Kar­to­vá hra Explo­ding Kit­tens – Explo­du­jú­ce mačiat­ka pre­pí­sa­la deji­ny kickstarter.com

Simona Babicová / 22. februára 2015 / Startupy

Kar­to­vá hra o vybu­chu­jú­cich mačiat­kach sa ofi­ciál­ne sta­la jed­ným z najús­peš­nej­ších maso­vo vyhľa­dá­va­ných pro­jek­tov v his­tó­rií inter­ne­tu s viac ako 200 tisíc fanú­šik­mi a sľú­be­ný­mi 8 mil dolá­rov.

Zná­my spi­so­va­teľ komi­kov Matt­hew Inman, kto­rý pra­vi­del­ne zve­rej­ňu­je svo­je komik­sy na Oat­me­al, je jed­ným z tvor­cov tej­to pri­chá­dza­jú­cej hry.

Momen­tál­ne je to naj­po­pu­lár­nej­ší pro­jekt na Kicks­tar­te­ri (pod­ľa počtu priaz­niv­cov).

Hra­vo porá­ža iné kul­to­vé sen­zá­cie, vrá­ta­ne Rea­ding Rain­bow (105 000 priaz­niv­cov a 5,4 mil dolá­rov) a aj film Vero­ni­ca Mars (91 000 priaz­niv­cov a 5,7 mil dolá­rov)

Inman a jeho spo­loč­nosť sú pre­sved­če­ní o tom, že pro­dukt dotiah­nu do kon­ca v najb­liž­šej budúc­nos­ti.

Výro­ba hry je jed­no­du­chá: je to len kar­to­vá hra, tak­že okrem sta­va­nia kra­bič­ky, je rela­tív­ne jed­no­du­ché ako ten­to pro­dukt vyro­biť. Asi naj­väč­šou výzvou pre nás by bolo, keby ste nás úpl­ne pora­zi­li.“ – vyjad­ri­li sa tak v sek­cii Rizi­ká a Výzvy na strán­ke Kicks­ta­rer.

O čom je pres­ne táto hra? Slov­né vysvet­le­nie by bolo v tej­to chví­li már­ne. Tak­že k dis­po­zí­cií máte zopár Inma­no­vých náčr­tov, kto­ré zatiaľ vysvet­ľu­jú nešpe­ci­fi­ko­va­né detai­ly hry.

Táto hra nie je jedi­nou z vyso­ko finan­co­va­ných hier. Zdá sa, že je tu urči­tý druh vzá­jom­nej súvis­los­ti medzi napros­tou hlú­pos­ťou a finanč­ný­mi pros­tried­ka­mi.

Aj legen­dár­na chlad­nič­ka 21. sto­ro­čia so zabu­do­va­nou drtič­kou na ľad a USB nabí­jač­kou zís­ka­la 13 mil dolá­rov.

Zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)