Kapsula chce konkurovať moderným jachtám. Disponuje luxusom, dostatkom priestoru a dosť vysokou cenou

Nastasia Andrejkovičová / 11. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Lu­xusná jachta, mor­ský vá­nok, slnko a teplo, no kto by toto ne­pri­jal?
  • Ta­lian­ská spo­loč­nosť vy­rába kom­paktné lu­xusné jachty, ktoré po­núka v rôz­nych po­do­bách
  • Azda je­di­nou ne­vý­ho­dou je vy­soká cena, ktorá je však daň za je­di­nečný tvar a veľ­kosť
zdroj: jetcapsule.com/jetcapsule.com
  • Lu­xusná jachta, mor­ský vá­nok, slnko a teplo, no kto by toto ne­pri­jal?
  • Ta­lian­ská spo­loč­nosť vy­rába kom­paktné lu­xusné jachty, ktoré po­núka v rôz­nych po­do­bách
  • Azda je­di­nou ne­vý­ho­dou je vy­soká cena, ktorá je však daň za je­di­nečný tvar a veľ­kosť

Za­budni na ob­rov­skú ul­tra lu­xusnú jachtu, pred­sta­vu­jeme ti kom­paktnú kap­sulu, ktorá si dáva za cieľ byť no­vým lu­xus­ným pros­tried­kom pre zá­žitky a uží­va­nie si času na vode. Znie to su­per nie? Áno, až do mo­mentu, kým ti ne­o­zná­mime jej cenu, ktorá sa vy­šplhá až na šia­le­ných 220 ti­síc eur.

Ta­lian­ská spo­loč­nosť Jet Cap­sule po­me­no­vala svoj naj­novší pro­dukt Ro­yal Ver­sion 001, čiže jedná sa o akúsi krá­ľov­skú ver­ziu plá­va­jú­cej kap­sule, ktorá po­núka ma­xi­málne po­hod­lie a ne­za­bud­nu­teľné zá­žitky na mori.

Mo­del je možné si plne pris­pô­so­biť podľa vlast­ného že­la­nia a pýši sa roz­mermi s 8 met­ro­vou dĺž­kou, 3,6 met­ro­vou šír­kou a vo svo­jom vnútri po­hodlne usadí 8 až 12 ces­tu­jú­cich plus ka­pi­tán. Vý­ho­dou kap­sule je, že oproti iným pla­vid­lám s po­dob­nými roz­mermi je dva-krát tak prie­stranný, čo po­slúži ako na zá­bavu tak na pre­sun z bodu A do bodu B.

Me­dzi rôz­nymi pris­pô­so­bi­teľ­nými ver­ziami sa na­chá­dza aj úplný ex­trém v po­dobe opan­cie­ro­va­nej kap­suly so streš­ným bun­krom a pro­ti­po­žiar­nym sk­lom. V rámci vlast­nej pris­pô­so­bi­teľ­nosti sú k dis­po­zí­cií mo­tory od spo­loč­nosti Yan­mar, ktoré po­núknu vý­kon od 370 až do šia­le­ných 1040 koní s rých­los­ťou od 31 až 62 uzlov (60 – 115 km/h).

Di­zajn kap­suly má na sve­domí spo­lu­za­kla­da­teľ spo­loč­nosti Pier­pa­olo Laz­za­rini, ktorý čer­pal in­špi­rá­ciu pre­dov­šet­kým z  tvaru ves­mír­nych lodí. Na prvá po­hľad pô­sobí kap­sula, že sa do vnútra ledva zmestí zo­pár ľudí, no zda­nie klame. V sku­toč­nosti sa v jej út­ro­bách na­chá­dza aj kú­peľňa a malý ku­chyn­ský kú­tik/bar v za­dnej časti. Ok­rem toho je pre chladné ve­černé plavby k dis­po­zí­cií aj vy­ku­ro­va­nie a kli­ma­ti­zá­cia. Každý kus ma­lej kap­suly Jet Cap­sule je vy­ro­bená na zá­kazku v ne­apol­skej lo­de­nici a jej vý­roba trvá až šesť me­sia­cov.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (24)
zdroj: Laz­za­rini De­sign

„Chcel som vy­tvo­riť loď, ktorá na­priek tomu, že nie je veľmi veľká, upúta po­hľady kvôli svojmu štýlu. Keď prí­dete na pláž v Jet Cap­sule, všetci stoja a fo­to­gra­fujú si ju. Je to taká malá kom­paktná, ale lu­xusná jachta – do­sta­točne malá, aby mi­ni­ma­li­zo­vala ná­klady na údržbu, ale do­sta­točne veľká na to, aby od­viezla sku­pinu pria­te­ľov, ktorí môžu na pa­lube v po­koji pre­spať,“ uvie­dol Pier­pa­olo Laz­za­rini a po­kra­čo­val. „Je to ne­uve­ri­teľne lu­xusná loď, a to oveľa viac než kto­rá­koľ­vek iná loď po­dob­nej veľ­kosti. Veľmi úzko spo­lu­pra­cu­jeme so zá­kaz­níkmi, aby sme sa uis­tili, že sú spl­nené aj tie naj­de­tail­nej­šie po­žia­davky. Radi by sme v blíz­kej bu­dúc­nosti vi­deli, ako sa bude Jet Cap­sule pla­viť po rieke Temža.“

zdroj: dai­ly­mail.co.uk; jet­cap­sule.com

Pridať komentár (0)