Kamer­ka, kto­rá zma­pu­je váš deň, sa blí­ži do finá­le

Erik Mask / 18. mája 2015 / Tech a inovácie

Celý prí­beh kamer­ky The Nar­ra­ti­ve je posta­ve­ný na tom, že jej zmys­lom je v taj­nos­ti a neru­še­ne zachy­tiť váš celý deň do pár sním­kou. Do pre­da­ja by si mala už one­dl­ho dostať jej dru­há vylep­še­ná ver­zia.

O samot­nej kamer­ke sme písa­li už dáv­nej­šie, avšak v tom čase ešte iba rai­so­va­la na Kicks­tar­te­ri. Teraz sa je príp­ra­va fina­li­zu­je a na trh by sa mala dostať už v sep­tem­bri. K dis­po­zí­cií by mala byť v čer­ve­nej, bie­lej a čier­nej far­be. Webo­vé strán­ky novej gene­rá­cie kamer­ky pre­zrá­dza­jú, že tá by mala byť vyba­ve­ná novou lep­šou opti­kou a aj samot­ný foto­apa­rát by mal už viac fun­kcií. Jed­nou z naj­väč­ších novi­niek je fun­kcia, kto­rá doká­že dete­ko­vať úsmev a tie naj­lep­šie momen­ty váš­ho dňa neza­chy­tá­va už len pod­ľa vami nasta­ve­né­ho času ( naprí­klad kaž­dých 30 sekúnd ), ale aj pod­ľa toho či sa oso­by pred objek­tí­vom usmie­va­jú. Nová kamer­ka bude vyba­ve­ná 8 Mpx foto­apa­rá­tom ( pre­doš­lá gene­rá­cia 5 Mpx ) a bude mať k dis­po­zí­cií vlast­ný WIFI hots­pot, tak­že fot­ky si bude­te môcť bez­prob­lé­mo­vo stiah­nuť naprí­klad od váš­ho smartp­ho­nu a jed­no­du­cho zdie­lať na face­bo­oku či ins­ta­gra­me. 

Web kamer­ky ďalej pre­zrá­dza, že baté­ria by mala vydr­žať zachy­tá­vať oka­mi­hy váš­ho dňa až po dobu 30-tich hodín, tak­že nebu­de­te mať tak prob­lém zosní­mať vaše naj­lep­šie momen­ty z vašich výle­tov. Na trh by sa teda nový model kamer­ky The Nar­ra­ti­ve Clip 2 mal dostať už ten­to rok, kon­krét­ne v sep­tem­bri a pre­dá­vať by sa mal za $199. Cena star­šie­ho mode­lu by po uve­de­ní novin­ky mala kles­núť na $149.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)