Kde hľa­dať inšpi­rá­ciu, keď Behance ani Dribbble nestačí

Michal Slovák: Sketcher.sk / 9. apríl 2015 / Tools a produktivita

Zaru­čené metódy ani zdroje neexis­tujú. Nie­kedy stačí len vybe­hnúť do prí­rody na čerstvý vzduch a inšpi­rá­cia sa dostaví sama. Tu je však pár lin­kov, ktoré môžu aj napriek tomu pri pou­žití správ­nych key­words pomôcť. A nejde o Behance ani Dribbble.

1.niice.co

Jedná sa pekné a pre­hľadné vyhľa­dá­va­nie, ako už naz­na­čuje aj jeho názov. A k tomu si viete vytvá­rať vlastné mood­bo­ardy. Paráda.

sketcher_pic_1

2. designspiration.net

Názov to vysti­huje. Náj­dete tu len to naj­lep­šie z bran­dže, teda z dizajnu.

sketcher_pic_2

3. designerboard.co

Behance aj Dribbble sú už pre­pl­nené a ťažko sa v nich vyhľa­dáva. Desig­ner­bo­ard však vyberá to naj­lep­šie alebo to najak­tu­ál­nej­šie z nich pre vás. Pohodlné.

sketcher_pic_3

4. Baubauhaus.com

Cie­ľom tejto stránky je denne inšpi­ro­vať. Vyberá z dizajnu, foto­gra­fie, módy, ilus­trá­cií a ume­nia. Fun­guje tu aj vyhľa­dá­va­nie, takže do hľa­da­nia inšpi­rá­cie sa môžete pus­tiť aj sami.

sketcher_pic_4

Na záver ešte jeden tip. Mno­ho­krát mi práve sle­do­va­nie nesú­vi­sia­cich vecí s mojou prá­cou pomohlo roz­ší­riť obzory a nakop­núť sa. Preto takto rád sle­du­jem naprí­klad módnu značku PRADA. Detaily a ori­gi­na­lita, s kto­rou pri­chá­dza je pre mňa ako pohľad do budúc­nosti, ktorý ma vždy inšpi­ruje.

Máte aj vy tipy na zdroje inšpi­rá­cie? Podeľte sa o ne.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)