Juraj Vacu­lík: Roz­hodli sme sa písať prí­beh Aero­Mo­bilu ako slo­ven­ský

Lukáš Gašparík / 14. septembra 2015 / Tools a produktivita

Jeden z otcov a zakla­da­te­ľov slo­ven­skej reklamy, muž, kto­rého odho­vá­rali od zalo­že­nia reklam­nej agen­túry, ale aj napriek tomu uspel. Meno Juraja Vacu­líka poznajú aj v zahra­ničí a vďaka nemu spoz­nal svet aj Aero­Mo­bil — lie­ta­júce auto zo Slo­ven­ska, ktoré spolu so Šte­fa­nom Kle­i­nom vynie­sol do výšin.

Ahoj Juraj, som veľmi rád, že si si našiel čas a mohli sme sa stret­núť. Začnime teda tak zľahka. Ako si si uží­val leto, bol si nie­kde na dovo­lenke?

Upro­stred leta som sa vrá­til z Fran­cúz­ska, kde som si bol oddých­nuť aj s rodi­nou. Teraz som už však v plnom pra­cov­nom nasa­dení.

Prej­dime teda k tvo­jej práci. Ako vyze­ral deň Juraja Vacu­líka pred­tým, ako sa spo­jil s Aero­Mo­bi­lom a ako vyzerá dnes?

Vo veľa veciach sa nezme­nil, ale v nie­kto­rých predsa len áno. Ja som bol vždy ten typ člo­veka, ktorý mal rád veľké výzvy a tak aj vyzerá celý môj život. Naprí­klad roz­bie­hať reklamnú agen­túru kedysi a dnes, je obrov­ský roz­diel. Vtedy ma všetci pre­svied­čali a odrá­dzali od toho, avšak nedal som sa a poda­rilo sa mi vybu­do­vať firmu, ktorá je úspešne na trhu už 20 rokov. Ďal­šia veľká výzva pre mňa prišla, keď som sa roz­ho­dol, že nech­cem fun­go­vať len v lokál­nom pro­stredí, ale chcem ísť aj za hra­nice. Dokonca aj napriek tomu, že oblasť reklamy nie je vôbec jed­no­du­chá, pre­tože tu člo­vek musí každý deň bojo­vať o úspech, rešpekt a cel­kovo o to, aby sa uži­vil.

fotka: Aero­Mo­bil

Jed­no­du­cho pove­dané, „agen­túra je taká dobrá, ako dobrá je jej posledná kam­paň.“ Našťas­tie sa nám darí a hrdo môžem pove­dať, že agen­túra MADE BY VACU­LIK je úspešná. Dokonca aj v zahra­ničí, kde sa nám poda­rilo si vybu­do­vať meno, čo doka­zuje naprí­klad aj to, že kli­en­tov sme mali naprí­klad už aj z Ruska, Číny a iných význam­ných trhov. Dote­raz sme pra­co­vali pre kli­en­tov už vo viac ako 35 kra­ji­nách sveta. Postu­pom času ako sa nám začí­nalo dariť a uve­do­mo­val som si, že mám v agen­túre skvelý mana­ge­ment, kto­rému musím nechať pries­tor na rea­li­za­ciu, som sa aj ja začal obze­rať po iných oblas­tiach a nových výzvach a začal som sa pomaly vná­rať do star­tu­po­vého sveta. Pre­tože napl­ne­ním jed­nej výzvy okam­žite pri­chá­dza ďal­šia. Pre mňa osobne bol naj­dô­le­ži­tejší ten moment, keď som roz­mýš­ľal nad tým, či budem už len hrá­vať napri­klad golf a budem známy, ako sa hovorí, jeden z „otcov a zakla­da­te­ľov slo­ven­skej reklamy“ alebo si začnem napĺňať opäť ďal­šie osobné a pro­fesné výzvy.

Zho­dou okol­ností si ma práve vtedy tie výzvy začali nachá­dzať samé. Postupne mi zaklo­palo na dvere množ­stvo zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a ešte zau­jí­ma­vej­ších ľudí. Jeden z nich prvých bol práve Šte­fan Klein, ale aj dal­šie ako napri­klad SynopsiPexeso Rasťa Tureka, ci LokalTV Adriany a Jakuba Kro­ne­rov­cov. Každý s iným prí­be­hom, s inou víziou, trhom a pro­duk­tom, avšak spo­ločné mali to, že hľa­dali neja­kého par­tnera. Naviac vždy v cel­kom hra­nič­ných až exis­tenč­ných situ­áciach. Pocho­pi­teľne, bolo aj zopár iných pro­jek­tov, ktoré nevyšli a v rôz­nych fázach sme ich museli zasta­viť, ako aj množ­stvo takých, ktoré ma vôbec nezau­jali. Avšak tie, pre ktoré som sa roz­ho­dol boli práve také, že som si pove­dal, že by bola obrov­ská škoda, do nich neísť a neskú­siť to. Vtedy som pri­šiel na to, že práve toto sú tie výzvy, ktoré dom hľa­dal a potre­bo­val. Aero­Mo­bil je v tomto ale veľmi špe­ci­fický, pre­tože vte­daj­šia pôvodná pred­stava sa dra­ma­ticky líši od dneš­nej rea­lity.

Do Aero­Mo­bilu som spo­čiatku vstú­pil hlavne ako inves­tor a spo­lu­za­kla­da­tel firmy so sna­hou pomôcť zme­niť Šte­fa­nov sen na reálny biz­nis pro­jekt. Zau­jí­mavé na ňom bolo, že to bol pro­jekt, ktorý nebol úplne neznámy. Aero­Mo­bil ako jeho idea tu už bol neja­kých 20 rokov, písalo sa o ňom pár­krát a ako som neskôr zis­til, Šte­fan sa sna­žil nie­koho pre pro­jekt zís­kať a pre­sved­čiť, hovo­ril s mno­hými, ale nikto tomu neve­ril. Šte­fan, kto­rého si veľmi vážim, je uzná­vaný peda­góg na VŠVÚ, skvelý dizaj­nér, ale nie je pod­ni­ka­teľ a biz­nis­men. Práve preto sa veľmi dopl­ňame a fun­gu­jeme spolu.

A čo teda tvoja agen­túra, zvlá­dajú to bez teba? :)

Musím sa pri­znať, že agen­túra MADE BY VACU­LIK, (kde MADE zastu­puje Media, Adver­ti­sing, Digi­tal, Events) stále nesie moje meno, som na ňu nesmierne hrdý a stále som za ňu zod­po­vedný, avšak už ju denno-denne neria­dim. V agen­túre mám skvelý tím ľudí, na čele so Zuz­kou Ďur­če­ko­vou, ktorí odvá­dzajú skvelú prácu a som na nich pat­rične hrdý. Dokonca sa pri­znám, že keď sme napo­sledy opäť vyhrali Zlatý kli­nec ako naj­lep­šia agen­túra, nešiel som ani na pódium. Prišlo mi to nepat­ričné a tak som iba stál a tlies­kal z pub­lika, pre­tože to už bol ich úspech, nie môj. Ale bol to skvelý pocit!

fotka: Inno­va­tion Award na fes­ti­vale SXSW 2015 v Aus­tine. Na fotke slo­ven­ský veľ­vys­la­nec v USA — Peter Kmeco, Juraj Vacu­lík, Šte­fan Vadócz (Aero­Mo­bil)

Do Aero­Mo­bilu si teda na začiatku vstú­pil iba ako inves­tor. Finan­cie si inves­to­val svoje?

Áno presne tak, vlo­žil som do Aero­Mo­bilu v pod­state skoro všetky svoje úspory. Velmi rýchle som ale zis­til , že pomá­hať iba finančne nebude sta­čiť, ale bude potrebné, aby som sa zapo­jil do pro­jektu aj aktívne mana­žér­sky. Našim cie­ľom bolo nie­len vytvo­riť fun­gu­júci pro­dukt, ale posta­viť funkčnú firmu s udr­ža­teľ­ným eko­no­mic­kým mode­lom a neskrý­vam, glo­bál­nymi ambí­ciami.

Musím pove­dať, že mňa pro­jekt Aero­Mo­bilu tak uchvá­til, že od tohto momentu som bol možno ešte viac nad­šený ako Šte­fan. ☺

Prečo si mys­líš, že sa mu túto myš­lienku neda­rilo posu­núť ďalej?

Ťažko presne pove­dať, ale možno to bola kom­bi­ná­cia doby, kva­lity a pre­sved­či­vosti argu­men­tov a možno aj veľ­kosti a kom­plex­nosti cel­ko­vej vízie. Nako­niec však nie­kedy na pre­lome rokov 2009/2010 pri­šiel Šte­fan, ako som už spo­mí­nal za mnou a mne sa to enormne zapá­čilo. Ja som o Aero­Mo­bile vedel už dávno, ešte zo škol­ských čias. V tom čase teda pri­šiel za mnou už značne frus­tro­vaný, že stále, už 20 rokov má tento sen ale stále stojí na jed­nom mieste, hľadá par­tnera, ale nikto nie je ochotný do toho ísť s ním.

Vtedy mi Šte­fan pove­dal, že ma berie ako poslednú inštan­ciu pre jeho vysní­vaný pro­jekt a veril, že mu budem ochotný pomôcť spl­niť jeho sen. Môžem pre­zra­diť, že ma to vtedy tak nadchlo, že už na úplne prvom mee­tingu som sa roz­ho­dol, že áno, ideme do toho. Ale nie kvôli tomu emo­ci­onál­nemu kon­textu, že som možno posledná šanca pre neho. Pokým ma Šte­fan pre­svied­čal o svo­jej vízií skôr z tej desig­ner­skej a inži­nier­skej stránky, ja som za ňou videl obrov­skú pod­ni­ka­teľ­skú prí­le­ži­tosť a pred­sta­vo­val som si, čo všetko za tým môže byť. Fas­ci­no­vala ma pred­stava ako by sa dala táto tech­no­ló­gia v budúc­nosti pou­žiť a čo všetko by sme mohli vďaka nej doká­zať.

Je skvelé počú­vať takýto prí­beh, ale nepre­vlá­dala na začiatku naozaj u teba tá povestná “pod­ni­ka­teľ­ská dra­vosť”?

Pri­znám sa, že samoz­rejme som videl za celým pro­jek­tom nie­kedy v ďale­kej budúc­nosti aj biz­nis prí­le­ži­tosť, avšak hneď som pocho­pil, že tu ide o oveľa viac. Že je to pro­jekt, ktorý ma šancu zme­niť, pre­tvo­riť svet. A ja chcem byť pri tom a doká­zať to usku­toč­niť.

Práve preto som sa začal Aero­Mo­bilu veno­vať úplne naplno a ria­de­nie agen­túry som pre­ne­chal svo­jim veľmi schop­ným a kom­pe­tent­ným kole­gom. Tento pro­jekt som nikdy neb­ral iba ako “ďal­šiu” inves­tí­ciu. Aero­Mo­bil mi od začiatku pri­rás­tol k srdcu. Po tomto všet­kom som si uve­do­mil, že toto je TÁ výzva, ktorú som hľa­dal. Práve preto sa Aero­Mo­bilu venu­jem abso­lútne full-time.

Srší z teba priam pozi­tívna ener­gia a vidno, že ty tvo­jimi pro­jektmi priamo žiješ. V tema­tike si bol však viac menej lai­kom, aké boli teda tvoje prvé kroky v Aero­Mo­bile?

Áno, Aero­Mo­bil je teraz môj život. ☺ Hneď potom, ako som začal pôso­biť full-timovo v Aero­Mo­bile začal celý pro­jekt rásť. Roky 2010, 2011, 2012 boli nábe­hové, skôr to bola pre mňa príp­rava na to, čo prišlo neskôr. Dis­ku­to­vali sme veľa o pro­jekte, o tech­no­ló­giách, mož­ných apli­ká­ciách. Pro­jek­to­vala a sta­vala sa ver­zia Aero­Mo­bilu 2.5. Pre mňa to bolo osobne enormne zau­jí­mavé, pre­tože som musel absor­bo­vať ohromné množ­stvo infor­má­cií, začať budo­vať team, vysta­vať celý busi­ness kon­cept a doká­zať kom­plexne ucho­piť celú, pre mňa novú tému a prob­le­ma­tiku.

A čím viac som sa Aero­Mo­bi­lom zaobe­ral, tým viac som mu veril a nevá­hal som preto do tohto pro­jektu inves­to­vať o mnoho via­cej, ako som si mys­lel na začiatku. Číslo hovo­riť nebu­dem, ale od roku 2010 do apríla 2015 bol každý jeden účet Aero­Mo­bilu hra­dený výhradne z mojich úspor.

Kedy a aké boli dote­raj­šie zlo­mové body v Aero­Mo­bile podľa teba?

Ak pre­sko­čím zalo­že­nie firmy a spo­je­nie mňa a Šte­fana, tak zlo­mové bolo pozva­nie na kon­gres SAE / Aero­Tech do Mon­tre­alu. Vtedy som sa roz­ho­dol, a berúc do úvahy aj môj mar­ke­tin­gový inštinkt som si pove­dal, že tam nepôj­deme iba ako nejakí abs­traktní vizi­onári, ale uro­bíme to úplne inak. Následne sme v úplne extrémne krát­kom čase dokon­čili pred-poto­typ Aero­Mo­bil 2.5 a pár dní pred odle­tom do Mon­tre­alu, sme usku­toč­nili prvé úspešné tes­to­va­cie lety a nato­čili sme mate­riál, ktorý sme potom pre­zen­to­vali na Aero­Te­chu.

Práve Mon­treal bol ten moment, ktorý akce­le­ro­val dovte­dajší prí­beh Aero­Mo­bilu, vtedy sme doslovne „roz­bili bank.“ Poda­rilo sa nám vyra­ziť dych mno­hým glo­bál­nym exper­tom aj tým, že sme neuká­zali len nejakú ani­mo­vanú víziu, ale tým, že náš Aero­Mo­bil sku­točne exis­to­val, jaz­dil a lie­tal.

Vtedy som si pove­dal, že musíme ísť do toho na plný plyn! Začali sme sta­vať reálny, full time­ový tím veľmi kva­lit­ných ľudí, pre­tože dovtedy bol Aero­Mo­bil naozaj iba Šte­fan, ja a pár ľudí, ktorí sa vyslo­vene bri­gád­nicky podie­ľali na vývoji. Roz­ho­dol som sa štruk­tú­ro­vať Aero­Mo­bil ako budúcu naozaj veľkú glo­bálnu firmu, aj keď je ešte iba v star­tu­po­vom štá­diu. Uspieť môžeme iba vtedy, keď to nebude kon­ci­po­vané iba ako nejaký lokálny tech­nický hobby pokus, ale ako naozaj veľmi ambi­ci­ózny pro­jekt, ktorý má za cieľ zme­niť spô­sob osob­nej pre­pravy na glo­bál­nej úrovni.

Preto hľa­dám a sna­žím sa zís­kať do teamu naj­lep­ších ľudí a takisto spo­lu­pra­cu­júce firmy. Či sú to už tech­no­lo­gické firmy, alebo aj právne a kon­zul­tačné. Kedže som veril, aj v čase, keď tomu ešte nič nena­sved­čo­valo, že budeme potre­bo­vať tých naj­lep­ších, najal som firmy ako Allen&Overy alebo KPMG, aby sme mali vo všet­kom tých naj­lep­ších mož­ných par­tne­rov.

fotka: Pre­zen­tá­cia Aero­Mo­bilu počas Foun­ders Forum v Lon­dýne – na snímke Brent Hober­man, zakľa­da­tel Foun­ders Forum a Juraj Vacu­lík

A čo sa teda udialo v apríli tohto roka? :)

V apríli nastal moment, keď prišli prvé externé peniaze od exter­ného inves­tora. Ide o ven­ture kapi­tá­lovú spo­loč­nosť, LRJ Capi­tal, na kto­rého čele stojí Peter Iri­kov­ský. Majú veľmi zau­jí­mavé inves­tí­cie od Čiech, Izra­ela, USA, Slo­ven­ska, Nemecka, dokonca som zis­til, že sme co-inves­tori aj v Pexese, kde som bol zho­dou okol­ností prvým inves­to­rom. Roko­va­nia pre­bie­hali od janu­ára do apríla tohto roku, kedy sme pod­pí­sali zmluvu.

Vysvetli mi pro­sím ťa, prečo si sa teda roz­ho­dol pre slo­ven­ský ven­ture kapi­tál a nie zahra­ničný? Pre pro­jekt vášho zvuč­ného mena nemo­hol byť prob­lém zís­kať peniaze aj mimo Slo­ven­ska.

Prav­du­po­ve­diac máme stále roz­jed­na­ných aj via­cero ponúk zo zahra­ni­čia. Od samot­ných a nie­len ame­ric­kých inves­to­rov sme ale dostali spätnú väzbu, že ešte pred­tým ako budeme rai­so­vať v zahra­ničí, pokiaľ sa nepres­ťa­hu­jeme do Bay Area alebo nie­kde inde, bliž­šie k inves­to­rom, bude dobré mať za sebou lokál­neho inves­tora.

Pri­znám sa, že ja som vždy sta­val všetky svoje pod­ni­ka­teľ­ské akti­vity veľmi orga­nicky. Všetky vyrástli bez pôži­čiek, iba s mojimi vlast­nými rein­ves­to­va­nými peniazmi. Pri Aero­Mo­bile mi však bolo jasné, že toto je úplne iný prí­pad a aj keď som doň vlo­žil omnoho viac vlast­ných zdro­jov, než som pôvodne rátal, tak pokiaľ budeme chcieť vyrásť glo­bálne, budeme potre­bo­vať ďaľ­šie a naozaj veľké a hlavne správne smart inves­tí­cie.

Čiže si sa sve­do­mite pri­pra­vo­val a vzde­lá­val pred­tým ako ste začali rie­šiť inves­to­rov…

Áno presne. Pre­čí­tal som čo sa dalo, stre­tol som sa s množ­stvom odbor­ní­kov, avšak musím pove­dať, že vlastnú skú­se­nosť nena­hradí nič. Z toho dôvodu som skoro celý minulý máj strá­vil spolu s Mar­ti­nom Brunc­kom, naším CFO a záro­veň Chief Stra­tegy Offi­ce­rom v Sili­con Val­ley, kde sme absol­vo­vali rôzne stret­nu­tia. Moje vôbec prvé stret­nu­tie v živote s neja­kým VC bolo práve s jed­ným z naj­väč­ších a naj­sláv­nej­ších VC fon­dov na svete. Bolo to skvelé, oni boli tiež nad­šení, pre­tože „fly­ing car“ je veľmi lákavá a ambi­ci­ózna téma. Keď si dnes uve­do­mím akú mieru infor­má­cií a dát sme mal v tej chvíli, je až neuve­ri­teľné, že sme to cel­kom dobre zvládli.

Nará­žali sme však na veľké množ­stvo prob­lé­mov a otá­zok, na ktoré som nie­kedy neve­del odpo­ve­dať. Treba však pove­dať, že ľudia z VC fon­dov sú zvyk­nutí na takéto situ­ácie a odpo­vede, keďže často sa stre­tá­vajú s podob­nými prí­padmi, kedy ľudia prídu so skve­lým nápa­dom, avšak nemajú ešte dosta­tok infor­má­cií o danom prob­léme. Po tomto pobyte som pocho­pil množ­stvo fak­tov a súvis­lostí. Som rád, že som si toto celé mohol zažiť na vlast­nej koži, pre­tože som bol oveľa lep­šie pri­pra­vený na ďal­šiu fázu. Naprí­klad jedna z vecí, ktorú som si tam uve­do­mil bola, že sme spra­vili veľmi dobre, keď sme si dali naše rie­še­nie paten­to­vať. Momen­tálne už máme via­cero celo­sve­to­vých paten­tov. Nie­ktoré ešte v pen­ding štá­diu, ale nie­ktoré už gran­ted.

fotka: Foun­ders Forum Lon­dýn

Viem, že tento pro­ces je veľmi zdĺhavý a náročný, keďže ho musia robiť ozaj­stní pro­fe­si­onáli. Ako teda zo Slo­ven­ska spra­viť sve­tové patenty?

Celý pro­ces paten­to­va­nia bol veľmi zau­jí­mavý a dal mi veľa skú­se­ností. Oslo­vil som slo­ven­skú spo­loč­nosť AK Brichta&Partners, o kto­rých som aj z vlast­nej skú­se­nosti vedel, že na Slo­ven­sku sú v oblasti IP špič­kou. Tí však hneď pocho­pili glo­bálny roz­mer našej situ­ácie a odpo­ru­čili nám do pro­jektu pri­zvať aj iných. Na stole sa nám tak obja­vili ponuky od via­ce­rých celo­sve­tovo rešpek­to­va­nych spo­loč­ností, ktoré sa zaobe­rajú paten­tami a IP. Nako­niec sme sa roz­hodli v koope­rá­cii s Brich­tov­cami pre reno­mo­vanú IP spo­loč­nosť Fin­ne­gan.

Pred inves­tormi to je asi cel­kom roz­ho­du­júci moment, či má pro­jekt patent na svoj pro­dukt…

Pri nich nám to veľmi pomohlo. Musím však podot­knúť, že veľmi dôle­žitý bol ešte jeden moment a ako prvý ma naň upo­zor­nil práve Rasťo Turek. On bol jed­ným z prvých, ktorý ma vtedy tak kama­rát­sky pri­pra­vil na to, že môžeme mať asi prob­lém s kre­di­bi­li­tou. S Ras­ťom mám veľmi dobrý vzťah, pre­tože okrem toho, že som jeho inves­tor, sme aj dobrí kama­ráti, takže som sa s ním aj dosť často radil. Prob­lém s kre­di­bi­li­tou, sku­točne aj pri­šiel. Len si pred­stavte, že ako rea­go­vali ľudia vo svete, keď som s nimi hovo­ril o lie­ta­jú­com aute — zo Slo­ven­ska. Mnohí neve­deli ani kde sa Slo­ven­sko nachá­dza a nie ešte to, že máme sku­točne funkčné lie­ta­júce auto.

Často krát to býva tak, že s ino­va­tív­nymi nápadmi pri­chá­dzajú ľudia, ktorí nero­bia v tej danej oblasti, takže sa poze­rajú na veci tak pove­diac z nad­hľadu. Avšak bez reál­nej pod­pory kva­lit­ných ľudí, ktorí pôso­bia v danej indus­try by boli šance na úspech sku­točne mizivé. A práve v his­tó­rii star­tu­pov je takých prí­kla­dov množ­stvo. Preto bolo naším hlav­ným cie­ľom si postupne vybu­do­vať kre­di­bi­litu. Prvým kro­kom k dosia­hnu­tiu toho bolo aj to, že sme sa sna­žili zís­kať správne kon­takty na ľudí, ktorí sa za nás posta­via ako čle­no­via nášho Advi­sory Boardu. Naprí­klad z auto­mo­bi­lo­vej bran­dže, kde mal Šte­fan Klein zo svojho pôso­be­nia v minu­losti veľmi dobré kon­takty. Pri­chá­dzali nám však samé nega­tívne alebo žiadne odpo­vede. Nemali vôbec záu­jem sa posta­viť za nás a bolo to pre nich stále veľmi „crazy.“ Nako­niec sa nám to však poda­rilo cez úplne iné kanály. Postu­pom času sme tak začali pre­svied­čať tých správ­nych ľudí.

Takže ako by znela rada od Juraja Vacu­líka, čo sa týka pre­svied­ča­nia ľudí? :)

Moja rada pre všet­kých znie, náj­dite a pre­svedčte správ­nymi argu­men­tami, osob­ným nad­še­ním a odhod­la­ním prvého správ­neho člo­veka. To vám potom otvorí dvere aj k tým ďal­ším. To bola aj rada, ktorú som dostal od Rasťa Tureka, a ja tak isto radím kaž­dému slo­ven­skému star­tupu, aby mal glo­bálne ambí­cie a hlavne, aby mal dobre zosta­vený Advi­sory board z tých naj­väč­ších mien a odbor­ní­kov z daného biz­nisu. Tým prvým zo zná­mych mien, ktorý sa za nás takto posta­vil, bol Glenn Mer­cer. To je člo­vek, ktorý bol šéf celej auto­mo­tive diví­zie v McKin­sey, radil naj­väč­ším sve­to­vým auto­mo­bil­kám. Jeho prvá reak­cia bola taká akú sme pred­po­kla­dali, značne skep­tická. Spo­čiatku pochy­bo­val, so slo­vami, že pro­jek­tov lie­ta­jú­cich áut už v minu­losti videl via­cero, no nako­niec nám pove­dal, že možno sme to práve my, ktorí to doká­žeme usku­toč­niť. Pre­sved­čiť ho, bolo náročné. Stále sme si vymie­ňali emaily, sky­po­vali, až sa napo­kon dal pre­sved­čiť a roz­ho­dol sa, že ide s nami do toho. Začal nám pomá­hať ana­ly­zo­vať dáta, ale hlavne zís­kali sme prvé veľké meno v odbore, ktoré začalo pomá­hať budo­vať našu kre­di­bi­litu.

fotka: Úplne prvá pre­zen­tá­cia Aero­Mo­bilu v Han­gári 7 v Salz­burgu. Na fotke pre­bieha dis­ku­sia s Anto­nym She­rif­fom a Mar­ti­nom Brunc­kom

Práve on bol ten člo­vek, ktorý rýchlo pocho­pil, že potre­bu­jeme ďal­ších ľudí z odboru, ale aj s veľ­kými prak­tic­kými súse­nos­ťami. Exis­tujú dva typy auto­mo­bi­liek, a to sú veľké kor­po­rá­cie a potom tie tak pove­diac bou­ti­qe­ove. Práve tieto majú omnoho väč­šie šance vyrásť a prísť s nie­čím ino­va­tív­nym. Skve­lým prí­kla­dom tak­po­ve­diac star­tu­po­vej auto­mo­bilky je McLa­ren, ktorý popri tíme For­mule 1, de facto ako spin-off vyrás­tol na špič­kovú auto­mo­bilku, ktorá vyrába jedny z naj­rých­lej­ších a tech­no­lo­gicky naj­do­ko­na­lej­ších cest­ných auto­mo­bi­lov na svete. A práve Glenn nás dal do kon­taktu s člo­ve­kom, ktorý toto celé v McLa­rene vybu­do­val. Hovo­ríme o Antony She­riffovi, kto­rého si nesmierne vážim a je to teraz aj akýsi môj osobný pro­fesný guru. Tento člo­vek bol v minu­losti vicep­re­zi­den­tom Fiatu, a následne bol najatý do McLa­renu ako Mana­ging Direc­tor, ktorý vybu­do­val od zákla­dov. Som nesmierne rád, že práve také­hoto člo­veka môžeme mať v našom Advi­sory boarde.

Podľa tvojho názoru, čo pre­svedčí ľudí, k tomu aby začali veriť v tvoju vec? Je to práve tá myš­lienka alebo niečo iné?

Je to kom­bi­ná­cia via­ce­rých fak­to­rov. Pre­tože naprí­klad Glenna, ktorý bol prvým čle­nom Advi­sory boardu, nepre­sved­čil iba samotný pro­jekt lie­ta­jú­ceho auta, on už takých pro­jek­tov videl v minu­losti nie­koľko. Ale mys­lím, že ho pre­sved­čila naša kom­plex­nosť a asi aj nad­še­nie. Možno to, že sme to mali celé pre­mys­lené, vedeli ako chceme postu­po­vať, mali sme cel­kom jasnú stra­té­giu a skvelý kon­cept. A tak isto Antony. Jeho pozná v auto­mo­bi­lo­vom biz­nise naozaj každý a je akousi celeb­ri­tou v tomto odbore. On má toľko ponúk a pra­cuje na toľ­kých nesmierne zau­jí­ma­vych nových pro­jek­toch, že sme nesmierne radi, že sa pri­dal práve k nám a je sku­točne hands on. Množ­stvo vecí nám pomo­hol naplá­no­vať, zade­fi­ni­ovať, vykal­ku­lo­vať, spo­jil nás so správ­nymi ľudmi, dodá­va­teľmi a par­tnermi.

fotka: Juraj Vacu­lík a Šte­fana Klein po pre­mi­ére Aero­Mo­bilu v Han­gári 7 

Vieme, že Aero­Mo­bil pred nedáv­nom obo­ha­til ďalší skvelý člen tímu? Povedz nám niečo o vašom novom CTO.

Áno, je to pomerne ešte čerstvé, ale máme nového world class CTO. Je ním Doug MacAn­drew, ktorý pri­náša potrebnú kom­pe­ten­ciu do firmy. Šte­fan Klein sa bude viac veno­vať samot­nému budú­cemu vývoju a dizajnu. V tom je naozaj špička! Doug je jed­ným z top ľudí v obore a mys­lím, že sme nemohli zís­kať nikoho lep­šieho. Veď aj jeho nám dopo­ru­čil práve Antony:-) Má dlho­ročné skú­se­nosti z auto­mo­bi­lo­vého odve­tia. Jeho kari­éra sa roz­ví­jala v spo­loč­nos­tiach ako Jaguar, Land Rover, BMW, McLa­ren, či Smith Tech­no­lo­gies. Počas svojho pôso­be­nia pra­co­val na nie­koľ­kých glo­bál­nych pro­jek­toch Land Roveru a tak isto bol čle­nom teamu, ktorý uvie­dol na trh naprí­klad skvelé auto Mer­ce­des McLa­ren SLR.

A čo samotná výroba Aero­Mo­bilu? Kedy sa doč­káme prvých kús­kov na pre­daj? ☺

Tak plány sú jedna vec, rea­lita druhá. Verím, že sa nám podarí Aero­Mo­bil pri­pra­viť tak, aby mohol začať v roku 2017 byť dostupný na trhu. Do vtedy nás však čaká ešte obrov­ské množ­stvo práce. Aj keď s pre­da­jom by sme nemali prob­lém ani teraz. Nedávno sme boli na výstave naj­lu­xus­nej­ších auto­mo­bi­lo­vých zna­čiek sveta Top Marques v Monaku a môžem vám pove­dať, že sme sa neza­sta­vili. Počas celej doby boli pri nás ľudia, ktorí mali reálny záu­jem o náš Aero­Mo­bil. Dokonca nie­ktorí už chceli kúpiť náš jediný kus, ktorý sme vysta­vo­vali. :)

fotka: JRC Science Hub — Euro­pean Com­mis­sion 

Na to, aby sme mohli lie­tať a pou­ží­vať Aero­Mo­bil, budem potre­bo­vať nejaké špe­ciálne opráv­ne­nie? Čo legis­la­tíva?

Tak to je pocho­pi­teľné. Aj keď našim cie­ľom je nie­kedy v budúc­nosti sprí­stup­niť Aero­Mo­bil sku­točne kaž­dému, na jeho ria­de­nie bude treba vodičský pre­kaz a samoz­rejme pre­ukaz pri­vát­neho pilota. Avšak verím, že toto sa bude postu­pom času zjed­no­du­šo­vať. A nie­kedy v budúc­nosti bude práve Aero­Mo­bil nie­len self dri­ving car, ale Self-Fly­ing Car! Vyvíja sa aj legis­la­tíva. Mnohé by sa malo v blíz­kej dobe zme­niť. Dokonca sa môžem pochvá­liť, že Aero­Mo­bil je pro­jek­tom, ktorý je pod­po­ro­vaný Európ­skou úniou, takže aj pokiaľ ide o nasta­vo­va­nie novej legis­la­tívy, pri­hliada sa tu aj na naše potreby alebo kon­krétne na potreby lie­ta­jú­cich aut v budúc­nosti. Dokonca máme za sebou množ­stvo jed­naní a pre­zen­tá­cií so samot­ným výbo­rom Európ­skej komi­sie, ktorý má našu prob­le­ma­tiku na sta­rosti.

A ako to bude s pri­stá­va­ním, resp. so vzle­tom? Naozaj môžem vzliet­nuť a pri­le­tieť, kde si zmys­lím?

Tak pokiaľ to regu­lá­cie a pod­mienky dovo­lia nebude to prob­lém. Aero­Mo­bil je fan­tas­tický v tom, že na vzlet potre­buje pri­bližne 200 met­rov dlhú dráhu, stačí tráv­natý pás a pri pri­státí je to ešte lep­šie. Keďže nie sme kla­sické lie­tadlo a pri­stá­vame rovno na všetky 4 kolesá, tak si môžeme dovo­liť aj okam­žite naplno brz­diť. Tento fakt zna­mená, že Aero­Mo­bil dokáže pri pri­stá­vaní zasta­viť na nesku­toč­ných 50 met­roch. A čo sa týka pri­stá­va­cích plôch, tak aj v tejto oblasti exis­tujú rôzne rie­še­nia. Podľa rôz­nych štú­dií by mohla byť naprí­klad pri kaž­dom odpo­čí­vadle mimo regu­lo­va­ného letec­kého pries­toru vybu­do­vaná dráha, kde by mohli lie­ta­júce autá vzlie­tať a záro­veň aj pri­stá­vať.

fotka: Pione­ers Fes­ti­val 2014 Vie­deň

Pred­ne­dáv­nom sa obja­vila infor­má­cia, že vám boli schvá­lené sti­muly na výskum a vývoj 6 mili­ó­nov eur od štátu. Na inter­nete sa obja­vili rôzne komen­táre. Čo si o tom mys­líš ty?

Celý pro­ces pre­be­hol úplne trans­pa­ren­tne a regu­lárne. Pro­ces sch­va­ľo­va­nia trval nejakú dobu, počas kto­rej sme museli spl­niť nie­koľko pod­mie­nok. A navyše, ako každý posky­to­va­teľ finanč­ných pros­tried­kov, aj štát má nejaké oča­ká­va­nia. Našou úlo­hou je teraz vybu­do­vať na Slo­ven­sku sta­bilnú R&D základňu Aero­Mo­bilu, pri­tiah­nuť sem tých naj­lep­ších exper­tov zo sveta a vytvo­riť tak pra­covné miesta a pries­tor pre daľší rast našich odbor­ní­kov.

Grant sme naviac nezís­kali sami, ale v spo­lu­práci so Žilin­skou uni­ver­zi­tou. A k tým komen­tá­rom, by som dodal len toľko, že Aero­Mo­bil ako značka v posled­nom období nesku­točne šírila dobré meno Slo­ven­ska v zahra­ničí a takisto mali sme via­cero ponúk relo­ko­vat celý pro­jekt do iných kra­jín, prí­padne až na iné kon­ti­nenty, ale roz­hodli sme sa, možno prek­va­pivo ostať tu a dalej písať prí­beh Aero­Mo­bilu ako slo­ven­ský prí­beh. Naviac, vo svete je práve pri takýchto vel­kých tech­no­lo­gic­kých pro­jek­toch kom­bi­ná­cia pub­lic-pri­vat veľmi častá a abso­lútne štan­dardná. Mnoho z firiem o kto­rých sa píše aj na Star­ti­tup je finan­co­vaná práve takto.

A aké sú vaše najb­liž­šie plány? :)

Tak plány sú jasné, dokon­čiť Aero­Mo­bil do reál­nej pro­dukč­nej, cer­ti­fi­ko­va­nej podoby, aj keď k tomu vedie ešte veľmi dlhá a náročná cesta. Máme pred sebou ešte veľké výzvy, ale verím, že sa nám ich podarí spl­niť a Aero­Mo­bil sa stane glo­bálne úspeš­ným a zmení spô­sob osob­nej pre­pravy tak, ako ju poznáme teraz. Aero­Mo­bil je skve­lým pro­jek­tom a som nesmierne rád, že môžem byť jeho súčas­ťou.

Juraj, sedíme tu už zhruba dve hodiny. Na záver mi možno už len pár vetami zhrň, ako vní­maš záu­jem médií o Aero­Mo­bil a ako vidíš v tomto zmysle Star­ti­tup?

O Aero­Mo­bile sa písalo často aj keď jeho vní­ma­nie sa postupne mení. Naj­skôr ho médiá ref­lek­to­vali ako tro­chu kuri­ozitu, kto­rej ľudia ešte veľmi neve­rili. Postu­pom času ako pri­chá­dzali výsledky našej práce, sa menil aj ohlas médií na nás. Som rád, že sa nám poda­rilo vyvo­lať taký obrov­ský záu­jem aj u sve­to­vých médií, ktoré často krát o nás píšu ako o prvom lie­ta­jú­com aute, aj keď ani zďa­leka nie sme prví. Prvé pokusy boli uz v roku 1917 v USA. Médiá sú dôle­ži­tou zlož­kou našej práce, pre­tože práve to je to, čo nás dostalo do sveta. Keď už spo­mí­nam médiá, tak nemô­žem zabud­núť pochvá­liť ani vás v Star­ti­tup. Aj napriek tomu, že exis­tu­jete krátky čas, páči sa mi čo robíte, ako to robíte a najmä to, že aj napriek zatiaľ malým roz­me­rom, k tomu pri­stu­pu­jete veľmi pro­fe­si­onálne. Držím palce a verím, že aj vaše plány sa budú takisto napĺňať.

Pridať komentár (0)