KAMA­KO bál v žia­re kra­ji­ny vychá­dza­jú­ce­ho sln­ka

Michal Sorkovský / 20. apríla 2016 / Lifehacking

Pia­ty roč­ník legen­dár­ne­ho KAMA­KO bálu sa bude konať 30. aprí­la 2016 v Met­ro­po­le. Štu­den­ti mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie ho ten­to raz uspo­ra­dú­va­jú v duchu neza­me­ni­teľ­né­ho Japon­ska.

Na toh­to­roč­nom KAMA­KO bále si napl­no vychut­náš pôvab roz­ma­ni­té­ho Japon­ska. Tak ako japon­ská záh­ra­da plná svie­žich sakúr, aj my pre­kvi­tá­me nápad­mi a kre­a­ti­vi­tou. Celé podu­ja­tie sa tak pone­sie v pôso­bi­vej atmo­sfé­re. Hos­ťom ponúk­ne prí­jem­ný záži­tok a množ­stvo prek­va­pe­ní.

KAMA­KO bál je sku­toč­ne popu­lár­nou uda­los­ťou, za čo vďa­čí naj­mä vyda­re­ným minu­lým roč­ní­kom, kto­ré sa odo­hra­li v štý­le zvod­nej bur­les­ky, gran­di­óz­ne­ho cir­ku­su, divo­ké­ho wes­ter­nu či bož­ské­ho Olym­pu.

kamako

Kated­ra mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve je povest­ná nad­še­ním pre skve­lé myš­lien­ky a nikdy neutí­cha­jú­cou kre­a­ti­vi­tou. KAMA­KO bál orga­ni­zu­jú štvr­tá­ci pra­vi­del­ne už od roku 2012. V dob­rej nála­de sa tu stre­tá­va­jú štu­den­ti, peda­gó­go­via a ľudia z bran­dže.

Nevá­haj­te a príď­te sa nadých­nuť neodo­la­teľ­nej vône kvit­nú­cich sakúr. Teší­me sa na Vás v sobo­tu 30. aprí­la v Met­ro­po­le na japon­skom KAMA­KO bále.

Viac infor­má­cií o bále a spon­zo­roch ako Todos, CINE­MAX, AIC, Lif­ta­go a mno­hých iných sa dozvieš na Face­bo­oku  ale­bo na našej web­strán­ke.

Zdroj: tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)