Kar­tová hra Explo­ding Kit­tens – Explo­du­júce mačiatka pre­pí­sala dejiny kickstarter.com

Simona Babicová / 22. februára 2015 / Startupy

Kar­tová hra o vybu­chu­jú­cich mačiat­kach sa ofi­ciálne stala jed­ným z najús­peš­nej­ších masovo vyhľa­dá­va­ných pro­jek­tov v his­tó­rií inter­netu s viac ako 200 tisíc fanú­šikmi a sľú­be­nými 8 mil dolá­rov.

Známy spi­so­va­teľ komi­kov Matt­hew Inman, ktorý pra­vi­delne zve­rej­ňuje svoje komiksy na Oat­meal, je jed­ným z tvor­cov tejto pri­chá­dza­jú­cej hry.

Momen­tálne je to naj­po­pu­lár­nejší pro­jekt na Kicks­tar­teri (podľa počtu priaz­niv­cov).

Hravo poráža iné kul­tové sen­zá­cie, vrá­tane Rea­ding Rain­bow (105 000 priaz­niv­cov a 5,4 mil dolá­rov) a aj film Vero­nica Mars (91 000 priaz­niv­cov a 5,7 mil dolá­rov)

Inman a jeho spo­loč­nosť sú pre­sved­čení o tom, že pro­dukt dotiahnu do konca v najb­liž­šej budúc­nosti.

Výroba hry je jed­no­du­chá: je to len kar­tová hra, takže okrem sta­va­nia kra­bičky, je rela­tívne jed­no­du­ché ako tento pro­dukt vyro­biť. Asi naj­väč­šou výzvou pre nás by bolo, keby ste nás úplne pora­zili.“ – vyjad­rili sa tak v sek­cii Riziká a Výzvy na stránke Kicks­ta­rer.

O čom je presne táto hra? Slovné vysvet­le­nie by bolo v tejto chvíli márne. Takže k dis­po­zí­cií máte zopár Inma­no­vých náčr­tov, ktoré zatiaľ vysvet­ľujú nešpe­ci­fi­ko­vané detaily hry.

Táto hra nie je jedi­nou z vysoko finan­co­va­ných hier. Zdá sa, že je tu určitý druh vzá­jom­nej súvis­losti medzi napros­tou hlú­pos­ťou a finanč­nými pros­tried­kami.

Aj legen­dárna chlad­nička 21. sto­ro­čia so zabu­do­va­nou drtič­kou na ľad a USB nabí­jač­kou zís­kala 13 mil dolá­rov.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)