K iPhonu 7 dosta­neš Ear­Pods s 3,5 mm konek­to­rom a reduk­ciou

Daška Vanková, thinkapple.sk / 22. júna 2016 / Tech a inovácie

Ako sa pred­po­kladá, iPhone 7 nebude mať 3,5 mm jack na slú­chadlá. A práve prišla nová správa z Japon­ska od Maca Ota­kara! K iPhonu 7 sa budú baliť Ear­Pods slú­chadlá ako aj dote­raz, ale aj s reduk­ciou!

Všetci poznáme Ear­Pods slú­chadlá, ktoré vždy dosta­neme k iPhonu. Avšak nastáva zmena! V samot­ných slú­chad­lách síce nie, no časom sa možno zmení aj to. K novému iPhonu 7 dosta­neš slú­chadlá s 3,5 mm konek­to­rom, no aj reduk­ciu s 3,5 mm na Light­ning konek­tor.

Zdroj: voltmagonline.com

foto: voltmagonline.com

Dote­raz sme však na webo­vých por­tá­loch čítali iba dohady o tom, aké slú­chadlá Apple pri­ne­sie. Mali sme tu infor­má­cie o slú­chad­lách priamo s Light­ning konek­to­rom, dokonca aj o Blu­e­to­oth slú­chad­lách. A nako­niec k oby­čaj­ným a sta­rým zná­mym Ear­Pods dosta­neme iba reduk­ciu.

Zdroj: thecountrycaller.com

foto: thecountrycaller.com

Mac Ota­kara tiež pred­po­kladá, že iPhone 7 bude k dis­po­zí­cii v 256 GB variante a repro­duk­tory budú umiest­nené na pra­vej aj ľavej strane pri Light­ning konek­tore. No rôzne teórie hovo­ria o tom, že Apple pred­staví iPhone 7 s repro­duk­to­rom iba na jed­nej strane.

Už exis­tuje toľko infor­má­cií o novom iPhone, že sa v tom strá­came. Preto jediné, čo môžeme uro­biť, je počkať na sep­tem­ber 2016 a na vlastné oči uvi­díme, čo nám nako­niec firma Apple pri­chys­tala.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)