Kamerka, ktorá zma­puje váš deň, sa blíži do finále

Erik Mask / 18. mája 2015 / Tech a inovácie

Celý prí­beh kamerky The Nar­ra­tive je posta­vený na tom, že jej zmys­lom je v taj­nosti a neru­šene zachy­tiť váš celý deň do pár sním­kou. Do pre­daja by si mala už one­dlho dostať jej druhá vylep­šená ver­zia.

O samot­nej kamerke sme písali už dáv­nej­šie, avšak v tom čase ešte iba rai­so­vala na Kicks­tar­teri. Teraz sa je príp­rava fina­li­zuje a na trh by sa mala dostať už v sep­tem­bri. K dis­po­zí­cií by mala byť v čer­ve­nej, bie­lej a čier­nej farbe. Webové stránky novej gene­rá­cie kamerky pre­zrá­dzajú, že tá by mala byť vyba­vená novou lep­šou opti­kou a aj samotný foto­apa­rát by mal už viac fun­kcií. Jed­nou z naj­väč­ších novi­niek je fun­kcia, ktorá dokáže dete­ko­vať úsmev a tie naj­lep­šie momenty vášho dňa neza­chy­táva už len podľa vami nasta­ve­ného času ( naprí­klad kaž­dých 30 sekúnd ), ale aj podľa toho či sa osoby pred objek­tí­vom usmie­vajú. Nová kamerka bude vyba­vená 8 Mpx foto­apa­rá­tom ( pre­došlá gene­rá­cia 5 Mpx ) a bude mať k dis­po­zí­cií vlastný WIFI hots­pot, takže fotky si budete môcť bez­prob­lé­movo stiah­nuť naprí­klad od vášho smartp­honu a jed­no­du­cho zdie­lať na face­bo­oku či ins­ta­grame. 

Web kamerky ďalej pre­zrá­dza, že baté­ria by mala vydr­žať zachy­tá­vať oka­mihy vášho dňa až po dobu 30-tich hodín, takže nebu­dete mať tak prob­lém zosní­mať vaše naj­lep­šie momenty z vašich výle­tov. Na trh by sa teda nový model kamerky The Nar­ra­tive Clip 2 mal dostať už tento rok, kon­krétne v sep­tem­bri a pre­dá­vať by sa mal za $199. Cena star­šieho modelu by po uve­dení novinky mala kles­núť na $149.

zdroj: TechC­runch

Pridať komentár (0)