­to­ric­ký reb­rí­ček umiest­ne­ní na infor­ma­tic­kej olym­piá­de, sme veľ­mi vyso­ko (bez zará­ta­nia medai­lí za ČSR). V tom­to reb­ríč­ku sto­ja ove­ľa väč­šie kra­ji­ny ako Slo­ven­sko hlbo­ko pod nami.

Je nie­čo, čo by si rád odká­zal čita­te­ľom?

Urči­te áno. Posú­vaj­te sa dopre­du a snaž­te sa na sebe neus­tá­le makať. Sto­jí to za to. Pozdra­vu­jem aj redak­ciu star­ti­tup, rád vás čítam a držím vám pal­ce do budúc­na.

S Joze­fom sa môže­te spo­jiť a sle­do­vať jeho ďal­šie kro­ky na Lin­ke­dI­ne.

Osob­ne ma veľ­mi teší, že cha­lan z malé­ho Slo­ven­ska to ešte počas baka­lár­ske­ho štú­dia na lokál­nej vyso­kej ško­le dotia­hol do štá­dia, kedy si môže vybe­rať medzi top sve­to­vý­mi zamest­ná­va­teľ­mi. Je dôka­zom toho, že sve­do­mi­tá sna­ha a hlav­ne veno­va­nie sa tomu, čo člo­ve­ka zau­jí­ma, pri­ná­ša zaslú­že­né ovo­cie. Som si istý, že o Joze­fo­vi bude­me ešte počuť.

Zdroj foto­gra­fií: archív Jozef Mar­ko

Pridať komentár (0)