K iPho­nu 7 dosta­neš Ear­Pods s 3,5 mm konek­to­rom a reduk­ci­ou

Daška Vanková, thinkapple.sk / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako sa pred­po­kla­dá, iPho­ne 7 nebu­de mať 3,5 mm jack na slú­chad­lá. A prá­ve priš­la nová sprá­va z Japon­ska od Maca Ota­ka­ra! K iPho­nu 7 sa budú baliť Ear­Pods slú­chad­lá ako aj dote­raz, ale aj s reduk­ci­ou!

Všet­ci pozná­me Ear­Pods slú­chad­lá, kto­ré vždy dosta­ne­me k iPho­nu. Avšak nastá­va zme­na! V samot­ných slú­chad­lách síce nie, no časom sa mož­no zme­ní aj to. K nové­mu iPho­nu 7 dosta­neš slú­chad­lá s 3,5 mm konek­to­rom, no aj reduk­ciu s 3,5 mm na Light­ning konek­tor.

Zdroj: voltmagonline.com

foto: voltmagonline.com

Dote­raz sme však na webo­vých por­tá­loch číta­li iba doha­dy o tom, aké slú­chad­lá App­le pri­ne­sie. Mali sme tu infor­má­cie o slú­chad­lách pria­mo s Light­ning konek­to­rom, dokon­ca aj o Blu­e­to­oth slú­chad­lách. A nako­niec k oby­čaj­ným a sta­rým zná­mym Ear­Pods dosta­ne­me iba reduk­ciu.

Zdroj: thecountrycaller.com

foto: thecountrycaller.com

Mac Ota­ka­ra tiež pred­po­kla­dá, že iPho­ne 7 bude k dis­po­zí­cii v 256 GB varian­te a repro­duk­to­ry budú umiest­ne­né na pra­vej aj ľavej stra­ne pri Light­ning konek­to­re. No rôz­ne teórie hovo­ria o tom, že App­le pred­sta­ví iPho­ne 7 s repro­duk­to­rom iba na jed­nej stra­ne.

Už exis­tu­je toľ­ko infor­má­cií o novom iPho­ne, že sa v tom strá­ca­me. Pre­to jedi­né, čo môže­me uro­biť, je počkať na sep­tem­ber 2016 a na vlast­né oči uvi­dí­me, čo nám nako­niec fir­ma App­le pri­chys­ta­la.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)