Kariéru modelky vymenila za úspešný biznis. Natália prerazila s jedinečným produktom

Alexandra Valkova / 9. februára 2019 / Biznis

  • Na­tá­lia vy­me­nila škod­livé pa­ra­fí­nové sviečky za prí­rodné
  • Zdra­votné ťaž­kosti ju na­kopli k tomu, aby za­čala vy­rá­bať svoju vlastnú značku prí­rod­ných svie­čok
  • Značka LU­MI­NIA ako prvá vy­vi­nula ab­so­lútne sve­tovo uni­kátnu re­cep­túru šies­tich prí­rod­ných vos­kov
  • Sviečky vy­dr­žia ho­rieť tri krát dl­h­šie a sú vhodné aj pre sen­zi­tív­nych ľudí, aler­gi­kov, as­tma­ti­kov a do­konca aj pre deti
  • Tieto prí­rodné sviečky majú aj be­z­od­pa­dový a eko roz­mer
zdroj: Natália Gapľovská
  • Na­tá­lia vy­me­nila škod­livé pa­ra­fí­nové sviečky za prí­rodné
  • Zdra­votné ťaž­kosti ju na­kopli k tomu, aby za­čala vy­rá­bať svoju vlastnú značku prí­rod­ných svie­čok
  • Značka LU­MI­NIA ako prvá vy­vi­nula ab­so­lútne sve­tovo uni­kátnu re­cep­túru šies­tich prí­rod­ných vos­kov
  • Sviečky vy­dr­žia ho­rieť tri krát dl­h­šie a sú vhodné aj pre sen­zi­tív­nych ľudí, aler­gi­kov, as­tma­ti­kov a do­konca aj pre deti
  • Tieto prí­rodné sviečky majú aj be­z­od­pa­dový a eko roz­mer

Na­tá­lia Gap­ľov­ská, za­kla­da­teľka značky LU­MI­NIA, sa roz­hodla vy­me­niť škod­livé pa­ra­fí­nové sviečky, s kto­rými si doma sprí­jem­ňo­vala at­mo­sféru, za prí­rodné sviečky, ktoré za­čala sama vy­rá­bať. Slo­ven­ská značka sa tak môže pý­šiť uni­kát­nos­ťou, ktorá nemá kon­ku­ren­ciu ani v za­hra­ničí. LU­MI­NIA prišla s je­di­neč­nou re­cep­tú­rou a jej sviečky sú vy­rá­bané zo šies­tich prí­rod­ných vos­kov. S Na­tá­liou sme sa po­roz­prá­vali o prí­behu tejto značky a aj o tom, kto jej na tejto ceste po­mo­hol.

Prečo ste sa roz­hodli vstú­piť do sveta pod­ni­ka­nia práve pro­stred­níc­tvom prí­rod­ných svie­čok?  

Môj strýko vy­rá­bal sviečky už roky a bol prvý, kto ma po­u­čil o pô­vode a škod­li­vosti pa­ra­fí­no­vých svie­čok, ktoré, ako sa uká­zalo, boli prí­či­nou môjho kašľu a bo­lesti hrdla vždy v zime, keď som si nimi sprí­jem­ňo­vala do­mácu at­mo­sféru. Pa­ra­fín je to­tiž od­pad z ropy, che­micky upra­vo­vaný množ­stvom to­xic­kých a kar­ci­no­gén­nych lá­tok, ktoré sa spa­ľo­va­ním uvoľ­ňujú do ovzdu­šia a nie­lenže sa v po­dobe splo­dín usá­dzajú na ste­nách a ná­bytku, ale usá­dzajú sa tiež na na­šich pľú­cach a spô­so­bujú rôzne zdra­votné ťaž­kosti ako aler­gie, as­tmu, bo­lesti hlavy, mig­rénu, dý­cha­cie prob­lémy, bo­lesti hrdla a iné. Ta­liani do­konca za­ká­zali pá­le­nie pa­ra­fí­no­vých svie­čok v kos­to­loch, pre­tože im nie­len ni­čili vzácne fresky, ale zis­tilo sa, že kňazi majú pľúca v hor­šom stave, ako po­li­cajti ria­diaci do­pravu na kri­žo­vat­kách. Sama na sebe som od­po­zo­ro­vala ten ob­rov­ský roz­diel, keď som vy­me­nila pa­ra­fí­nové sviečky za strý­kove prí­rodné a moje zdra­votné prob­lémy zá­zračne po­mi­nuli. Za­čala som sa tejto prob­le­ma­tike ve­no­vať pod­rob­nej­šie a z čis­tého úmyslu vy­ro­biť tú naj­lep­šiu prí­rodnú sviečku zro­dila sa LU­MI­NIA.

Ako sa tieto sviečky vy­rá­bajú? Čím sa lí­šite od kon­ku­ren­cie?

Vy­vi­nuli sme ab­so­lútne sve­tovo uni­kátnu re­cep­túru šies­tich prí­rod­ných vos­kov s nád­her­nou trb­lie­ta­vou štruk­tú­rou, ktorá pri­po­mína čerstvo na­pa­daný sneh a na skle zimnú nám­razu. Vďaka vyš­šiemu bodu to­pe­nia, LU­MI­NIA sviečky ho­ria až tri krát dl­h­šie, ako bežné sviečky a úplne čisto, bez škod­li­vých splo­dín. Preto sú vhodné aj pre sen­zi­tív­nych ľudí, aler­gi­kov, as­tma­ti­kov, či malé deti. Pre­vo­nia­vame ich de­li­kát­nymi von­nými olejmi, ktoré pre­vo­ňajú pries­tor jemne pod­ma­nivo a ši­ro­kou šká­lou na­vo­díme po­ža­do­vanú re­la­xačnú, po­vzbu­divú, svia­točnú, či zvodnú at­mo­sféru.

Všetky vlie­vame do iko­nic­kého ručne fú­ka­ného skla Bo­he­mia Crys­tal, zná­meho svo­jou ne­na­po­do­bi­teľ­nou čí­ros­ťou, pod­čiar­ku­jú­cou ja­ga­vosť je­di­neč­nej vos­ko­vej tex­túry. Špe­cia­li­zu­jeme sa aj na per­so­na­li­zo­vané sviečky a osobný prí­stup ku kli­en­tom nás tiež od­li­šuje od kon­ku­ren­cie. Priamo na eti­ketu žia­ri­vej sviečky ele­gan­tne za­kom­po­nu­jeme meno ob­da­ro­va­ného, mená no­vo­man­že­lov s dá­tu­mom svadby, či fi­remné logo. LU­MI­NIA je do­ko­nalý dar­ček, ktorý kaž­dého po­teší a za­ne­chá trvalý do­jem.

V čom je tech­no­ló­gia spra­co­va­nia svie­čok vý­ni­močná a iná? 

Mie­ša­nie až šies­tich dru­hov vos­kov, z kto­rých každý ma iný bod to­pe­nia a cha­rak­te­rové vlast­nosti vy­ža­duje ča­sovo ná­ročný po­stup a pre­cíznu ručnú prácu. Vý­roba jed­nej sviečky trvá v prie­mere je­den deň. Ale vďaka práve na­šej re­cep­túre a po­stu­pom sa LU­MI­NIA sviečky pý­šia svo­jou kva­li­tou a nad­ča­so­vým di­zaj­nom.

Vaše sviečky majú aj eko a zero waste roz­mer. Po­viete nám o tom viac?

Kli­enti majú mož­nosť po vy­pá­lení sviečky znovu po­u­žiť kriš­tá­ľové ná­dobky s krás­nym kriš­tá­ľo­vým vieč­kom s brú­se­ným dia­man­tom na rôzne prak­tické vy­uži­tie v do­mác­nosti alebo nám ich vrá­tiť za zľavu a my ná­dobky po­u­ži­jeme na vý­robu no­vých svie­čok. Sna­žíme sa byť eko­lo­gický a učiť na­šich kli­en­tov od­mie­tať plasty, či ne­pot­rebné obaly, znovu po­u­žiť všetko, čo ešte vy­uži­tie má alebo vhodne zre­cyk­lo­vať.

Na svo­jej ceste za úspe­chom vám po­mo­hol aj star­tu­pový prog­ram agen­túry SBA. Ako táto spo­lu­práca pre­bie­hala?

O prog­rame som sa do­zve­dela od ka­ma­rá­tov, ktorý sa aj vďaka nemu te­šia z me­dzi­ná­rod­ného úspe­chu. Na­kon­tak­to­vali ma na milý a ús­tre­tový tím SBA, ktorý mi po­mo­hol v kaž­dom kroku pro­cesu žia­da­nia pod­pory účasti na me­dzi­ná­rod­nom veľ­trhu v Pa­ríži.

Od­po­ru­čili by ste star­tu­pový prog­ram Star­tup Sharks aj ďal­ším ino­va­tív­nym pod­ni­ka­te­ľom?

Ur­čite áno. Je mnoho krás­nych pro­jek­tov s úžas­nou myš­lien­kou, ktorú treba do­stať do sveta, av­šak chý­bajú im fi­nan­cie, po­ra­den­stvo, in­for­má­cie, či ob­časné na­sme­ro­va­nie. A práve túto vzácnu po­mocnú ruku SBA ochotne po­sky­tuje.

Pridať komentár (0)