KAMAKO bál v žiare kra­jiny vychá­dza­jú­ceho slnka

Michal Sorkovský / 20. apríla 2016 / Tools a produktivita

Piaty roč­ník legen­dár­neho KAMAKO bálu sa bude konať 30. apríla 2016 v Met­ro­pole. Štu­denti mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie ho tento raz uspo­ra­dú­vajú v duchu neza­me­ni­teľ­ného Japon­ska.

Na toh­to­roč­nom KAMAKO bále si naplno vychut­náš pôvab roz­ma­ni­tého Japon­ska. Tak ako japon­ská záh­rada plná svie­žich sakúr, aj my pre­kvi­táme nápadmi a kre­a­ti­vi­tou. Celé podu­ja­tie sa tak pone­sie v pôso­bi­vej atmo­sfére. Hos­ťom ponúkne prí­jemný záži­tok a množ­stvo prek­va­pení.

KAMAKO bál je sku­točne popu­lár­nou uda­los­ťou, za čo vďačí najmä vyda­re­ným minu­lým roč­ní­kom, ktoré sa odo­hrali v štýle zvod­nej bur­lesky, gran­di­óz­neho cir­kusu, divo­kého wes­ternu či bož­ského Olympu.

kamako

Katedra mar­ke­tin­go­vej komu­ni­ká­cie Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave je povestná nad­še­ním pre skvelé myš­lienky a nikdy neutí­cha­jú­cou kre­a­ti­vi­tou. KAMAKO bál orga­ni­zujú štvr­táci pra­vi­delne už od roku 2012. V dob­rej nálade sa tu stre­tá­vajú štu­denti, peda­gó­go­via a ľudia z bran­dže.

Nevá­hajte a príďte sa nadých­nuť neodo­la­teľ­nej vône kvit­nú­cich sakúr. Tešíme sa na Vás v sobotu 30. apríla v Met­ro­pole na japon­skom KAMAKO bále.

Viac infor­má­cií o bále a spon­zo­roch ako Todos, CINE­MAX, AIC, Lif­tago a mno­hých iných sa dozvieš na Face­bo­oku  alebo na našej web­stránke.

Zdroj: tla­čová správa

Pridať komentár (0)